ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 2

రమ్యని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడు పనింద్ర.ఉదయం రమ్య లెచి స్నానం చేసి పనింద్రని లెపింది పనింద్ర ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాడు టిఫిన్ ప్లెట్ పనింద్రకి ఇచ్చింది టీ తీసుకొని వెల్లి పనింద్రకి ఇచ్చి ఎమండి ఎలాగైనా మనీ రికవరీ చెయండి లెదంటె మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది.నువెం బాధ పడకు నేను అదె ఆలొచిస్తున్నా.ఒకవేల గుర్తు రాకుంటె ఇంటెర్స్ట్ తొ మనీ కడతాను అని మా యం.డి ని ఒప్పిస్తా అన్నాడు.సరె కాని గుర్తు తెచుకొండి అంది.సరె అని పనింద్ర ఆఫిస్ కి వెల్లాడు.ఎందుకైనా మంచిది మనీ అరెంజ్ చేసుకొవాలి వాళ్ళకి లొంగొద్దు అని తన బంగారం మొత్తం తీసి లెక్క చూసింది మొత్తం కలిసి 3 లక్షలు అయింది కాని ఇంకా 7 లక్షలు ఎలాగొ అర్థం కాలెదు.తమ పెరెంట్స్ చాలా పెదవాళ్ళు వాళ్ళు ఇవలెరు అనుకుంది.

పనింద్ర తనని చెసుకున్నందుకు వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి .కాని రమ్య తనలొ తాను చెప్పలేనంత బాధ పడుతుంది.తన ఫ్రెండ్స్ కి ఫొన్ చేసి అడిగింది కాని మొత్తం కలిసి 2 లక్షలు దాటలెదు ఇంకా ఎలా అని ఆలొచిస్తుంది కాని ఎమి దారి కనిపించలెదు ఇంతలొ ఎవరొ డొర్ కొట్టరు వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసింది ఎదురుగా పనింద్ర.టైం చూస్తె 6 అవుతుంది.ఉదయం నుండి మనీ గురించి ఆలొచిస్తూ ఉండెసరికి అసలు టైం తెలీలెదు అసలు వంట చెయలెదు తినలెదు.రమ్య చాలా ఆకలిగా ఉంది ఎమైన పెట్టు ఆన్నాడు.సారీ అంది.ఎందుకు సారీ అని అడిగాడు.ఇరొజు ఎమి చేయలేదు అంది.మరి నువ్వు ఎమి తిన్నావు అని అడిగాడు.నెను ఎమి తినలెదు మనీ అరెంజ్ చేద్దాం అని ట్రి చేస్తూ ఉన్నాను.నీకు నిన్ననె చెప్పాను కదా నేను చూసుకుంటాను అని నువ్వు ఇలా తినకుండా ఉంటె నీ ఆరొగ్యం ఎమవుతుంది అని కప్పడ్డాడు.సరె ఉండు ఎమైన తీసుకొస్తా.వద్దండి నేను చేస్తాను ఎమైనా.చెప్పెది విను అని బయటకి వెల్లాడు ఒక 20 నిమిషాలలొ పార్సిల్ తీసుకొని వచ్చాడు ప్లెట్ లొ పెట్టి రమ్యకి తినిపిస్తూ నీకు ఎమైన అయితె నేను తట్టుకొలెను అన్ని నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఎమి బాధ పడకు అని తినిపిస్తున్నాడు.ఒక్కసారిగా రమ్య కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగాయి దానిని చూసి పనింద్ర కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగాయి.

రమ్య కళ్ళు తుడుచుకుని మీరు తినండి ఆకలిగా ఉంది అన్నారు కదా అంది.నువ్వు తిను నేను తింటా.రమ్య పనింద్ర కి తినిపించింది ఇద్దరు తిని కూర్చున్నారు ఇద్దరు కుర్చొని టి.వి చూస్తున్నారు.ఎమండి ఏం తింటారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నాకు ఎమి వద్దు నువ్వు తిను అన్నాడు.నాకు వద్దు ఇందాకె తిన్నాము కదా.ఇద్దరు వెల్లి పడుకున్నారు.అలా వారం గడిచింది కాని మనీ రికవరీ కాలెదు వాళ్ళ దగ్గర అడ్జెస్ట్ కాలెదు.రమ్య రాజెష్ వాళ్ళ దగ్గరకి వెల్లలెదు.పనింద్ర వాళ్ళ యం.డి తొ మాట్లాడుతాను అన్నాడని.కాని పనింద్ర ఆఫిస్ నుండి రమ్యకి ఫొన్ వచ్చింది పనింద్రని అరెస్ట్ చేసారు అని.వెంటనె రమ్య ఎడుస్తూ రాజెష్ కార్ షొ రూం కి వెల్లింది వెల్లగానె సెల్స్ మ్యానెజర్ సర్ పైన ఉన్నాడు అని చెప్పాడు.రమ్య పైకి వెల్లి రాజెష్ క్యాబిన్ లొకి వెల్లింది
రమ్య:సర్ ప్లీస్ నా ఆయన్ని వదలమని చెప్పండి
రాజెష్:నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపొయింది మేము చేస్తాము అని చెప్పింది మేము చెసాము
రమ్య:సర్ ప్లీస్ మీరు చెప్పినట్టె మీతొపాటు వస్తాను అని ఆగకుండా ఎడుస్తుంది
రాజెష్:కాని నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపొయింది మేము ఎమి చెయలేము
రమ్య:సర్ మీరు తలుచుకుంటె చెయగలరు.నేను మీరు చెప్పినట్టె చేస్తాను సర్ ప్లీస్ హెల్ప్ చెయండి.
రాజెష్:పొలిస్ కి ఫొన్ చేసి పనింద్రని తన షొ రూం కి తీసుకురమ్మన్నాడు
రమ్య:థాక్స్ సర్
రాజేహ్:థాంక్స్ కాదు మేము చెప్పింది చేయాలి
రమ్య:అలాగె సర్
రాజెష్:బయట వాష్ రూం ఉంది వెల్లి ఫెస్ వాష్ చేసుకొని రా
రమ్య:అలాగె అని బయటకి వెల్లింది
రాజెష్:ఎవొ పెపర్స్ రెడీ చేస్తున్నాడు
రమ్య:ఫెస్ వాహ్ చేసుకొని వచ్చింది
రాజెష్:ఈ పెపర్స్ మీద సైన్ చేయు
రమ్య:ఎం పెపర్స్ సర్ ఇవి
కుమార్:నువ్వు మా గెస్ట్ హౌస్ వారం పాటు పని చేయడానికి వస్తున్నట్టు.వారం రొజులు అక్కడె ఉండడానికి ఒప్పుకున్నాట్టు మేము ఎ పని చెప్తె ఆ పని నేను చేయను అని అనకుండా చేస్తా అని నువ్వు రాసి ఉంది.
రమ్య:సరె సర్ సైన్ చేయడానికి పెన్ తీసుకుంది
కుమార్:ఆగు చెప్పెది విను పెపర్స్ మీద పని అని మాత్రమె ఉంది కాని నువ్వు అక్కడికి వచ్చేది మాతొ గడపడానికి మేము చెప్పింది చేయాలి.చేయను అని అసలు అనొద్దు.ఇంకొ ముక్యమైన విషయం నీ మొహం లొ బాధ అసలు కనిపించొద్దు నవ్వు మాత్రమె ఉండాలి
రమ్య:సరె సర్ అని సైన్ చేసి పెపర్స్ ఇచ్చింది సర్ ఒక్క విషయం
కుమార్:మా ఆయనకి ఎమి చెప్పకండి నేను ఎలాగొలా వస్తాను
కుమార్:సరె రెపు ఇవినింగ్ 6 గంటలికి షొ రూం బయట 6666 కార్ ఉంటది వచ్చి అందులొ కూర్చొ
రమ్య:సరె సర్
30 నిమిషాల తరువాత పొలిస్,పనింద్ర షొ రూం కి వచ్హారు పనింద్ర రమ్యని అక్కడ చూసి షాక్ అయ్యాడు
రాజెష్:మీ ఆవిడ వచ్చి బ్రతిమిలడింది సొ నీకు ఒక చాన్స్ ఇస్తున్నాను నువ్వు చెప్పినట్టె మనీ ఇంట్రెస్ట్ తొ కట్టాలి ఈ.యం.ఐ లాగా ప్రతినెల నీ సలరి నుండి కట్ చేదుకుంటాము నీకు నచ్చితె అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాము నువ్వు ఎప్పుడు క్యాష్ అడితె అపటి నుండి ఇంట్రెస్ట్ లెకుండా తీసుకుంటాము లెదంటె జైలుకి వెళ్ళాలి
పనింద్ర:సర్ ప్లీ సర్ మనీ కడతాను నను వదలమని చెప్పండి
రాజెష్:ఎస్.ఐ గారు నేను వచ్చి కంప్లైంట్ వెనక్కి తీసుకుంటాను మీరు వెల్లండి
ఎస్.ఐ సరె సర్ అని వెల్లొపొతాడు
అగ్రిమెంట్ రాసి పనింద్ర సైన్ తీసుకున్నాడు రాజెష్.మీరు కుడా సైన్ పెట్టు అని రమ్య సైన్ తీసుకున్నాడు ఫొన్ నంబర్ కుడా తీసుకున్నాడు.పనింద్ర రమ్య ఇద్దరు ఇంటికి వెల్లిపొయారు ఇంటికి వెల్లక అసలు నీకు మా యం.డి అక్కడ ఉంటాడు అని నీకు ఎలా తెలుసె అని అడిగాడు.మీ కొలీగ్ చెప్పాడు మొన్న అడిగాను మీరు అరెస్ట్ అయిన విషయం నీ మ్యానెజర్ ఫొన్ చేసి చెప్పాడు అంది.ఎమైనా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది అన్నాడు.
రమ్య:మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది నాకు మొదలయింది అని అనుకుంది మనసులొ
పనింద్ర:ఎమయిందె ఏం ఆలొచుస్తున్నావు
రమ్య:ఎమి లెదండి.ప్రాబ్లం సాల్వ్ తిరుపతి వస్తాను అని మొక్కుకున్నాను వెల్దాము ఇంకా వెరె ఉరికి కుడా వెల్లాలి ఒక వారం పడుతుంది
పనింద్ర:ఇప్పుడు లీవ్ అడిగితె ఒవరు తరువాత వెల్దాము
రమ్య:మొక్కులు వాయిదా వెయొద్దు నేను వెల్లొస్తా మరి
పనింద్ర:ఒక్కదానివె వెల్లగలవా?
రమ్య:వెల్తాను
పనింద్ర:సరె మరి ఎప్పుడు వెల్తావు
రమ్య:రెపు
పనింద్ర:సరె మరి ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తాను
రమ్య:సరె
పనింద్ర:టికెట్స్ ఎ టైం కి బుక్ చేయాలి ట్రైన్స్ మార్నింగ్ 9 కి 11కి ఇవినింగ్ 5కి నైట్ 11కి ఉంది
రమ్య:ఇవినింగ్ 5 ది బుక్ చేయండి
పనింద్ర:సరె అంది
ఇద్దరు కలిసి వెల్లడానికి కావలసిన లగెజ్ సర్దార్ నైట్ డిన్నర్ కి ఎమి చేయాలి ఏం తింటారు అని అడిగింది ఎదైనా సరె అని సమాదానం ఇచ్చాడు.చపాతి చెయ్యనా అని అడిగింది.సరె చెయ్యు అని చెప్పాడు ఇద్దరు కలిసి డిన్నర్ చేసారు పనింద్ర బెడ్ రూంలొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పడుకున్నాడు.రమ్య కిచెన్ లొ పని పూర్తి చెసుకొని బెడ్ రూంలొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పనింద్ర పక్కన పడుకుంది పక్కకి చూసింది పనింద్ర మంచి నిద్రలొ ఉన్నాడు రెపు జరగబొయెది తలుచుకొనె సరికి ఒక్కసారిగా ఎడుపు మొదలయింది వెంటనె బాత్ రూం కి వెల్లి ఎడిచింది కాసెపటి తరువాత మొహం కడుక్కొని వచ్చి పడుకుంది మెల్లిగా నిద్రలొకి జారుకుంది ఉదయం లెచి స్నానం చేసి పనింద్రని లెపింది పనింద్ర లేచి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాడు టీ తీసుకొని పనింద్రకి ఇచ్చింది.టిఫిన్ ఎమి చెయకు నాకు పని ఉంది అనడు లొపలికి వెల్లాడు.కాని రమ్య మాత్రం అదొలా ఉంది.పనింద్ర బయటకి వచ్చి రమ్య దగ్గరకి వెల్లాడు.నేను వచ్చెసరికి నువ్వు వెల్లిపొతావు అని రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు.
పనింద్ర:జాగ్రత్తా బంగారం రొజూ ఫొన్ చెయు
రమ్య:సరె చేస్తా అని ఎడుస్తుంది
పనింద్ర:రమ్యని వదిలి ఎందుకు ఎడుస్తున్నవె వారం రొజులు కదా అన్ని తిరిగె సరికి నీకు టైం తెలీలెదు
రమ్య:ఎడుస్తూ పనింద్రని హత్తుకుంది
పనింద్ర:నువ్వు లేకుంటె నేను ఇప్పుడు జైళులొ ఉండె వాడిని అలాంటి నువ్వు ఎడిస్తె నేను తట్టుకొగలనా అని రమ్య కళ్ళు తుడిచాడు జాగ్రత్తగా వెల్లు అని పనింద్ర బయటకి వెల్లాడు
రమ్య:టిఫిన్ చేసుకొని తినది మెల్లిగా బెడ్ మీద పడుకుంది అలాగె నిద్ర పట్టెసింది కాసెపటికి ఫొన్ వస్తె మెలుకువ వచ్చింది ఎదొ కొత్త నంబర్ లిఫ్ట్ చేసి హలొ అంది హలొ నేను రాజెష్ రెడీగా ఉన్నావా అని అడిగాడు.హ అంది.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసాడు టైం చూస్తె 1 అవుతుంది.ఎదొ వండుకొని తిన్నంది.బయటకి వచ్చి హాల్లొ కూర్చొని టి.వి చూస్తుంది సుమారు 3 గంటల టైం లొ పనింద్ర నుండి ఫొన్ వచ్చింది.హలొ అంది రెడీగా ఉన్నావా వెల్లక ఫొన్ చేయు అన్నాడు సరె అంది.జాగ్రత్తా అని చెప్పాడు.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసింది.టి.వి చూస్తూ కూర్చుంది 5 గంటలకి ఫొన్ వచ్చింది.హలొ అంది రమ్య.ఇప్పుడు 5 అవుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితె 6 వరకు చేరుకుంటావు అన్నాడు దానితొ రమ్యకి అర్థం అయింది ఫొన్ చెసింది రాజెష్ అని.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసి బ్యాగ్ తీసుకొని బయలుడెరింది 6 గంటలలొపు షొ రూం దగ్గరకి చేరుకుంది అక్కడ 6666 కార్ కనిపించింది వెంటనె వెల్లి అందులొ కూర్చుంది రమ్య కూర్చొగానె డ్రైవర్ కార్ ఎక్కి స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు సుమారు ఒక 2 గంటర్ ప్రయాణం తరువాత కార్ హైవే నుండి 10 కిలొమీటర్లు కచ్చా రొడ్డులొ ప్రయాణించింది తరువాత ఒక కౌంపౌండ్ లొకి వెల్లింది.చుట్టు పక్కలా ఎమి లేవు చుడడానికి చుట్టు నిర్మానుష్య ప్రాంతం లా ఉంది.లొపలికి వెల్లి కార్ ఒక బగ్లా ముందు ఆగింది.

రమ్య కార్ దిగి లొపలికి వెల్లి బెల్ కొట్టింది కం ఇన్ అని వినపడగానె డొర్ తీసుకొని లొపలికి వెల్లింది రాజెష్ రమ్యని చూసి నవ్వుతూ పక్కన ఉన్న రూం చూపిస్తూ లొపలికి వెల్లి బ్యాగ్ పెట్టి రమ్మని చెప్పాడు.రమ్య లొపలికి వెల్లి బ్యాగ్ పెట్టగానె రమ్య ఫొన్ మొగింది చూస్తె పనింద్ర ఫొన్ చేసాడు.హలొ అంది.హలొ ట్రైన్ బయలుదేరిందా అని అడిగాడు.అవును కాస్తా లెట్ అంతె అంది.సరె చేరుకున్నాక ఫొన్ చేయు అన్నాడు.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసింది బయటకి వచ్చింది.రమ్యని కూర్చొ అని సొఫా చూపించాడు.రమ్య వెల్లి సొఫాలొ కూర్చుంది కాస్తా టెన్షన్ దిగులు కూడిన మొహం తొ.రాజెష్ తన గెస్ట్ హౌస్ లొ ఉండె పని మనిషిని పిలిచాడు చెప్పండి సార్ అంటు పని మనిషి బయటకి వచ్చింది రమ్యని చూపించి తనకి డిన్నర్ పెట్టు అని చెప్పాడు.ఇప్పుడెం వద్దు సర్ అంది రమ్య.వెంటనె కుమార్ నీకు ముందె చెప్పాము మేము చెప్పింది చేయాలి అని నీ మొహం లొ నవ్వు ఉండాలి అని అన్నాడు.లేని నవ్వునుని మొహం మీద వేసుకొని పైకి లేచింది.రండి మేడం అని రమ్యని డైనింగ్ రూం లొకి తీసుకెల్లింది పనిమనిషి.రమ్యకి డిన్నర్ వడ్డించింది.ఋఅమ్య డిన్నర్ పూర్తి చేసుకొని బయటకి వచ్చింది.రమ్యని చూసి ఆ రూం లొకి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి బెడ్ మీద ఉన్న డ్రెస్ వేసుకొని రా అని చెప్పాడు కుమార్.రమ్య ఎమి మాట్లాడకుండా లొపలికి వెల్లింది బెడ్ మీద ఒక మాడ్రన్ డ్రెస్ ఉంది పక్కన ఉన్న టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లింది.చస్లా నీట్ గా పెద్దగా ఉంది ఆ బాత్ రూం.టుబ్ ఉంది ఒక మూలకి గ్లాస్ తొ రూం లంటిది ఉంది అది ఎంటా అని వెల్లి చూసింది అదె షవ్ర్ రూం లొపలికి వెల్లి తన చీర విప్పెసింది లంగా బ్లౌస్ ఇన్నర్స్ విప్పెసి షవర్ ఆన్ చేసింది ఒక్కసారిగా రమ్యకి ఎడుపు వచ్చెసింది కింద కూలబడి ఎడుస్తుంది కాసెపటికి తరువాత లేచి షవ్ర్ ఆన్ చేసింది స్నానం పూర్తి చేసి టవల్ తొ తన బాడి మొత్తం తొడుచుకొని టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చింది బెడ్ మీద డ్రెస్ పక్కనె ఇన్నర్స్ కుడా ఉన్నాయి టవల్ తీసెసి ఇన్నర్స్ వేసుకుంది అవి చాలా సెక్సీగా ఉన్నాయి బెడ్ మీద ఉన్న డ్రెస్ తీసుకొని వేసుకొంది అది తన సన్నులని పూర్తిగా కవర్ చేయడం లేదు కింద కూడా సగం తొడలు కనబడుతున్నాయి రమ్య మెల్లిగా బయటకి వచ్చింది.

బయట రాజెష్ కుమార్ షార్ట్ టీ.షర్ట్ వేసుకొని సొఫాలొ కూర్చొని మండు కొడుతున్నారు రమ్యని చూసి రా వచ్చి కూర్చొ అన్నాడు రాజెష్.రమ్య నడుచుకుంటూ వెల్లి పక్కన ఉన్న సొఫాలొ కూర్చుంది అక్కడ కాదు ఇక్కడ కూర్చొ అని ఇద్దరి మద్య ఉన్న ప్లెస్ చూపించాడు కుమార్.రమ్య లేచి వాళ్ళ మద్యలొ కూర్చుంది ఎదురుగా టీ.విలొ ఎదొ ఇంగ్లిష్ సినిమా వస్తుంది ఇద్దరు టి.వి చూస్తూ మందు కొడుతున్నారు.కుమార్ తన చేతిని రమ్య తొడ మీద వేసాడు.రమ్య కుమార్ చేతిని పక్కకి జరిపింది కుమార్ కొపంతొ నీకు ముందె చెప్పాము మల్లి మల్లి చెప్పము ఇక మేము ఏం చెప్పిన చేయాలి ఏం చెసిన చేయించుకొవాలి అన్నాడు.తన చేతిని రమ్య తొడ మీద వేసాడు సుతారంగా రమ్య తొడ ని తడుముతున్నాడు.రాజేష్ తన చేతిని రమ్య భుజం మీద చేయి వసాడు మెల్లిగా తన చేతిని కిందికి జరిపి రమ్య సన్నుని తడిమాడు ఇద్దరు టి.వి చూస్తూ మందు తాగుతూ రమ్యని తడుముతున్నారు ఇద్దరి మొడ్డలు వాళ్ళ షార్ట్ లొ కొట్టుకుంటున్నాయి.కుమార్ డ్రెస్ లొపలికి చేతిని తొసి రమ్య తొడని నొక్కుతున్నాడు.రాజెష్ రమ్య మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు.రమ్యలొ కుడా మార్పు వచ్చింది తననిలొ కోరిక మొదలయింది రాజెష్ రమ్య మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్య సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.కుమార్ రమ్య చేతిని తీసుకొని తన షార్ట్ మీది నుండె టన మొడ్డ మీద వేసుకున్నాడు రమ్యకి ఒక్కసారిగా ఒల్లు మొత్తం షాక్ కొట్టినట్టు అయ్యింది కుమార్ మొడ్డని పట్టుకుంది కుమార్ తన చేతిని ఊపడం మొదలు పెట్టాడు.రమ్య కుమార్ మొడ్డని ఊపుతుంది.రాజెష్ తన చేతిని రమ్య డ్రెస్ లొపలికి తొసి రమ్య సన్నుని పిసుకుతున్నాడు కుమార్ మొడ్డని రమ్య ఊపుతుంది కుమార్ రమ్య మొహాన్ని టన వైపు తిప్పుకొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య తొడ మీద గిచ్చాడు.కుమార్ పైకి లేచి.అరెయ్ జాజెష్ నేను ముందు వెల్తా నువ్వు తరువాత వెల్లు అని అన్నాడు ఎంజాయ్ రా అని గ్లాస్ తీసుకొని ఒక సిప్ తీసుకెల్లాడు కుమార్ రమ్యని తీసుకొని బెడ్ రూంలొకి వెల్లాడు.లొపలికి వెల్లగానె డొర్ క్లొస్ చేసాడు రమ్య పక్కన గొడకి ఆని నిల్చుంది రమ్య దగ్గరకి వెల్లి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు రమ్య మొహం మొత్తం ఇష్టమొచ్చినట్టు ముద్దులు పెడుతున్నాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కింది పెదవిని గట్టిగా కొరికాడు రమ్య నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా పిసికాడు రమ్య డ్రెస్ జిప్ తీస్తాడు మెల్లిగా తన డ్రెస్ ని కిందికి లాగెసాడు.రమ్య ఇప్పుడు బ్ర ప్యాంటి మీద ఉంది ఒక్కసారి రమ్యని కింది నుండి పైకి చుసాడు.ఎంత అందంగా ఉన్నావె వారం రొజులు నీతొ ఆదుకొవాల్సిందె అని తన టీ.షర్ట్ తీసి పక్కన పాడెసాడు.మంచి బాడి సిక్స్ ప్యాక్ లేదు కని బలిష్టంగా ఉన్నాడు.

రమ్య తన చేతులతొ తన సన్నులని దాచుకుంది రాజెష్ తన చేతులనై తీసాడు.రమ్య సన్నులు సాగానికి పైగా బ్రా నుండి బయట ఉన్నాయి రమ్యని దగ్గరకి లాక్కొని తన నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.రమ్య కుమార్ని గట్టిగా హత్తుకుంది.మెల్లిగా కిందికి వచ్చి బయట ఉన్న రమ్య సన్నుల మీద నలుకని ఆడిస్తున్నాడు.రమ్యని ఎత్తి బెడ్ మీద పడెసాడు.కుమార్ తన షార్ట్ విప్పెసి ఇన్నర్ మీద రమ్య మీదకి చేరాడు రమ్య పెదాలని చీకుతూ రమ్య సన్నుల మీద చేయి వెసాడు సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ పెదాలని కొరుకుతున్నాడు.రమ్య రాజెష్ తల నిమురుతూంది.రమ్య మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.మెల్లిగా కిందికి జరిగి సన్నులని నాకుతున్నాడు మెల్లిగా కిందికి జరిగి రమ్య బొడ్డ్ని కొకాడు.స్ సార్ మెల్లిగా అంది.ఇసారి ఇంకా గట్టిగా కొరికాడు.హ్ హ్ స్ స్ అబ్బా సార్ నొప్పిగా ఉంది ప్లీస్ సార్ కొరకకండి అంది మెల్లిగా కిందికి వచ్చి ఇన్నర్ మీది నుండె రమ్య పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు కుమార్ చేసె పనులకి రమ్యకి కొరికలు ఉప్పెనలా పొంగుతుంది.కుమార్ మెల్లిగా కిందికి వచ్చి రమ్య తొడలని నొక్కుతూ నాకుతున్నాడు తొడ కండని పట్టుకొని గట్టిగా కొరికాడు.రమ్య గట్టిగా అరిచింది సార్ కొరకకండి అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ పైకి వచ్చి రమ్యని బొర్లా తిప్పి బ్రా స్ట్రిప్ లాగెసి బ్రా తీసెసాడు రమ్య వీపు మొత్తం ముద్దులు పెడుతున్నాడు మెల్లిగా కిందికి వచ్చి రమ్య ప్యాంటిని విపెసాడు ఇప్పుడు రమ్య ఒంటి మీద బట్టలు లేవు రమ్య పిర్రల మిద కొట్టాడు స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ సార్ ప్లీస్ కొట్టకండి అంది.కుమార్ అదెమి వినకుండా మల్లి కొడుతూ పిసుకుతున్నాడు స్ స్ స్ హ్ హ్ సార్ ప్లీస్ అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ రమ్య పిర్రల మీద కొడుతూ పిదుకుతున్నాడు.కుమార్ పైకి లేచి రమ్యని వెల్లకిలా తిప్పాడు సన్నుల మద్యలొ తాళి సన్నులు చూసెసరికి కుమార్ లొ ఆవెశం కట్టలు తెంచుకుంది ఒక్కసారి రమ్య సన్నులని చేతిలొకి తీసుకొని పిండి పాకినట్టు పిసుకుతున్నాడు సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు చను ముచ్చికని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కొరికాడు సార్ కొరకకండి అంటూ మూలుగుతుంది మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు పిసుకుతూ కొరుకుతున్నాడు సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.సార్ మెల్లిగా అబ్బా స్ స్ స్ స్ స్ ప్లీస్ సార్ మిమ్మల్నె అబ్బా అంటూ మూలుగుతుంది మెల్లిగా రమ్యని నాకుతూ రమ్య పూకు దగ్గరకి వెల్లాడు.రమ్య పూకు మదపు వాసన ఒక్కసారిగా ముక్కులొకి వెల్లింది.పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు రమ్య ఒక్కసాగా మొత్తని పైకి లెపింది.కుమార్ రమ్య పూకు మీది నుండి కిందికి కారుతూ నాలుకని పూకులొకి తొసాడు.ఎప్పుడు జరగని పరినామానికి రమ్య ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంది రాజెష్ నాలుకని పూకు లొపల మొత్తం నాకుతున్నడు నాలుకని బయటకి తీసి పూకు క్లిటొరియస్ ని నాకాడు.ఒక్కసారిగా మొత్తని పైకి లెపి కార్చేసింది కుమార్ పైకి లేచి ఇన్నర్ తీసెసాడు కుమార్ మొడ్డ టక్కున పైకి ఎగిరింది.రమ్య దానిని చూసి నొరు తెరిచింది.రమ్య జుట్టు పట్టుకొని పైకి లేపి నొటిని మొడ్డ దగ్గరకి తెచ్చాడు.రమ్య కి అర్థం అయి సార్ ప్లీస్ నాకు నచ్చదు అంది.నీకు నచ్చిన నచ్చకున్నా చెప్పింది చేయాలి అని తన మొడ్డని రమ్య నొటిలొకి తొసాడు బయటకి లొపలికి అంటూ ఊగుతున్నాడు రమ్య జుట్టు పట్టుకొని ఊగుతున్నాడు కుమార్ ఆగి చీకవె అన్నాడు.రమ్య కుమార్ మొడ్డని బయటకి తీసి లొపలికి తీసుకుంది.కుమార్ రమ్య తలని పట్టుకొని ఊపుతున్నాడు.రమ్య బయటకి తొస్తూ లొపలికి తీసుకుంటూ చీకుతుంది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా ఎమి చీకుతున్నవె అలాగె చీకు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అదీ అలా అబ్బా అంటూ మూలుగుతున్నాడు నాకవె ఐస్ క్రీం చీకినట్టు చీకి అన్నాడు.రమ్య మొడ్డని బయటకి తీసి మొడ్డ మొత్తం నాకింది కింది నుండి పైకి నాకుతుంది ఐస్ క్రీం చీకినట్టు చీకుతుంది అబ్బా ఏం చెస్తున్నవె హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అదీ అలా చీకు నాకు అంటూ మూలుగుతున్నాడు రమ్య మొడ్డని బయటకి తీసి లొపలికి తీసుకుంటూ చీకుతుంది రమ్యని వెనక్కి తొసాడు.రమ్య బెడ్ మీద పడింది రమ్య కాళ్ళని దూరంగా చాపాడు కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని మొడ్డని పట్టుకొని రమ్య పూకులొకి తొసాడు.అబ్బా సార్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ మొడ్డ టైట్ గా రమ్య పూకులొకి దిగుతుంది మెల్లిగా రమ్య పూకు లొపలికి తొసాడు.సార్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా నొస్తుంది సార్ ప్లీస్ అంటూ మూలుగుతుంది.పూకులొ టైట్ దిగె సరికి కుమార్ కి కన్నె పిల్లని దెంగుతున్న అనుభవం కలుగుతుంది.సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా నావళ్ళ కావడం లేదు సార్ అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ మాత్రం మొడ్డని మొత్తం బయటకి లాగి పూకు చీరికి తొస్తున్నాడు రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు లేపి లేపి దెంగుతున్నాడు రమ్య అరమిడ్పుల కన్నులతొ సార్ ప్లీస్ సార్ మెల్లిగా వద్దు సార్ మిమ్మల్నె అబ్బా మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ చీకుతూ దెంగుతున్నాడు.ఒక కాళిని తన భుజం మీద వేసుకొని పట్టుకొని రమ్య సన్నుని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు వేగాన్ని పెంచి మొత్తం బయటకి లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు కాళిని తీసి రమ్య మీద పడుకొని రమ్య సన్నులని చీకుతూ రమ్య పూకుని దెంగుతున్నాడు పూకు లొపల లొపలె దెంగుతున్నాడు కుమార్ కి చివరికొచెసి రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ సన్నులని పిసుకుతూ మొడ్డని పూకు చివరికంటూ రమ్య పూకులొ తన రసాన్ని వదిలాడు.

Continue Reading »