తోటలో తొక్కుడు బిళ్ళ 6 వ భాగం

అబ్బా మల్లేష్ ఇంక వదులు, ఎవరన్నా చూస్తే బాగోదు
అంది.
అందుకే సిటీ కి వెళ్లాం అన్నా. అక్కడ మంచి పార్టీ చేసుకోవచ్చు. సరేనా, వెళ్తామా అన్నాడు.
సరే బాబూ వెళ్లాం. ముందు నా మొగుడిని తొందరగా ఊరు పంపు. వాడు వచ్చేదాకా నీ ఇష్టం అంటూ నవ్వుకుంటూ వెళ్ళి పోయింది.
రాజ్యం ఇంటికి వెళ్ళి, మంచం మీద పడుకుని ఆలోచిస్తోంది. ఏంటి తను మల్లేష్ కి లొంగి పోతోందా. తనకి డబ్బు అవసరం. ఈ బస్తీలో అంత తొందరగా అప్పు పుట్టదు. అప్పు అంటే వడ్డీ ఎక్కువ కట్టాలి. మొగుడు ఏమీ పట్టించుకోడు. అసలు ఈ డబ్బు గొడవలు అన్నీ మొగుడి మీదీ పెట్టేస్తే యే గొడవా ఉండేది కాదు. మల్లేష్ వరస చూస్తే తనంటే పిచ్చి మోజుగా ఉన్నాడు. ఆ సంగతి తనకి బాగా తెలుసూ. ఎప్పుడు డబ్బు కావాలన్నా మల్లేష్ నే అడిగేది.

ఇలా ఆలోచిస్తూ, తను కూడా మల్లేష్ ని రెచ్చగొట్టేలా అన్నీ చూపెట్టడం తోనే అలా రెచ్చిపోయాడు. చూద్దాం ఇంకా ఏమి చేస్తాడో. మల్లేష్ కి బాగా డబ్బు ఉంది. వాళ్ల నాన్న వడ్డీ కి కూడా తిప్పుతాడు. కిరాణా కొట్టు బాకీ మీద కూడా వడ్డీ కడతాడు. ఇలా మల్లేష్ తో సరసాలు ఆడుతూ ఉంటే తన బాగుంది. అబ్బా సళ్లు రెండూ కసిగా పిసికేసాడు. పెదాలు కూడా బాగా కసిగా కొరికేసాడు. రేపు వెళ్తే ఇంకా ఏమి చేస్తాడో అనుకుంటూ ఉంటే, తలుపు చప్పుడు కి లేచి వెళ్లి తలుపు తీసింది.
అనిల్ ఆఫీసునుంచి వచ్చేసాడు. టైము చూస్తే 6-00 అయ్యింది. వంట గదిలోకి వెళ్లి మొగుడికి మంచి నీళ్లు ఇచ్చి, టీ కి నీళ్లు పడేసి వచ్చింది.
రాజ్యం ఏమన్నా చూసేవా, ఎవరన్నా డబ్బు ఇస్తా అన్నరా అన్నాడు.
ఆ అడుగుతున్న లే, నువ్వు అలా ఊరికే కంగారు పెడితే డబ్బు దొరుకుద్దా. రెండు మూడు రోజుల్లో ఏదోలా చూస్తాలే. ఇద్దరు, ముగ్గుర్ని అడిగా. వడ్డీ తక్కువకి
దొరకాలి కదా. అందుకే తొదరపడకూడదు అంది.

సరే నీ ఇష్టం అని టీ తాగేసి వెళ్లి గది లో టీ వీ పెట్టుకుని చూస్తూ కూర్చున్నాడు. రాజ్యం వంట గది లోకి వెళ్లి వంట చేసి, స్నానం చేసి వచ్చి, మొగుడి ప్రక్కనే టీ పీ చూస్తూ కూర్చుంది.
రాజ్యం మంచి సినిమా వచ్చింది. వెళదామా అన్నాడు.
నిన్నా అదే మాట అంటే తను కసురుకుంది. ఇంక తను మళ్లీ ఏమన్నా అంటే నొచ్చుకుంటాడని,
సరే లే రెండో ఆటకి వెళ్లాం. తొందరగా అన్నం తినేద్దం
అంది.
ఇద్దరూ అన్నాలు తినేసి రెండో ఆట కి సినినాకి వెళ్ళి వచ్చారు. ఆ రాత్రి అనిల్ హుషారుగా రెచ్చి పోతూ ఉంటే, రాజ్యానికి మల్లేష్ గుర్తుకు వచ్చి, మధ్యాహ్నం కొట్టులో వాడు తనని పిసికేసిన సంగతి తలచుకుంటూ, తనూ మొగుడి కన్నా ఎక్కువే రెచ్చిపోయి ఇద్దరూ కసిగా దెంగుకున్నారు.

రాజ్యానికి ఇలా మొగుడితో రెచ్చి పోడం కొత్త కాదు గాని, మల్లేష్ తో కసిగా పిసికించుకున్నది తలచుకుంటే బాగా కసి ఎక్కి పోడంతో మరింత రెచ్చి పోయింది.
అనిల్ కూడా ఏంటీ రాజ్యం ఇవ్వాళ బాగా కసి ఎక్కించే సావ్ అంటూ, రెండో సారి కూడా కసిగా దెంగి పడుకుండి పోయాడు.
మరునాడు అనిల్ ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోయాకా, ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ గడిపేసింది. టైము చూస్తే 12-00 దాటింది. ఇంకా గంట దాటాలి. అన్నం తినేసి, మంచి చెరా తీసి బొడ్డు కిందకి కట్టి, పల్చటి బ్లౌజు వేసుకుని, మొహానికి నిన్నా మలలెష్ ఇచ్చిన స్నో రాసుక్ని తయ్యరయ్యి, 1-30 కి ఇల్లు తాళం పెట్టి మల్లేష్ కొట్టుకి వెళ్లింది.
మల్లేష్ నవ్వుతూ, రా రాజ్యం నీ కోసమే చూస్తున్నా. ఏంటి ఆల స్యం అయ్యెంది అన్నాడు.
తనూ నవ్వుతూ, ఏమీ కాదులే నిన్నటి టైమే అయ్యింది అన్ని.

వెళ్లి మల్లేష్ కి బాగా దగ్గరగా ఉన్న చిన్న బస్తా మీద కూర్చుంది. ఇప్పుడు తను బైట వాళ్ల కి కనపడదు. అలా మల్లేష్ ని చూసింది ఓర కంటితో.
ఇవ్వాళ మల్లేష్ పేంట్ కాకుండా, పొట్టి గా మోకాళ్ల దాకా వదులుగా ఉన్న నిక్కరు వేసుకుని, దాని మీద బనీను లాంటిది వేసుకున్నాడు.
తను నవ్వుతూ, ఏంటి మల్లేష్ పొట్టి లాగు వేసూకున్నావు
అంది.

అదా, ఏమీ లేదులే ఫ్రీ గా ఉంటుందని వేసుకున్నా అన్నాడు.
మీ ఆయన ఏమాంటున్నాడు అన్నాడు.
రాజ్యం నవ్వుతూ, ఏముంది అనటానికి. డబ్బు పట్టుకు వెళ్లి ఇస్తే ఊరు వెళతాడు. రాత్రి అడిగాడు. రెండు, మూడు రోజులు పడుతుంది అని చెప్పా. పోనీ వడ్డి కి ఎక్కడన్నా అడుగు అన్నాడు. ఈ వడ్డీలు నేను కట్టలేను. నువ్వే చూసుకో మీ ఆఫీసులో అని చెప్పా అంది.

మల్లేష్ నవ్వుతూ చూడు రాజ్యం వడ్డీ కి నువ్వు అప్పు తీసుకుంటే కష్టం కదా. నేను చూస్తా అన్నా కదా. తొందర ఎందుకు అన్నాడు.
రాజ్యం నిన్న ఇచ్చిన స్నో రాసుకున్నావా. నీ మొహం చూడు ఎంత బాగుందో అన్నాడు.
రాజ్యం నవ్వుతూ
ఊ…నువ్వు
రాసుకో మని
రాసుకున్నా. ఇక్కడకి వచ్చేటప్పుడే రాసుకున్నా అంది.
అబ్బా అందుకే నీ
బుగ్గలు అలా నున్నగా మెరిసి పోతున్నాయి అంటూ, రాజ్యం బుగ్గలు పట్టుకుని నొక్కసాగాడు.
అబ్బా ఎంత నున్నగా ఉన్నాయో, రోజూ రాసుకో, ఇంకా అందంగా ఉంటావు. ఉండు అని లేచి, ఒక క్రీం తీసేడు.
ఇంకా ఉంది.