మచ్చిక పార్ట్ -1

Hello frnds ela vunaru , అందరూ బాగుండాలి అని కోరుకుంటూ చాలా days తర్వత్త మళ్ళీ స్టోరీ రాస్తున్నను చదివి ఆనందించండి
It’s జస్ట్ imaginated స్టోరీ own కాదు ఇష్టం వునవాలు మాత్రమే చదవండి guys.
ఏమైనా doughts వుంటే లాస్ట్ లో నా mail పెడతాను అడగండి and one more thing don’t ask personals….!

రవి సరిగ్గా ఇంటి ముందు సైకిల్ దిగి వీధి తలుపు సైకిల్
ముందు చక్రంతో నెట్టాడు. లోపల గడియ వేసున్నా గడియ
వదులుగా ఉండటం వలన గట్టిగా నెట్టేసరికి తలుపు
తెరుచుకుంది. సైకిలు లోపల వరండా పక్కగా స్టాండ్
వేసి క్యారియరుకున్న పుస్తకాలు అందుకుని ఇంట్లోకి
వస్తుంటే గోడ గడియారం టంగు మని ఒక గంట
కొట్టింది. రవి తలెత్తి పైకి చూశాడు.
టైము
అయిదున్నరయింది. తన గదిలోకి వచ్చి నిస్సత్తువుగా
మీద పెట్టేడు. ఇల్లు
వెళ్ళింది. అని
షూ లేసులు
కుర్చీలో కూర్చుని పుస్తకాలు బల్ల
నిశ్శబ్దంగా ఉంది. అమ్మెక్కడికి
ప్రశ్నించుకున్నాడు. ముందుకు వంగి
విప్పుకుంటుంటే స్నానాల గదిలోంచి నీళ్ళు పడుతున్న
చప్పుడుకు అతని ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికింది.
అతనికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసుంటుంది. ఎఱ్ఱగా
సన్నగా పొడవుగా ఉంటాడు. కాలేజిలో ఫస్ట్ యియర్
చదువుతున్నాడు. కమల అతని తల్లి. ఆమెకు ముప్పయ్
సంవత్సరాలుంటాయేమో. ఎర్రగా చక్కగా
ఉంటుంది. అంత పొడుగూ కాదు. పొట్టీ కాదు. ఆమె
స్తానిక ప్రయివేటు స్త్రీల కళాశాలలో ట్యూటర్ గా పని
చేస్తోంది.
రవికి అయిదో సంవత్సరం నడుస్తుండగా ఆమె భర్త
టైఫాయిడ్ వచ్చి చనిపోయాడు. అతను చనిపోయాకా
కుటుంబ భార మంతా కమల మీద పడింది.
ఆ తర్వాతేపుడో గాని ఆమెకు ట్యూటర్ ఉద్యోగం దొరకలేదు.

ఉద్యోగం లో చేరుకున్నాకా
నిలదొక్కుకుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఏ చీకూ చింతా
లేదు. నిక్షేపంగా ఉన్నారు. ఆ మధ్య మేడ మీద పై భాగం కూడ
పూర్తి చేసి ఐదు వందల రూ పాయల కు
అద్దెకిచ్చింది.

రవి షర్ట్ విప్పి కుర్చీకి తగిలించి ఎదురుగా వున్న స్టూల్
లాక్కుని కాళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. కాలేజిలో టేబుల్ టెన్నిస్
ఆడటం వలన ఒళ్ళంతా చెమట పట్టి చీదరగా ఉంది.
స్నానం చేస్తేనే గాని హాయిగా ఉండదు అనుకున్నాడు. తల్లి త్వరగా బయటికొస్తే బావుండని కూడా అనుకున్నాదు.
గాని ఆవిడ స్నానాల గదిలోకి దూరితే కనీసం ముప్పావు
గంటయినా స్నానం చేయందే బయటకు రాదు. ఎప్పుడోగానీ
త్వరత్వరగా చేయదు. ముప్పావుగంటకు ముందొచ్చేస్తే
ఆమెకు స్నానం చేసినట్టుండదు. శుద్ధి కల మనిషి. ఎంత
చలి కాల మయినా చన్నీళ్ళ స్నానం రెండు పూటలా తప్పక చేస్తుంది.
రవి కుర్చీకి చేరగిలబడి కళ్ళు మూసుకున్నాడు.
పక్కింటి టీ వీ లోంచి అరవ పాట వినిపిస్తోంది.
విసురుగా వీచిన గాలికి కుర్చీకి తగిలించిన చొక్కా
క్రింద పడేసరికి కళ్ళు తెరిచి ముందుకు వంగి
అందుకుంటూ ప్రక్క గదిలోకి చూశాడు. అది కమల
గది, గదిలో మంచం ప్రక్కగా నేల మీద రెండు సిగరెట్
పీకలు కనిపించేసరికి ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇంటికి
ఎవరయినా వస్తే వాళ్ళెంత దగ్గరి వాళ్ళయినా కానీ
వాళ్ళను
బయట కూర్చోబెడుతుంది తన తల్లి. పడక గదిలోకి
తీసుకు వెళ్ళదు, మరా సిగరెట్లు ఎవరు తాగినవి? ఆమె
సిగరెట్లు తాగుతుందనుకోడు, ఎవరో వచ్చుంటారు.
అతన్ని తన తల్లి సరాసరి పడక గదిలోకి తీసుకు వెళ్ళి
ఉంటుంది. వచ్చిన వ్యక్తి రెండు సిగరెట్లు కాల్చేడంటే
కనీసం గంట పయిగా ఆమె గదిలో ఉండి ఉండాలి.
అంతసేపు ఆ వచ్చినతనితో తన తల్లి ఏం చేస్తున్నట్లు.
పడుకుని గుడ్డలు విప్పదీసుకుని……. అంతకన్నా రవి
ఎక్కువ
ఆలోచించలే క పోయాడు.
ఆలోచన కే

నొచ్చుకున్నాడు. తన తల్లి అంటే అతనికి అమితమైన ప్రేమ
వుంది. ఆమె ప్రవర్తన మీద అతనికి నమ్మకముంది. ఏ
మగాడితోనయినా చనువుగా మాట్లాడటం కాని, పూసుకు
పూసుకు తిరగటం చేయటం తనెప్పుడూ చూడలేదు.
ఆడ వాళ్ళతో గాని మగ వాళ్ళతో గాని ఎంత వరకు
అవసరమో అంతవరకే మాట్లాడుతుంది.
అవసరానికి మించిన అధిక ప్రసంగం చేయదు. మరి సిగరెట్లు ఎక్కడివి..?

My Mail ID: [email protected] give me feedback
Tqs guys me stories natho పంచుకుంటునందుకు అందరికీ .
న్యూ గా నా ఫ్రండ్ call boy service start చేసాడు anybody secrets to wants they can approach any type of service with trust bye All ……….