భారతీయ హస్త ప్రయోగం

భారతీయ హస్త ప్రయోగం! ఆరోగ్యానికి సమాజానికి ఎంతో మంచిది. చేతికి పని కల్పించి తమ సెక్స్ కోరికలకి ఊరట కల్పించు కోవడమే హస్త ప్రయోగం. అది ఆడవారు గాని మగ వారు గాని. ఈ ప్రక్రియలో మగవారు తమ సెక్స్ కోరిక కి ఊరట కల్పించు కోవడానికి తమ మనసుని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి తాము దెంగాలి అనుకునే ఆడవారిని నిజంగా దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుని తమ నిగిడిన మడ్డ ని చేతులతో పట్టుకుని ఊపుకుంటూ ఆనందిస్తారు.

అదే ఆడ వారు అయితే తమ చేతి వేళ్ళని తమ

అదే విధంగా హస్త ప్రయోగం చేసే వారికి వారు అనుకున్న సౌందర్య వతులని దెంగి నట్టే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది కాబట్టి వారు వారి కోరిక ని తీర్చుకోవడానికి ఇంకే విధమయిన ప్రయత్నం చెయ్యరు.

అలా కాకుండా ఇలాంటి ఫీలింగ్ వున్న వారు తమ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తాము ఎవరినయితే దెంగాలి అనుకుంటున్నారో వారిని శారీరకంగా హింసించే అవకాశం ఉంది. ఈ విధం గా హస్త ప్రయోగం ఆరోగ్యానికి సమాజానికి చాల మంచిది అని చెప్పవచ్చు.