నిన్ను తనివితీరాచూసుకుని ని ఒంట్లో అనువనువుతాకాలి

ఎదొతెలీని ఉత్సహంతొ కొంచెం బాగ తయారయి వెల్లనుకింద నా బుజ్జి ముండకిగుండు కొట్టి మరీ తీసుకెళ్ళను తీరాఆరొజు రమ రాలెదుఎమిందా అని ఫొన్ చెసికనుక్కుంటె దానికి జ్వరం అని చావుకబురు చల్లగా చెప్పింది పిగా నెను లెకపొఇనాపరవలెదు వెల్లిపొ అనిఉచిత సలహఒకటి పదెసింది నెను కుదరదని గట్టిగచెప్పెసాను,పాపమె వారం రొజులనుంచి ఊరిస్తున్నను శంకరాన్ని పోని పైకి వెళ్ళివిష్యం తనతొచెప్పేసి రాఅంది సరె అన్నాను కానిఅది లెకుండా వెల్లలంటె చాలా బయం గాఉంది. ఛాలా కస్టపడి గుండెదైర్యం తెచ్చుకుని వెళ్ళాను ఆ క్షణం లొతెలిదునకు నా జీవిథంఎన్ని మలుపులు తిరగబోతుందో….

పైకివెళ్తూ అన్ని రూములు చుసుకుంతూవెళ్ళాను అందరూ వెళ్ళిపొయారు గ్రౌంద్లొ మత్రం కొంత మందిఆడుకుంతూ కనిపించారు. పైకి వెల్లిఖాళిగదులు వెతుకుతూ వెళ్తున్నాను కారిడార్ చివరన ఉన్న ఆఖరిగదికి వెళ్ళగనె లొపల అతను బల్లపైన కూర్చుని కనిపించాడు. నన్ను చూడగానెఅతనిమొఖం వెయ్యి వొల్టుల బుల్బులా వెలిగిపొయింది. ఇప్పుదు కుదరధు అన్న విషయం ఎలాచెప్పలా చెప్థె తను ఎమనుకుంతాదూఅనిఆలొచిస్థున్న నాకే చాలా జాలివెసింది.క్రీం కలరు పాంటుతెల్లటి చొక్కా నేత్ గ తుచ్క్చేసుకుని రొజూ కన్నా అందంగాకనిపించాడు. ఇలా అనుకుంతూనేనుగుమ్మం లొ ఉంతె అతనెరంది లొపలకి అన్నాడు. నేను ఖుదా చిలకాకుపచ్చచీర కట్టుకుని ఉన్నాను రొజూ కన్నా తైతుగా చీర కట్టాను బొడ్డుకి మరీకిందకి కాదుకాని బొడ్డు కనపదెలానె కట్టాను. నిదానంగా లొపలకి అడుగు లొ అడుగువెసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఈ లొపు అతనుతలుపు గడి పెట్టెసినాదగ్గరకి ఒచ్చి నన్ను వెనకనుండి వాటేసుకుని చంకల కిందగా చేతులుతెచ్చి నా సళ్ళు రెండుపట్టుకుని నలిపేస్తూ తాంక్యూ సరిత నువ్వుఅసలుఒప్పుకుంటావ్ అనుకోలెదు అంటూ ఎదేదో అనేస్తున్నాడుఇవన్నీ క్షణాల్లొ జరిగిపొయాయి అతను నా చనుగబ్బలు పిసుకుథుంతె ఒళ్ళంతాజివ్వు మంటుంది నరాలు మెలిపెట్టెస్తున్నట్టున్నాయి ఒక్క క్షణం నెనుఒచ్చింది ఇవాళ ఒద్దని చెప్పటానికనిగుర్తొచ్చింది అతి కష్తం మీదఅతన్నిఒదిలించుకుని ఆగండి అని చెప్పిఅతని వైపుకి తిరిగాను అతను ఒక్కక్షణం బిత్తరచూపులు చుసాడు.

నెనుతల దించుకుని ఇవళ ఒద్దు రమఉన్న రొజు కలుద్దాం అన్నాను. కొంచెం రిలీఫ్ గా పెట్టాడు మొఖంవెంతనె నా వైపునకు నడుస్తూఒస్తున్నాడు ఎమీకాదు సరితఒక్కసారి ప్లీజ్ అంటూ నా వైపుఒచ్చాడు నేను వెనక్కి జరిగిగొడకి తగులుకుని ఉండిపొయాను. ఈలొపు అతను దగ్గరగాఒచ్చి నామొఖన్నిరెందు చెథుల్లొకి తిసుకునినా పెదాలకు తన పెదాలు కలిపెసాడుహఠాత్తుగా జరిగిపొఇంది అంతా పైగా అతనిముద్దు నాక్కూడా చాలా తీయగాఉందిక్షణాల్లొ ఆ తీయదనాన్ని ఆస్వదించతంనాఎను కూడా మొదలుపెట్ట.

అతనుతన నాలుక ని కొనలాగ చెసి కుక్క నాకినట్టునాకటమె కాక సూదిగా చెసిలొపలకి బయటకి పొడుస్తున్నాడు అతనితలని గట్టిగా నా పుకులొపలకిఅదిమేసుకుంతూ కార్చెసాను తను నా పూకులొనుండి ఒస్తున్న రసాన్ని మొత్తం నాలుక తూనె సుబ్రంచెసాడు అలా కల్లు ముసుకునిఉన్ననన్ను పక్కన ఉన్నపెద్ద బల్ల మీద పదుకొపెత్తడునా పుకు బల్ల చివరఅంచుకి ఒచ్చెలా చెసి పడుకొ పెట్టాడుఎప్పుదు విప్పెసుకున్నడొ తెలిదు కాని తనుపూర్తినగ్నం గ మారిపొయాదు అతనిమగతనం చూసి నాకు నొత్లొమాత పెగల్లెదు మా వారి థొపొలిస్థె ఒక అంగుళం పొదుగుఉందచ్చెమూకాని వెదళ్పుమాత్రం మా వారి కంతెమూదు అంగుళాలు ఎక్కువ గా ఉంది తనదాన్నిసవరదీస్తూ నవ్వుథూ ముందుకొచ్చి ఒంగుని నా సళ్ళు పట్టుకునిగట్టిగాపిసుకుతూ నా పెదాలు తనపెదాలతొ ముసాడు అలా కాసెపు నాముద్దు ని అంధుకుని నాచెవి దగ్గరకి ఒచ్చి దారి చూపించవాఅన్నాడు.

ఆమాటలలొనె ఎదొ మత్తు ఉందిఅనిపించింది వెంటనె నా చేతిని కిందకిచాపి అతని మొడ్డని అందుకునిపూకులొకి సర్దుకుని ఊ అన్నాను. లోపలనాకుభయంగానె ఉంది అంత వెడళ్పుఉంది నాది చీరుకుపొఇ నొప్పివస్తుందెమూ అని కాని అప్పుడునెను ఉన్న సెగ మీదఅవేమి పట్టట్లేదు అతను నన్నుముద్దుపెట్టుకుంటూనె నిదానంగ నాలొకి దిగబడ్డాడు నా పూకుని చీల్చుకుంటూలొపలకంటా పెట్టెసాడు. లోపలకి జరిగెటప్పుదు నొప్పిగా ఉంది కానిమొత్తంలొపలకెల్లి అలా ఆగినపుదు నిండుగాఉంది శరీరానికి చాలా రొజులనుంచి దొరకనిఎదో కొత్త సుఖం దొరికినట్టుఎంటో హాయిగా ఉంది అతనునిదానంగాకదలటం మొదలుపెట్టాడు అల అలా కదులుతూవేగం పెంచాడు నా ఫూకు లొఉన్న తడికి అతని వేగంతొదయ్యి తపక్ తపక్ మనిశబ్దాలుఒస్తున్నాయి నేను ఎవెవొ మూలుగుతూఉన్నాను తొయ్యి ఇంకా గట్టిగా దెంగూఅని అరుస్తూ ఉన్నాను అలా ఒక పదినిమిషాలు జాడించి ఇంకా వెగంపెంచాడుఅతనికి ఇపొవచ్చింది అని నాకూ అర్థమయ్యిందినాకు అప్పటికె ఒకసారి ఇపొయింది రెందొసారి ఇపొటానికి సిద్దం గా ఉన్నాను ఇంకోనాలుగుఉపులు గట్టిగా ఊపికార్చెసుకున్నాడు నాక్కుదా కారిపొఇంది దాదాపు ఇద్దరికి ఒకేసారి అనుకుంట అలా అతను నామీధ పడిపొయి నా మెడ చాటునతనతల దాచుకున్నాడు. అప్పటివరకుఅందుకున్న తీపి సుఖాలన్ని కళ్ళముందుకదులుతున్నాయి కాని అప్పుడు నాకుతెలీదు మా రసకేళిమొత్తాన్నిఒకరికి తెలికుండా ఒకరు ఇంకొ ఇద్దరికళ్ళు చూస్తున్నాయని, సెల్ ఫొను కెమేరలొ బందిస్తున్నాయని…….

అలానా మీద పడుకున్న అతనునాకు బరువుగా అనిపించలేదు కాసేపు ఉండి తను నామీద నుండి లేచి పక్కకివాలాడు నేను నిదానంగా లేచినా లంగాతీసి అతనునేను కలిపి కార్చిన రసాలనుతుడుచుకుని లంగ తొడుక్కుంటున్నాను అప్పుదుఅతను నన్ను చూసి అప్పుడేనాఆగండి ఇంకొకసారికానిద్దాం అన్నాడు. అదెంటొ ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ లేనిసిగ్గు ముంచుకొస్తుంది మట్లాడాలంటె, నేను తల దించుకునెఇప్పటికె చాలా ఆలస్యంఅయ్యిందిఇక వెళ్ళాలి అన్నాను తను అలానె లెచిఒచ్చి మళ్ళి ఇలా నన్నుకలవను అన్నావ్ కదా ఇప్పుడిలా ఒదిలెసివెల్లిపోతె ఎలా అని జాలిగానా వైపుచూసాడు నెనుఅతని తల దగ్గరకు తీసుకునితన పెదాల మీద గట్టిగాఒక ముద్దు పెట్టి ఇంత సుఖాన్ని ఇచ్చిననీ దగ్గరకి రాకుందా ఎలా ఉంటానుతప్పకకలుద్దాం మళ్ళి ఇవాల్టికి వెళ్ళొస్తాఅన్నాను. ఆ మాటకె అతనుఆనందం తొ ఉబ్బి తబ్బిబైపోయినన్ను అలానె ఎత్తుకుని గాల్లోగిరా గిరా తిప్పెసాడుతాంక్యూసరిత అసలు నువ్వు ఒప్పుకుంటావొలెదో అనుకున్నాను అసలు అంటూ ఆనందంలొ మునిగిపొయాడు. అలా నన్ను దించినా మీదకిరాబొయాడు మళ్ళితనని తప్పించుకుని ఇప్పుడు కాదు మరొసారి కలుద్దాంఇప్పుదు వెళ్ళాలి అని చెప్పి బయల్దేరిఒచ్చేసా. అలా ఇంటికిఒచ్చిపడుకున్నాను మనసు ఎంత హాయిగాఉందూ చెప్పలేను ఎంటో అంతా కొత్తగాఉంది అతను చెసిన ప్రతిపని కళ్ళ ముందు కదులుతుందిఆహ్రొజంతా కూదా చాలా హాయిగాగడిచింది ఆ రాత్రి మావారితో అదిగి మరీ రెండురౌండ్లు వైంచుకున్నాను.