ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 9

కుమార్ ఇంటి ముందు నిలబడి ఇంటివైపె చూస్తున్నాడు పక్కనె ఉన్న హొటెల్ లొ లంచ్ చేసాడు.ఇంతలొ ఫొన్ వస్తె చూసాడు.రమ్య నుండి వచ్చింది ఫొన్ వెంటనె లిఫ్ట్ చేసాడు.హలొ డార్లింగ్ అన్నాడు.ఎక్కడ ఉన్నారు లంచ్ కి రండి ఇంటికి అంది.నేను చేసెసాను నువ్వు తినెసెయు నేను రావడానికి కొంచెం లేట్ అవుతది అన్నాడు.అసలు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎం చేస్తున్నారు.జాబ్ కి కుడా రిజైన్ చేసారు కదా మల్లి జాబ్ వెతుక్కొరా అని అడిగింది.నేను నీకు అన్ని విషయాలు తరువాత చెప్తాను కొన్ని రొజులు ఒపిక పట్టు అని ఫొన్ కట్ చెసాడు.కుమార్ ఇంటి ముందె ఉన్నాడు.రాత్రి 9 గంటల సమయం లొ కుమార్ ఇంటి నుండి ఒక కార్ బయటకి వచ్చింది అది ముందు రొజు వచ్చిన కారె పనింద్ర వెంటనె కార్ వెనక ఫాలొ అయ్యాడు కార్ మల్లి ముందు రొజు వెల్లిన పుబ్ కి వెల్లింది కుమార్ చూస్తున్నాడు కార్ దిగి ఒక అమ్మాయి లొపలికి వెల్లింది.

పనింద్ర మల్లి వెనుకకి వచ్చి ముందు రొజు ఆగిన చొట అగాడు చుట్టు చూసాడు మొత్తం చెట్లు చీకటి.అక్కడె చూస్తూ నిలబడ్డాడు ఉదయం 3 సమయం లొ కార్ రావడం గమనించాడు కార్ వెనక ఫాలొ అయ్యాడు కుమార్ ఇంటిలొకి వెల్లింది ముందు రొజు లాగె ఆ అమ్మాయి తూలుతూ ఇంటిలొకి వెల్లింది కుమార్ బైక్ స్టార్ట్ చేసి ఇంటికి వెల్లాడు.రమ్యకి ఫొన్ చేసాడు.రమ్య ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయగానె బయట ఉన్నాను అని చెప్పాడు.రమ్య ఫొన్ కట్ చేసి వెల్లి డొర్ తీసింది రమ్య లొపలికి వెల్లి పడుకుంది.పనింద్ర ఇంటిలొకి వెల్లి డొర్ లాక్ చేసాడు బెడ్ రూం లొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని రమ్య పక్కన పడుకున్నాడు రమ్య ని తన వైపు తిప్పుకొని రమ్య మీద చేయి వేసి పడుకున్నాడు.రమ్య కుడా పనింద్ర మీద చేయి వేసింది పనింద్ర రమ్య మొహం లొకి చుసాడు చాలా అందంగా అమయాకంగా కనిపిస్తుంది.పనింద్ర రమ్య చంప మీద ముద్దు పెట్టాడు.అబ్బా నాకు ఒపిక లేదు పడుకొండి అంది రమ్య.పనింద్ర అలానె రమ్యని చూస్తూ నిద్ర పొయాడు ఉదయం 8 గంటలకి లేచి రెడీ అవుతున్నాడు.రమ్య లేచింది ఎక్కడికి వెల్తున్నాడు అని అడగాలనుకుంది కాని ఈంతకు ముందు రెండు సర్లు అడిగితెనె తరువాత చెప్తాను అన్నాడు అని అడగలేదు.కాని ఎదొ చేస్తున్నాడు అని మాత్రం అర్తం రమ్యకి అయింది.పనింద్ర కి కొపం వస్తె అలా ఉంటుందొ తనకి తెలుసు.పనింద్ర మేనత్త ఎదొ అన్నది అని 5 సంవత్రాల నుండి వాల్ల ఇంటికి వెలడం లేదు మాట్లడడం లేదు.పనింద్ర బైక్ స్టార్ట్ చేసి కుమార్ ఇంటి ముందు ఆగాడు.ఎవరు బయటకి రావడం లేదు.లొపలికి పొవడం లేదు.10 గంటలకి పనింద్ర ఫొన్ మొగింది.పనింద్ర ఫొన్ తీసి చూస్తె.కుమార్ నుండి వచ్చింది.ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసాడు పనింద్ర.హలొ పనింద్ర ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడు కుమార్.బయట పని మీద ఉన్నాను అని చెప్పాడు.ఒకసారి కార్ షొ రూం కి రా అన్నాడు కుమార్.నేను ఇప్పుడు మీ ఎంప్లాయి కాదు మీరు రమ్మనగానె పరిగెత్తుకుంటూ రావడానికి అన్నాడు.అల కాదు మిస్టర్ పనింద్ర ఒకసారి మీతొ మాట్లాడాలి అన్నాడు కుమార్ కొంచెం తగ్గి.మద్యానం వస్తా అని చెప్పి ఫొన్ కట్ చెసాడు.కాని కుమార్ ఎందుకు చెసాడా అని ఆలొచిస్తున్నాడు.తాను గట్టిగా మాట్లాడె సరికి కుమార్ తగ్గడం గమనించాడు.అంటె ఎదొ విషయం ఉంది అని అర్తం అయింది.కాసెపటికి బాల్కానిలొకి ఎవరొ వచ్చారు కాని కొంచెం దూరంలొ ఉండె సరికి ఎవరి అర్తం కాలెదు కాని వచ్చింది ఒక అమ్మాయి అని మాత్రం తెలుస్తుంది కాసెపటి తరువాతా మల్లి లొపలికి వెల్లింది.కుమార్ అక్కడె ఉండి .మద్యానం 1 అవుతుండగా బైక్ స్టార్ట్ చేసి కుమార్ ఉండె షొ రూం కి వెల్లాడు.పనింద్ర లొపలికి వెల్లగానె సార్ ఎం కావాలి అని అడిగాడు సేల్స్ మ్యానెజర్.అయాం పనింద్ర అన్నాడు.మ్యానెజర్ వెంటనె యం.డి గారు మీకోఅమె ఎదురు చూస్తున్నారు పైకి వెల్లండి అని దారి చూపించాడు.

పనింద్ర మ్యానెజర్ చూపించిన దారిలొ వెల్లాడు పైకి ఎక్కాడు అక్కడ ఒక రూం ఉంది వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చెసాడు.మె ఐ కం ఇన్ అన్నాడు.కుమార్ చూసి.హెల్లొ పనింద్ర కం ఇన్ అన్నాడు.పనింద్ర లొపలికి వెల్లి చైర్ లొ కూర్చున్నాడు చెప్పండి ఎందుకు రమ్మన్నారు అని అడిగాడు పనింద్ర.లెట్స్ కం టొ ద పాయింట్.ఆరొజు మేము ఇద్దరం మీ వైఫ్ తొ ఉండటం నువ్వు చూసావు.అల జరగడానికి కారణం అని అంగానె.ఆపండి సార్ నాకు మొత్తం చెప్పింది రమ్య అవకాసం దొరికింది వాడుకున్నారు అంతె కదా అన్నాడు పనింద్ర.మరి నువ్వు జాబ్ ఎందుకు మానెసావు అని అడిగాడు పక్కనె ఉన్న రాజేష్.ఇంకొసారి పొరబాటు చేసి నా భార్యని మీకు ఇవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి.అయినా నా వల్ల తక్కువ వచ్చి 10 లక్షలు.తిరిగి కట్టెసాను రిజైన్ చేసె ముందు అన్నాడు.ఎలా కట్టావు అని అడిగాడు కుమార్.ఒకతనికి 70 లక్షలు ఇవల్సింది 80 లక్షలు ఇచ్చాను.సొ అతను తిరిగి వచ్చి నాకు ఇచ్చాడు నేను ఆఫిస్ లొ కట్టెసాను అని చెప్పాడు.అయినా నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారొ ఇంతవరకు చెప్పి లేదు అన్నాడు పనింద్ర.సరె పనింద్ర చెప్తాము మేము ఎంతొ మందిని వాడుకున్నాము కాని నీ వైఫ్ రమ్య లాంటి దానిని చూడ లేదు సొ కొన్ని రొజులు తను మాకు కావాలి అన్నాడు.వెంటనె పనింద్ర కొపంతొ పైకి లేచి నేను మీకు ఎలా కనబడుతున్నాను అని బయటకి వెల్లబొయాడు.నీకు ఎంత కావలంటె అంత మనీ ఇస్తా అని కుమార్ అన్నాడు.వెంటనె పనింద్ర ఆగి వెల్లి చైర్ లొ కూర్చున్నాడు.స్ట్రైట్ గా ఎన్ని రొజులు కావాలి ఎంత ఇస్తారు అని అడిగాడు.కుమార్ రాజేష్ ఒకరి మొకాలు ఒకరు చూసుకొని ఇద్దరు గుససలాడుకున్నారు.ఒక 2 నిమిషాల తరువాత 1 ఇయర్ వరకు అన్నాడు రాజేష్.అన్ని రొజులా అన్నాడు పనింద్ర అశ్చర్య పొతు మనసుకొ మాత్రం కామ కుక్కలు అని తిట్టుకున్నాడు.అవును 1 ఇయర్ అన్నాడు రాజేష్.మరి ఎంత ఇస్తారు అని అడిగాడు.నువ్వె చెప్పు నీ వైఫ్ రెట్ కాని కొన్ని కండిషన్స్ ఈ 1 ఇయర్ నువ్వు రమ్యని అసలు ముట్టుకొకుడదు.అంతె కాకుండా మీ ఇల్లు చిన్నగా ఉంది వెరెది చూడు.మేము మీ ఇంట్లొనె కాదు ఎక్కడికైనా తీసుకెల్తాము అన్నిటికి కలిపి చెప్పు అన్నాడు.పనింద్ర ఆలొచించి ఒక 2 కొట్లు ఇవ్వడి అన్నాడు కుమార్ నొరు తెరిచాడు మరీ అంతా అనీ అడిగాడు మరీ 1 ఇయర్ వరకు నాభార్యని ముట్టుకోకుండా మీకు అప్పగించాలి ఇల్లు మారాలి అన్నాడు.రాజేష్ మాత్రం సరె అన్నాడు.అరెయ్ ఒక కొటి అంటె ఎక్కువ రా అన్నాడు కుమార్.రాజేష్ కుమార్ చెవిలొ ఈ 1 ఇయర్ లొ దానితొ మనం 10 కొట్లు సంపాదించవచ్చు అంతె కాకుండా దానిని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగొచ్చు అది కుడా వీడి ముందె అన్నాడు.కుమార్ సరె నీ ఇష్టం అన్నాడు.కాని ఒకటి చెప్పలి అన్నాడు పనింద్ర.ఎంటొ చెప్పు అని రాజేష్ అన్నాడు.రమ్య ఇరొజు ఉరికి వెల్తుంది ఒక నెల వరకు రాదు.కాని మీరు మనీ ఇరొజె ఇవ్వాలి అన్నాడు.అదెంటి నెల వరకు రానప్పుడు ఈరొజె ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అడిగాడు రాజేష్.నాకు కొంచెం పని ఉంది మనీతొ.వాళ్ళ ఇంట్లొ కొంచెం పని ఉంది అని తను వెల్తుంది అన్నాడు పనింద్ర.మరి మాకు ఒక నెల తాగుతుంది కదా అన్నాడు రాజేష్.మీరి మనీ ఈరొజు ఇచ్చిన.రమ్య వచ్చాకా మీ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది రమ్య వచ్చిన రొజు నుండి 1 ఇయర్ అన్నాడు.కుమార్ రాజేష్ ఇద్దరు గుసగుసలాడుకున్నారు.ఓ.కె పనింద్ర నీకు ఈరొజె మనీ ఇస్తాము.కాని నువ్వు మనసు మార్చుకున్న రమ్య ఒప్పుకొవడం లేదు అన్నా మా మనీ మాకు ఇవడమె కాకుండా నువు ఇక్కడె లైఫ్ మొత్తం ఫ్రీగా పని చేయాలి అన్నాడు రాహేష్.సరె అని పనింద్ర ఒప్పుకున్నాడు.రాజేష్ వెంటనె మ్యానెజర్ కి ఫొన్ చేసి పిలిచాడు.మ్యానెజర్ వెంటనె వచ్చెసాడు సార్ మె ఐ కం ఇన్ అన్నాడు.యస్ కం అని రాజేష్ అంగానె చెక్ రాసి మ్యానెజర్ కి ఇచ్చాడు క్యాష్ డ్రా చేసి సార్ ని వాళ్ళ ఇంట్లొ దిపెయు అన్నాడు.నాకు బైక్ ఉంది అన్నాడు పనింద్ర.లెదు పనింద్ర నువ్వు ఇంటి వెళ్ళె సరికి నీ ఇంటి ముందు ఉంటుంది మీరు బ్యాంక్ కి వెల్లండి అని తన కార్ కీ మ్యానెజర్ కి ఇచ్చాడు.నా బైక్ కీ అని టెబల్ మీద పెట్టి బయటకి వచ్చాడు.పనింద్ర వెనకానె మ్యానెజర్ వచ్చాడు.సార్ వెయిట్ చేయండి కార్ తీసుకొని వస్తా ని వెల్లాడు కార్ తీసుకొని వచ్చాడు.పనింద్ర ఎక్కగానె కార్ కదిలింది తిన్నగా బ్యాంక్ ముందు ఆగింది.సార్ మీరు ఉండండి నేను డ్రా చేసుకొని వస్తా అని కార్ దిగి లొపలికి వెల్లాడు ఒక అరగంట తరువాత మ్యానెజర్ ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని వచ్చాడు.సార్ మీ ఇల్లు ఎక్కడ అని అడిగాడు.పనింద్ర అడ్రస్ చెప్పగానె కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు.తిన్నగా పనింద్ర చెప్పిన అడ్రస్ కి తీసుకెల్లాడు.కొంచెం ముందుకి వెల్లి రైట్ తీసుకొ అన్నాడు పనింద్ర.రైట్ తీసుకొగానె ఆపు అన్నాడు.మ్యానెజర్ కార్ ఆపాడు.పనింద్ర బ్యాగ్ తీసుకొని కార్ దిగి ఇంటిలొకి వెల్లాడు.పనింద్ర కార్ దిగగానె కార్ వెల్లిపొయింది.

పనింద్ర లొపలికి వెల్లగానె.రమ్య కొపంతొ ఎక్కడి నుంది వస్తున్నారు అని అడిగింది.ఎందుకు అని అడిగాడు పనింద్ర.ఇందాకా ఆ కుమార్ షొ రూం నుండి ఒకడు మీ బైక్ తీసుకొచ్చాడు మీ బైక్ వడెందుకు తెచ్చాడు అని అడిగింది ముందు నువ్వు ఈబ్యాగ్ లొపల పెట్టి రా అని చెప్పాడు.రమ్య బ్యాగ్ తీసుకొని లొపలికి కబొర్డ్ లొ పెట్టి బయటకి వచ్చింది.పనింద్ర సొఫాలొ కూర్చున్నాడు రమ్య రాగానె తనని దగ్గరకి రమ్మని తన ఒడిలొ కూర్చొపెట్టుకొని కుమార్ రమ్మంటె వెల్లాను ఎందుకు రిజైన్ చేసావు అని అడిగాడు నాకు ఇష్టం లేదు అందుకె చేసాను అని చెప్పాను.నీకు బైక్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది నా ఫ్రెండ్ కి ఫ్రెండ్.నా ఫ్రెండ్ షొ రూం లొ కనిపిస్తె వాడితొ మాట్లాడాను.బయటకి వెల్దాము అన్నాడు వాడి కార్ లొ నాకు బైక్ ఉంది అంటె అతనితొ బైక్ పంపించాడు నేనె చెప్పాను అడ్రస్ అన్నాడు.రమ్య పనింద్ర మొహాన్ని చేతిలొకి తీసుకొని ఇప్పటికె నేను పెద్ద తప్పు చేసాను.మీరు వాళ్ళ మీద కొపంతొ ఎమి చేయకండి మీకు ఎదైనా అయితె నేను తట్టుకొలేను అంటూ పనింద్రని కౌగిలించుకొని ఎడుస్తుంది.పనింద్ర తనలొ తాను బాధ పడుతున్నాడు అబద్దం చెప్పినందుకు.వ్దంటనె తేరుకొని రమ్య నడుము మీద చక్కిలిగింతలు పెట్టాడు.రమ్య పనింద్రని వదిలి నవ్వుతుంది.అవును ఇంకొ గంటలొ ఇంటికి బయలుదేరాలి ఒక నెల రొజుల తరువాత నేను పిలుస్తా అప్పుడు రా మల్లి అన్నాడు.ఎందుకు అని అడిగింది.నువ్వు వచ్చక నీకె తెలుస్తుంది.నేను నిన్న,మొన్న ఎం చేసానొ ఈ నెల రొజుల్లొ ఎం చేసానొ అని అన్నాడు.కాని అని అంది రమ్య.కాని లేదు గీని లేదు చెప్పింది విను అన్నాడు.రమ్య మూతి ముడుచుకొని కూర్చుంది.పనింద్రకి ముచ్చటెసి రమ్య మొహాన్ని చేతిలొకి తీసుకొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.రమ్య కుడా పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది ఇద్దరు ఒకరి పెదాలు ఒకరు చీక్కుంతున్నారు పనింద్ర రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు షర్ట్ బట్టన్స్ విప్పుతున్నాడు.గంటలొ వెల్లాలి అన్నారు ఇప్పుడు మొదలు పెడితె అవుతుందా అని అడిగింది.షర్ట్ మొత్తం విప్పెసి పక్కన పాడెసాడు.రమ్య మీద పడుకొని.ఎప్పుడు అయితె అప్పుడె వెల్దువులె అన్నాడు రమ్య చెవిలొ రమ్య సన్నులని నైటి మీది నుండి పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు తన పెదాలని నొటిలొకి తొసి రమ్యా నాలుకని తడుముతున్నాడు రమ్య పనింద్ర నాలుకని చీకుతూ మెల్లిగా పనింద్ర నాలుకని వెనుకకి తొసి తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర రమ్య నాలుకని చీకుతున్నాడు.రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.మెల్లిగా పక్కకి జరిగి రమ్య నైటిని పైకి లాగాడు రమ్య తొడలని తడుముతున్నాడు.రమ్య నైటిని పైకి లాగి విప్పెసాడు రమ్య బ్రా మీది నుండి సన్నులని పిసుకుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.అప్పుడు గమనించాడు చిన్నగా పంటి ఏమయింది అని అడిగాడు గటుల మీద రాస్తూ వాళ్ళె కొరికారు అంది.పనింద్రకి ఎక్కడ లేని కొపం వచ్చింది.మెల్లిగా రమ్య మొహమంతా ముద్దులు పెడుతూ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.సారీ రా నా వళ్ళె కదా అన్నాడు.అల ఎమి అనుకొకండి అంది.రమ్య పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాగి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని తడుముతున్నాడు.రమ్య తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర రమ్య నాలుకని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య బ్రా విప్పెసాడు సన్నులని చేతుల నిండా దొరికిచ్చుకొని పిండుతున్నాడు.రమ్య ముచ్చికని నలుపుతూ సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.సన్నలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ చికున్నాడు.ఒక చేతిని కిందికి జరుపుతూ రమ్య ప్యంటిని తీసెసాడు.తన ప్యంట్ ఇన్నర్ విప్పెసాడు తన మొడ్డని పట్టుకొని రమ్య పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తూ రమ్య పూకులొకి తొసాడు అమ్మా మెల్లిగా అంది.పనింద్ర రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నాలుకతొ తడుముతూ దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా అబ్బా చంపుతున్నారు మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతుంది.బయటకి తీసి మల్లి లొపలికి తొసి దెంగుతున్నాడు ఆపకుండ 5 నిమిషాలలు దెంగి రమ్య పూకులొ కార్చెసాడు.మెల్లిగా రమ్య మీద పడుకున్నాడు.రమ్య పనింద్ర తలని నిమురుతూ.నన్ను ఊరికి ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అని అడిగింది.నువ్వు వచ్చాకా మొత్తం చెప్తాను కాని ఇక్కడ జరిగింది ఊరిలొ చెప్పకు అని రమ్య మీది నుండి లేచి త్వరగా రెడీ అవు అని పక్కన పడుకున్నాడు.రమ్య లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చింది.పనింద్ర బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చాడు త్వరగా నీ బ్యాగ్ సర్దుకొ అని డ్రెస్స్ వేసుకొని బయటకి వెల్లి సొఫా లొ కూర్చున్నాడు.ఒక 15 నిమిషాల తరువాత ఈంకా ఏంత సెపు అంటూ లొపలికి వచ్చాడు అప్పటికి సర్దుంది ఎడుస్తూ.ఎమయింది ఎందుకు ఏదుస్తున్నావు అని అడిగాడు.మీరు నాకు అసలు ఏమి చెప్పడం లేదు.నన్ను కుడా ఊరికి పంపుతున్నారు నాకు భయంగా ఉంది అంది.రమ్యని కౌగిలించుకొని నువ్వు ఎమి బాధ పడకు నువ్వు వచ్చినాకా అన్ని తెలుస్తాయి అన్నాడు.నేను నీకు మాట ఇస్తున్నా ఇక మీదట నీకు ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకుంటా అన్నాడు.రమ్య పనింద్రని కౌగిలించుకొని ఎడుస్తుంది.రమ్య వీపు మీద చేతులొ రాస్తూ ఒదార్చాడు.రమ్యని వదిలి త్వరగా రెడీ అవు అన్నాడు.రమ్య బట్టలు సర్దుకుంటుంది.ఇందాక ఇచ్చిన బ్యాగ్ ఎక్కడ పెట్టావు అని అడిగాడు.కబొర్డ్ లొ పెట్టాను అంది.పనింద్ర కబొర్డ్ ఒపెన్ చేసి బ్యాగ్ లొంచి 500 కట్ట తీసి రమ్యకి ఈచ్చాడు.కర్చులకి ఉంచుకొ అని చెప్పాడు.ఇంత డబ్బా ఎక్కడిది అని అడిగింది.నువ్వు ఏమి అడగకు అన్నాడు.బట్టలు సర్దడం లొ రమ్యకి హెల్ప్ చేసాడు.బట్టలు రెడు బ్యాగ్ లొ సర్దింది.బైక్ మీద వెల్ల్డం కష్టం అని.క్యాబ్ బుత్ చేసాడు.10 నిమిషాలలొ క్యాబ్ వచ్చింది రమ్యతొ పాటు తాను కుడా వెల్లి బస్ ఎక్కించాడు బస్ కదిలెవరకు ఉండి మల్లి క్యాబ్ లొ ఇంటికి వచ్చాడు.వస్తూ రెండు బీర్లు బిర్యాణి తీసుకొని వచ్చాడు.ఇంటికి రాగానె డ్రెస్ మార్చుకొని టి.వి ఆన్ చేసాడు బీర్ ఒపెన్ చేసి టి.వి చూస్తూ తాడుతున్నాడు.మనీ లేవు ఎలా వీళ్ళని ఎదురించాలి వీళ్ళా మీద పగ సాదించాలి అనుకుంటుండగా మీ పతనానికి మీరె గొయ్యి తొవ్వుకున్నారు అనుకుంటూ బీర్లు తాగెసాడు తెచ్చుకున్న బిర్యాణి తినెసి పడుకున్నాడు.ఉదయానె లేచి ఫ్రెష్ అయి ఒక 30 లక్షలు తీసుకొని బయటకి వెల్లాడు.ఇక తన పని మొదలెట్టాలి అనుకొను బయట టిఫిన్ చేసి వెంటనె ఆడి షొ రూం కి వెల్లాడు అక్కడ అన్ని కార్లు చూసి ఒక కార్ నచ్చి సేల్స్ మ్యానెజర్ ని పిలిచి ఎంత అని అడిగాడు సార్ 25 లక్షలు అని చెప్పాడు.పనింద్ర వెంటనె క్యాష్ తీసాడు.సేల్స్ మ్యానెజర్ పనింద్రని క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరకి తీసుకెల్లాడు.పనింద్ర క్యాష్ కట్టెసాడు.మ్యానెజర్ వచ్చి సార్ ఒక 10 ఆగండి పేపర్స్ రెడీ చేస్తాను అని కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చి వెల్లిపొయాడు.ఒక 5 నిమిషాలలొ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి సంతకాలు తీసుకున్నాడు.సార్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఇవ్వండి ఆర్. సి పొస్ట్ లొ వస్తుంది అని అడిగాడు.ఇక్కడి అడ్రస్ లేదు అని చెప్పాడు.మరి ఎలా అని అడిగాడు మీ ఆఫిస్ అడ్రస్ పెట్టండి ఆర్.సి వచ్చాక ఫొన్ చేస్తె నేను వచ్చి తీసుకుంటా అన్నాడు.సార్ అలా కుదరదు అనగానె ఒక 10 వేలు వాడి మీదకి విసిరెసాడు.వాడు వ్రంటనె సార్ నా అడ్రస్ ప్రూఫ్ పెడతాను ఆర్.సి వచ్చాకా ఫొన్ చేస్తాను అని చెప్పాడు.దట్స్ గుడ్ అన్నాడు.మానెజర్ వెల్లిపొయాడు ఒక 2 నిమిషాలకి వచ్చి సార్ కార్ నా పేరున ఉంటది ఓ.కె నా అని అడిగాడు.ఓ.కె అన్నాడు.సార్ కీస్ అని కార్ కీ ఇచ్చాడు కార్ బయట ఉంది అని పనింద్ర నంబర్ తీసుకున్నాడు.

పనంద్ర కార్ కీ తీసుకొని బయటకి వచ్చి కార్ లొ కూర్చున్నాడు పనింద్ర ఆనందానికి అవదులు లేవు తను కార్ లొ కూర్చునట్టు లేదు విమానంలొ కూర్చున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అంత బాగుంది ఆ కార్ వెంటనె స్టార్ట్ చేసి గుడికి పొనించాడు పంతులుతొ కారుకి పూజ చేయించాడు.ఆ దేవుడిని కొరుకున్నాడు.తాను చేసె పని తప్పొ ఒప్పొ కాని అందులొ తాను నెగ్గాలి అని.పూజ పూర్తి కాగానె ఒక షపింగ్ మాల్ కి వెల్లి కొన్ని డ్రెస్సులు కొనుక్కొని బయటకి వచ్చాడు నేరుగా కారుని సిటీలొనె టాప్ బిల్డింగ్ బ్రొకర్ దగ్గరకి వ్ల్లాడు.ఆఫిస్ లొపలికి వెల్లగానె బిల్డింగ్ బ్రొకర్ లేచి కూర్చొండి సార్ అన్నాడు.చెప్పండి సార్ అన్నాడు.నాకు ఒక బిల్డింగ్ ఒక నెల కొసం రెంటుకి కావాలి అన్నాడు.ఎలాంటి బిల్డింగ్ సార్ అని అడిగాడు బ్రొకర్.ఇళ్ళు కావాలి పెద్దది అన్నాడు.ఎంతలొ కావాలి అని అడిగాడు బ్రొకర్.ఎంత అయినా పరువాలేదు కాని పెద్దగా ఉండాలి బిల్డింగ్ అన్నాడు.నా కమీషన్ 2% అన్నాడు.ఇస్తాను కాని మంచివి చూపించు అన్నాడు సరె అని కంప్యుటర్ లొ ఒక బిల్డింగ్ చూపించాడు.ఇల కాదు గార్డెన్ ఉండాలి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండాలి.బిల్డింగ్ చూస్తె కల్లు తిరగాలి ఫుల్ ఫుర్నిష్డ్ అయి ఉండాలి అన్నాడు సార్ అలా ఉండాలి అంటె 5 లక్షల నుండి 10 లక్షల వరకు ఉంటది రెట్ అన్నాడు సరె పరువాలేదు అన్నాడు.బ్రొకర్ చూపించడం స్టార్ట్ చేసాడు.కాని ఎవి పనింద్రకి నచ్చలేదు.ఫాం హౌస్ లాంటివి ఉన్నాయ అని అడిగాడు.ఉన్నాయి సార్ కాని సిటీకి కొంచెం దూరంలొ ఉంటాయి అన్నాడు.సరె చూపించు అన్నాడు కొన్ని చూపించాక మూడు సెలెక్ట్ చెసాడు.ఇవి చూపించు అన్నాడు.పదండి సార్ అన్నాడు ఇద్దరు కలిసి ఆఫిస్ నుండి బయటకి వచ్చారు.బయట ఉన్న కార్ చూసి నొరు తెరిచాడు బ్రొకర్.ఇద్దరు కార్ ఎక్కి బయలుదేరారు ముందు ఒక ఫాం హౌస్ కి వెల్లారు కాని అది నచ్చలేదు మొత్తం దుమ్ము పట్టి బూతు బంగ్లాలాగా ఉంది.వద్దు అన్నాడు సరె సార్ ఇంకొటి చూపిస్తా అని ఈంక ఫాం హౌస్ కి తీసుకెల్లాడు అది బగుంది కాని ఊరికి 20 కిలొమీటర్ల దూరం సొ వద్దు అన్నాడు.ఇంకొటి చూపిస్తా అని తీసుకెల్లాడు.అది అనగానె ఉంది కాని కొంచెం పాతగా ఉంది అని వద్దు అన్నాడు.నీకు తెలిసినవి ఇంతకన్నా మంచివి లేవా అని అడిగాడు.హా సార్ ఒక బగ్లా ఉంది అది కుడా సిటీలొనె కాని కొంచెం రెట్ ఎక్కువ 20 లక్షలు ఉంటది అన్నాడు.సరె చూపించు అన్నాడు.పదండి సార్ అని కార్ ఎక్కి కూర్చున్నాడు.పనింద్ర కార్ ఎక్కి స్టార్ట్ చేసాడు.దారిలొ చెప్పాడు.సార్ దాని ఇంటి ఒనర్స్ యు.యస్.ఏ లొ ఉంటారు మంచి పార్టి దొరికితె రెట్ కి ఇవ్వమన్నారు లేకుంటె సినిమాలకి ఇవ్వమన్నారు అని చెప్పాడు మీకు కచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఆన్నాడు.ముందు వెల్లి చూద్దం తరువాత నచ్చుతుందొ లెదొ నేను చెప్తాను అన్నాడు సీరియస్ గా ఒక అరగంటలొ అతను చెప్పిన అడ్రస్ కి తీసుకెల్లాడు.గెట్ ముందు కార్ ఆపాడు సార్ ఆగండి నేను వెల్లి గెట్ ఒపెన్ చేస్తా అని బ్రొకర్ వెల్లి గెట్ ఒపెన్ చెసాడు కార్ లొపలికి వెల్లగానె గెట్ క్లొస్ చేసాడు చుట్టూ ఒక గార్డెన్ బ్రొకర్ వచ్చి కార్ ఎక్కాడు సార్ పదండి అన్నాడు పనింద్ర కార్ పొనించాడు చుట్టూ చూస్తె పనింద్ర కి కళ్ళు తిరిగినంత పని అయింది కాని ఫెస్ లొ ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించలెదు ఒక 300 మీటర్స్ వరకు గార్డెన్ ఉంది.300 మీట్ర్స్ వెల్లాక ఒక బంగ్లా వచ్చింది.కార్ సౌండ్ విని పక్కనె ఉన్న అవుట్ హౌస్ నుండి ఒకతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు.బ్రొకర్ బంగ్లా చూపించాలి ఒపెన్ చేయు అన్నాడు సరె అని వచ్చిన వాడు కీ తీసుకొచ్చి డొర్ ఒపెన్ చెసాడు లొపలికి వెల్లారు నిజంగా సినిమాలొ చూసె బంగ్లాలా ఉంది కళ్ళు జిగెల్లు మన్నాయి.డూప్లెక్స్ ఇల్లు కింద ఒక 3 బెడ్ రూంస్ 3 కుడా మాస్టర్ బెడ్ రూంస్ ఉన్నాయి పైన ఒక 2 బెడ్ రూంస్ ఉన్నాయి కింద పెద్ద హాల్ పైన ఒక హాల్ ఉంది హాల్ లొ సొఫా సెట్స్ ఉన్నాయి కింద,పైన టి.వి లు ఉన్నాయి కింద ఒక డైనింగ్ రూం ఉంది పెద్ద కిట్చెన్ డైనింగ్ రూం కి ఆనుకొని ఉంది.అన్ని బెడ్ రూంస్ కి అటచడ్ బాత్ రూం ఉంది.అన్ని రూంస్ లొ టి.వి లు ఉన్నాయి పైన ఉన్న బెడ్ రూంస్ కి బాల్కానిలొకి ఉన్నాయి అటచడ్ బాత్ రూం ఉంది బాల్కనిలొకి వెల్లి చూస్తె బంగ్లా వెనకాల స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది చుట్టు పూల మొకాలు ఉన్నాయి.పనింద్రకి చాలా బాగా నచ్చింది.వెంటనే బ్రొకర్ తొ చెప్పాడు ఈ బంగ్లా నాకు నచ్చింది ఎంత రెంట్ అన్నాడు 20 లక్షలు అన్నాడు.సరె పద వెల్దాము అన్నాడు.ఎప్పుడు వస్తారు బంగ్లాకి అన్నాడు ఈరొజే వస్తాను అన్నాడు.పద నితొ కొంచెం మాట్లాడాలి అని బయటకి తీసుకొచ్చాడు. పదా వెల్దాము అని పనింద్ర కార్ ఎక్కాడు.బ్రొకర్ కుడా కార్ ఎక్కాడు సార్ పొనిస్తూ.నేను నెల రొజులు బంగ్లాలొ ఉంటాని ఈనెల రొజులు ఇప్పుడు ఇక్కడ పనిచెసె వాళ్ళు ఎవరు ఉండ కుడదు.తొటమాలి,కుక్కింగ్ కొసం అన్ని వంటలు రావాలి మంచి చెఫ్ చూడు.హౌస్ కీపింగ్ కి 5 ఆడవాల్లు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండాలి.మసాజ్ కి 2 మొగవాళ్ళు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కావాలి.అందరిని సాయంతరం 5 లొపు అరెంజ్ చేయు అన్నాడు.సరె సార్ అలాగె చేస్తా వాళ్ళకి సాలరీ ఎంత చెప్పాలి అన్నాడు ఎంత అయినా పరువాలేదు కాని అందరు ఎడ్యుకెటెడ్ కావాలి అన్నాడు.సరె సార్ అని చెప్పాడు బ్రొకర్.బ్రొకర్ ని తన ఆఫిస్ కి తీసుకెల్లాడు.ఇద్దరు లొపలికి వెల్లారు.ఇదిగొ 4 లక్షలు సాయంతరం 5 గంటలని వస్తాను అందరిని అరెంజ్ చేయు బంగ్లాకి రమ్మను అన్నాడు.ముక్య విషయం వాళ్ళు ఒక నెల కొసమె వచ్చినట్టు తెలియకుడదు నేను రెంట్ కి తీసుకునట్టు చెప్పకు వాళ్ళని కొట్టిన పడాలి తిట్టినా పడలి.ఇంకొటొ ఒక డ్రైవర్ కావాలి ఎ పని చెప్పిన చేయడానికి ఒక బాయ్ కావాలి అన్నాడు.సరె సార్ అన్నాడు కాని అంటూ ఆగిపొయాడు.కాని ఎంటి అని అడిగాడు.మిగిలిన ఎమొంట్ అని ఆగాడు.సాయంత్రం రాగానె ఇస్తా అనాడు.అలాగె సార్ మీరు వచ్చె సరికి అందరిని అరెంజ్ చేస్తా అన్నాడు.సరె అని పనింద్ర బయటకి వచ్చాడు.టైం చూస్తె 2 అయింది.టైం చాలా అయింది అని ఒక రెస్టారెట్ కి వెల్లి తిన్నాడు.తిని తన కార్ తీసుకొని ఇంటికి వెల్లాడు.క్యాష్ బ్యాగ్ తీసుకొని బయటకి వచ్చి ఇంటికి లాక్ చేసాడు.ఒనర్ దగ్గరకి వెల్లి ఒక నెల రొజులు ఉండము అని చెప్పి ఒక నెల రెంట్ ఇచ్చెసాడు.ఒనర్ సరె అని రెంట్ తీసుకొని లొపలికి వెల్లాడు.పనింద్ర బయటకి వచ్చి కార్ స్టార్ట్ చేసి ఒక షపింగ్ మాల్ కి వెల్లాడు కొన్ని డ్రెసెస్ కొన్నాడు టైం చూస్తె 4:30 అయింది వెంటనె బ్రొకర్ ఆఫిస్ కి వెల్లాడు.లొపలికి వెల్లగానె.గుడ్ ఇవినింగ్ సార్ అని లేచాడు బ్రొకర్.అందరిని అరెంజ్ చెసావా అని అడిగాడు పనింద్ర.సార్ అందరు బంగ్లాకి చేరుకున్నారు అన్నాడు.గుడ్ అని ఇదిగొ మిగిలిన రెంట్ 16 లక్షలు అని బ్యాగ్ నుండి క్యాష్ తీసి ఇచ్చాడు.నీ 2% అని 40,000 ఇచ్చాడు.థాక్స్ సార్ మరి బయలుదేరుదామా అని అడిగాడు.సరె పదా అని అన్నాడు ఇద్దరు బయటకి వచ్చి స్టార్ట్ అయ్యారు.మీరు చెప్పినట్టు అక్కడి పాత పని వాళ్ళని తీసెసాడు నెల రొజులు రావద్దు అని వచ్చిన వాళ్ళకి నెల రొజుల కొసం అని చెప్పలేదు అన్నాడు.పనింద్ర గుడ్ అని ఊరుకున్నాడు.గంటలొ బంగ్లాకి చేరుకున్నారు.లిపలికి వెల్లగానె అక్కడ అందరు ఉన్నారు.పనింద్ర లస్త్ దిగాడు.బ్రొకర్ కార్ దిగి డొర్ ఒపెన్ చెసాడు.పనింద్ర లొపలికి వెల్లి సొఫాలొ కూర్చొని వాళ్ళని రమ్మని ఎవరు ఎంతొ చెప్పు అన్నాడు.బ్రొకర్ బయటకి వెల్లి అందరిని లొపలికి రమ్మన్నాడు.అదరు వచ్చారు.సార్ ఇతను చెఫ్ అన్నాడు.నీకు ఎమెమి వచ్చు అని అడిగాడు.నార్త్ సౌత్ చైనీస్ అన్ని వచ్చు అన్నాడు.సరె పక్కకి వెల్లు అన్నాడు పనింద్ర.సార్ వీళ్ళు ఇద్దరు తొట మాలి అన్నాడు.సరె పక్కకి జరగండి అన్నాడు.సార్ వీళ్ళు 4 హౌస్ కీపింగ్ అన్నాడు.ఇద్దరిని ఒక వైపు ఇద్దరిని ఇంకొ వైపు జరగమన్నాడు పనింద్ర.సార్ ఇతను మీ పర్స్నల్.సరె అని పక్కకి జరగమన్నాడు.సార్ ఇతను డ్రైవర్ అన్నాడు.తనికి కార్ కీ విసిరెసాడు.డ్రైవర్ క్యాచ్ పట్టాడు.సార్ వీళ్ళు మసాజ్ కి అన్నాడు అమ్మాయిలు సెక్సిగా ఉన్నారు బాయిస్ హాండసం గా ఉన్నరు.సరె అన్నాడు పనింద్ర.సార్ వీళ్ళని ఇద్దరిని ఎందుకు పక్కకి జరగమన్నారు అని అడిగాడు బ్రొకర్ హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళని చూస్తూ.వాళ్ళు వద్దు వేరె వాళ్ళని తీసుకురా వీళ్ళలా అందంగా ఉండలి అని చెప్పడు.సరె మరి వీళ్ళ సాలరీ అని అడిగాడు బ్రొకర్.ఎంత అని అడిగాడు పనింద్ర.అందరికి కలిసి 5 లక్షలు ఇవండి నేను ఇచెస్తా సాలరీ అన్నాడు.సరె అని పనింద్ర క్యాష్ తీసి బ్రొకర్ కి ఇచ్చాడు.మిగిని ఇద్దరు హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళని రెపు మార్నింగ్ వరకు తీసుకురా అన్నాడు.సరె అన్నాడు బ్రొకర్.నీ పేరు ఎంటి అని పనింద్ర పర్సనల్ బాయ్ ని అడిగాడు.సార్ శేకర్ అన్నాడు.నీ పేరు ఎంటి అని డ్రైవర్ ని అడిగాడు.సార్ రహీం అన్నాడు.శేకర్ కార్ లొ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి తీసుకురా అన్నాడు.రహీం నువు వెల్లి బయట ఉండు అన్నాడు.రహీం శేకర్ బయటకి వెళ్ళరు.మీ పేర్లు ఎంటి అని హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళని అడిగాడు.రీట,ప్రియా అని చెప్పారు.ఇద్దరు సెక్సిగా ఉన్నారు.శేకర్ బ్యాగ్స్ తీసుకొని వచ్చాడు.రీట ఇవి తీసుకెల్లి పైన బెడ్ రూం లొ సర్దెయు అన్నాడు.రీట బ్యాగ్స్ తీసుకొని వెల్లింది.శేకర్ కి 30,000 ఇచ్చాడు.నీ పేరు ఎంటి అని చెఫ్ ని అడిగాడు.సార్ పీటర్ అన్నాడు.ఓ.కె పీటర్ నీకు కావలసిన ఐటంస్ శేకర్ తొ వెల్లి తెచ్చుకొ చికెన్ మటన్ ఫిష్ ప్రాన్స్ అన్ని ఉండలి అన్నాడు.ఓ.కె సార్ అన్నాడు పీటర్.ఇక నువ్వు వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళు అని రెజెక్ట్ చేసిన హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళని చూపిస్తు బ్రొకర్కి చెప్పాడు.బ్రొకర్ వాళ్ళని తీసుకొని వెల్లి పొయాడు.పీటర్ ఏ రొజు ఎమి చెయాలొ నన్ను అడిగి చేయాలి అన్నాడు పనింద్ర.ఓ.కె సార్ అని తల ఊపాడు పీటర్.ఈరొజు నేను డిన్నర్ చేయను మీకు కవలసింది చేసుకొని తినండి అన్నాడు.తల ఉపాడు పీటర్.టైం చూస్తె 6:30 అయింది.

మీ పేర్లు ఎంటి అని మసాజ్ చేసె వాళ్ళని అడిగాడు.రొహన్,పాల్,స్టెల్ల,జూలి అని చెప్పాడు.ఓ.కె రొహన్ మీకు కావలసిన ఆయిల్స్ క్రీంస్ తెచ్చుకొ అని శేకర్ కి 10 వేలు ఇచ్చాడు.సరిపొతాయా అని అడిగాడు రొహన్ వైపు చూస్తూ సరిపొతాయి అన్నాడు రొహన్.మీరు బయట పనులు చుడుకొండి అని తొటమాలి వాళ్ళ వైపు చూస్తూ చెప్పాడు.వాళ్ళు వెల్లిపొయారు.పనింద్ర బయటకి వెల్లాడు.రహీం కార్ తీయు అన్నాడు.రహీం డొర్ ఒపెన్ చెసాడు.పనింద్ర లొపల కూర్చున్నాడు.రహీం కార్ స్టార్ట్ చేసి సార్ ఎక్కడికి అని అడిగాడు.మెన్స్ పార్లర్ అని చెప్పగానె కార్ పొనించాడు.ఒక 20 నిమిషాలలొ ఒక పార్లర్ ముందు ఆగాడు.కార్ దిగి లొపలికి వెల్లాడు పనింద్ర.లొపలికి వెల్లి ఫెసియల్ చేయించుకొని అరగంటలొ బయటకి వచ్చాడు.బయటకి రాగానె కార్ వచ్చి పనింద్ర ముండు ఆగింది.పనింద్ర కార్ ఎక్కాడు.బంగ్లాకి వెల్లు అన్నాడు.రహీం పొనించాడు.బంగ్లాకి వెల్లగానె పనింద్ర కార్ దిగి లొపలికి వెల్లాడు.రీట అని పిలిచాడు.రీట వచ్చి ఏంటి సార్ అని అడిగాడు.పైన లెఫ్ట్ రూం అని చెప్పగానె పైకి వెల్లి బెడ్ రూం లొకి వెల్లాడు బెడ్ రూం మొత్తం మంచి వాసన వస్తుంది ఫ్రెష్నర్ కొట్టారు అనుకున్నాడు.తన టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.కల్లు తిరిగాయి తన పాత ఇంటి హాల్ అంత ఉంది బాత్ రూం.చాలా నీట్ ఉంది పక్కన ఒక టబ్ ఉంది అందులొ వాటర్ నింపారు ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి.షవర్ ఆన్ చేసి స్నానం చేసి బయటకి వచ్చాడు.బాడి. పెర్ఫ్యూం కొట్టుకున్నాడు తను కొనుక్కున డ్రెస్ లొంచి ఒక టి షర్ట్,జీన్స్ వేసుకొని బయటకి వచ్చాడు చూడటానికి చాలా హాడ్ సం గా ఉన్నాడు.బయటకి వచ్హాడు రహీం కార్ వెనక డొర్ ఒపెన్ చేయగానె డొర్ క్లొస్ చేసి కీ ఇవ్వమన్నాడు.రహీం కార్ కీ ఇచ్చాడు కార్ తీసుకొని బయటకి వచ్చాడు కొంత దూరం వెల్లాక టైం చుసాడు 8:30 అయింది కొంచెం స్పీడ్ పెంచి కుమార్ ఇంటికి కొంత దూరంలొ కార్ ఆపాడు.అప్పుడె ఒక కార్ బయటకి వచ్చింది.ఆ కార్ ఫాలొ అయ్యాడు అది ఎప్పటి లాగె ఒక పుబ్ లొకి వెల్లింది.పనింద్ర కుడా లొపలికి వెల్లాడు.ఆ కార్ పక్కనె కార్ ఆపాడు.కార్ దిగి ఎవరు చూడకుండా ఆ అమ్మాయి వచ్చిన కార్ పంచర్ చేసాడు.మెల్లిగా లొపలికి వెల్లిపొయాడు.లొపల లైట్స్ సౌండ్స్ అందరు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు.చూస్తె అందరు గొప్పొళ్ళు ఉన్నారు.ఆ అమ్మాయి కొసం వెతికాడు కొంచెం దూరం లొ ఒక టెబల్ మీద కూర్చొని తాగుతూ ఉంది.వెంటనె తన దగ్గరకి వెల్లి.మై సిట్ హియర్ అన్నాడు.తన కళ్ళతొనె కూర్చొ అని సైగ చేసింది.పనింద్ర తనకి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు.లైటిగ్ లొ సరిగా కనిపించడలెదు ఫెస్.బెరర్ వచ్చి ఎక్స్ క్యుస్ మి సార్ ఆర్డర్ అన్నాడు.మెను చూసి వన్ వొడ్కా షాట్, హఫ్ డ్రిల్ చికెన్ అని అడిగాడు.సార్ షాట్ లార్జ్ ఆర్ స్మాల్ అని అడిగాడు.లార్జ్ అని చెప్పాడు పనింద్ర.ఎదురుగ కూర్చున్నా తనకి కుమార్ కి సంబందం ఎమిటొ తెలుసుకొవాలి అనుకున్నాడు.హాయ్ దిస్ ఇస్ పనింద్ర అన్నాడు.హాయ్ మై నేం ప్రియదర్షిని.వాట్ డు యు డు అన్నాడు.అయాం హౌస్ వైఫ్.వాట్ డొంట్ బి లై.వై షుడ్ మి లై అంది.బట్ యు లుక్ లైక్ బ్యుటిఫుల్ అండ్ అన్మ్యారిడ్ అన్నాడు.థాంక్స్ అంది.బై ద వె యు న్యు టు హియర్ అని అడిగింది.యస్ అక్చలి అయం ఫ్రం చెన్నై.ఐ హవ్ టెక్స్ టైల్స్,రియల్ ఎస్టెట్స్ కంపనీస్ ఇన్ చెన్నై అంద్ ముంబై సొ ఐ కెం హియర్ టొ లంచ్ ఎ బ్రాంచ్ హియ అన్నాడు.సొ డు యు నొ తెలుగు అని అడిగింది.నాకు బాగా వచ్చు అని చెప్పాడు.అప్పడె బెరర్ వచ్చి సార్ హియర్ ఇస్ యువర్ ఆర్డర్ అని టెబల్ మీద పెట్టి వెల్లిపొయాడు.మీకు ఎలా తెలుసు నేను కత్త అని అడిగాడు.ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇక్కడ చూడలెదు అంతె కాదు ఇంతవరకు ఇక్కడ నాతొ ఎవరు మాట్లాడలెదు.అందరు ఫ్రెండ్స్ తొ వస్తారు వెల్తారు.నేను మాత్రం ఒక్కదానినె వచ్చి వెల్తా అంది.మీరు రెగ్యులర్ వస్తారా ఇక్కడికి అని అడిగాడు అవును అంది.తన షాట్ తీసుకొని.పనింద్ర కూడా తన షాట్ తీసుకున్నాడు.మనసులొ మాత్రం తక్కువ తాగాలి అప్పుడె దీని దగ్గరి నుండి మ్యాటర్ రాబట్టచ్చు అనుకున్నాడు.వెంటనె మీ హస్బెండ్ ఎం చెస్తాడు అని అడిగాడు.ఫైనాన్స్ కంపెని ఉంది ఒక బైక్ షొ రూం ఉంది.వెదవగాడు నేను తెచ్చిన కట్నం డబ్బులతొ బ్రతుకుతాడు అని అంది.ఇదెంటి ఇలా అంది అని తన వనక కొంచెం పరీక్షించి చూసాడు ఖొంచెం ఎక్కినట్టు ఉంది తనకి అనుకున్నాడు.ఎం పేరు అని అడిగాడు.కుమార్ అని చెప్పింది వాడికి.హొ ఇది కుమార్ భార్య అన్నమాట.ఇక దీనిని లైన్ లొ పెట్టి దీని ద్వారా మన పని చేసుకొవాలి అనుక్కున్నాడు.తను తాగుతూనె ఉంది.మెల్లిగా ప్రియదర్షినికి ఎక్కుతుంది.ఎందుకు అంతలా తాగుతున్నారు అని అడిగాడు.తాగడం తప్ప ఎమి చేయలేను అని చెప్పి ఇంకొ షాట్ తీసుకుంది.పనింద్ర ఖొంచెం లిమిట్ లొ ఉన్నాడు.ప్రియదర్షిని బెరర్ ని పిలిచి బిల్ల్ తీసుకురా అంది.పనింద్ర కుడా బిల్ల్ చెప్పాడు టైం చూస్తె 2 అవుతుంది.బెరర్ ఇద్దరి బిల్స్ తీసుకొని వచ్చాడు.ప్రియదర్షిని బిల్ కట్టి వి మీట్ టుమారొ అని బయటకి వస్తుంది.తన వెనకె పనింద్ర కుడా వచ్చాడు.కార్ దగ్గరకి రాగానె టైర్ చూసి అలాగె నిలబడింది.వాట్ హాపెండ్ మెడం అనగానె ప్రియదర్షిని వెనక్కి చూసింది.పబ్ బయట ఉన్న లట్ వెలుతురులొ ప్రియదర్షినిని చూసి పనింద్ర తన కళ్ళని తానె నమ్మలేక పొతున్నాడు.చాలా అందంగా ఉంది ప్రియదర్షిని.గుడ్రటి మొహం పొడుబాటి ముక్కు.ఎర్రని లేత పెదాలు.అసలు నలిపినట్టు లేవు అలా ఉన్నాయి సన్నులు.లొ కట్ వల్ల కొంచెం కనదడుతున్నాయి.సన్నని నడుము.తెల్లటి తొడలు.తన డ్రెస్ తొడల కంటె ఖొంచెం పైకి ఉంది.ప్రియదర్షిని ఊగుతూ నిన్నె అంది.సారి మేడం.చెప్పండి అన్నాడు.నా కార్ టైర్ పంచర్ అయింది అంది.నేను డ్రాప్ చేస్తాను రేపు వచ్చి కార్ తీసుకెల్లడి రండి అన్నాడు పనింద్ర.వెంటనె ఊగుతూ వచ్చి కార్ ఎక్కింది.పనింద్ర కుడా కార్ ఎక్కి స్టార్ట్ చేసాడు.ప్రియదర్షిని కార్ సీట్ కొంచెం వెనక్కి అనుకొని పడుకుంది.మెల్లిగా నడుపుతున్నాడు కార్ మద్య మద్యలొ ప్రియదర్షిని వైపు చూస్తున్నాడు తనని అలా చూస్తుంటె పనింద్రకి మూడ్ వచ్చింది.కొంచెం దూరం వెల్లాక.మొత్తం చీకటి లైట్స్ లేవు కార్ కొంచెం పక్కకి ఆప్పడు.కార్ లొపల లైట్ ఆన్ చేసాడు మెల్లిగా ప్రియదర్షిని టొడ మీద చేయి వెసాడు.కాని ప్రియదర్షినిలొ ఎ మార్పు లేదు.పనింద్ర ప్రియదర్షిని టొడలని తడుముతూ.మెల్లిగా ప్రియదర్షిని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.ప్రియదర్షిని కొంచెం కళ్ళు తెరచింది.పనింద్ర తన తొడలని తడుముతూ తన పెదాల మీద ముద్దు పెడుతున్నాడు.ప్రియదర్షిని కుడా తన చేతిలని పనింద్ర చ్ట్టూ వేసింది.మందు మత్తులొ వేసిందొ లేక తను నచ్చింది వేసిందొ తెలీలేదు పనింద్రకి.ఎలా అయితె ఎముంది అని అనుకొని.ప్రియదర్షిని పెదాలని చీకుతూ ప్రియదర్షిని టొడలని తడుముతూ పిసుకుతున్నాడు.ప్రియదర్షిని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.ఇద్దరికి కోరిక పెరుగుతుంది.ఇద్దరు ఒకరి పెదాలని ఒకరు చీక్కుంటూన్నారు.పనింద్ర ప్రియదర్షిని తొడలని తడుముతూ నొక్కుతున్నాడు.ప్రియదర్ధిని పనింద్ర కింది పెదవిని నొటిలొకి తిసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియదర్షిని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.పనింద్ర మెల్లిగా ప్రియదర్షిని స్కర్ట్ లొకి చేతిని తొస్తూ తొడలని తడుముతున్నాడు.ప్రియదర్షికి శరీరంలొ కోరిగా ప్రవాహం పెరిగింది.అదె సమయం లొ పొలిస్ సైరన్ వినపడెరరికి ఇద్దరు విడిపొయారు.పనింద్ర కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు.ప్రియదర్షిని అడర్స్ చెప్పింది.నాకు తెలీదా అనుకొని కార్ పొనించాడు.ప్రియదర్షినిని తన ఇంటి దగ్గర దింపెసాడు.

Continue Reading »