మరో లంబాడి ఆవిడ

ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు నేను “మా ఇంటివెనక లంబాడీ పిల్ల” అని నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో పంచుకున్నాను. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొక లంబాడీ ఆవిడతో నా పరిచయం ఎలా దెంగుడుకి దారితీసిందో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను.
మీకందరికీ తెలుసు. సొసైటీ లో ఫ్లెట్లు కారిడార్ కి రెండువైపులా తలుపులు ఎదురుబొదురుగా ఉంటై. మాది చిన్న సొసైట్య్. ఒక ఫ్లోర్ లో నాలుగే ఈళ్ళు. అలా ఐదు ఫ్లోర్లు. మా ఫ్లేట్ ఎదురుగా ఉన్న ఫ్లేట్లో ఒక బేంక్ ఆఫీసర్ అద్దెకు ఉంటాడు. వాళ్ళు లంబాడీ వారాని తరవాత తెలిసింది. ఆయన ఎక్కువగా కలిసి మెలిసేరకం కాదు. కనపడ్డప్పుడు “నమస్కారం ఎలాఉన్నారు?” వరకే పరిమితమౌతుంటాడు.

వారికి ఇద్దరు పిల్లలు. కొడుకు హాస్టల్ లో ఉంటాడు. కూతురు ఎనిమిదేళ్ళ చిన్న పిల్ల. అతని భార్య కు ముప్పై ఐదేళ్ళని తెలిసింది. కాని పాతికేళ్ళ పిల్ల లా ఉంటుంది. ఆమె చక్కదనం వర్నించటం చాలా కష్టమైన పని. పండిన మరకలులేని బంగినపల్లి పండు చాయ, మంచి కను ముక్కు తీరు, చూపు తిప్పుకోలేని సళ్ళు, పిర్రలు. ఎత్తు ఐదు రెండో-మూడో ఉంటుంది. పెద్ద కళ్ళు, కాటిక పెట్టుకుంటే ఏదో బాపూ బొమ్మల నించి ఊడి పడిందా అన్నట్లుంటుంది. కట్టూ బొట్టు పెర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళు అద్దెకు వచ్చి రెండునెలలైంది. వాళ్ళు ఇంట్లో దిగేరోజున నేనే వెళ్ళి పలకరించి పరిచయం చేసుకున్నాను. ఆయన పేరు వెంకట్రావు. పిల్లాడిపేరు సంపత్, కూతురు లక్ష్మి. ఆమెపేరు బిందు. ఆయెనతో ఓనిమిషం మాట్లాదినతర్వాత ఆయెన సామాను దించుకోటంలో బిజీ ఐయ్యాడు. ఆమెతో నేను” ఇప్పుడే దిగుతున్నారు. ఏమైనా అవసరం ఉంటే మొహమాట పడకుండా అడగంది. ఇంక మనిద్దరం ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళమేకదా. ఒకళ్ళకొకళ్ళు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి.” అని లోపలికి వెళ్ళి ఓ మగ్ తో వాటర్ తెచ్చి అందరికీ ఇచ్చాను. ” మీ పని ఐనతర్వాత టీ కి రండి.” అని ఆయననూ ఆమెనూ ఆహ్వానించాను. సామాను దించి లారీ వెళ్ళిన చప్పుడు విని నేనే మళ్ళీ వెళ్ళి ఆమెతో ” టీ కి రండి. ఐదు నిమిషాలలో రెడీ ఔతుంది” అని చెప్పాను.

“అయ్యో మీకు ఎందుకండీ ఇబ్బంది,” అన్నది. నేను “ మీకు ఇంకా సర్దుడికి చాలా టైం పడుతుంది. మీకు మొహమాటం లేకపోటే మా ఆవిడ లంచ్ కూడా చేస్తుంది. రండి.” అన్నాను.
ఆమె ” అబ్బె అదేమి వొద్దండి. మీకు లేని పోని కష్టం. మావారు అసలే మొహమాటస్తుడు. ఎక్కడికీ వెళ్ళరు. ఆయన్ ఈ పాటికి హోటెల్ కి ఆర్డర్ చేసి ఉండాలి.” అనీ “ఏమండీ సార్ మనల్ని భోజనానికి రమ్మని చెప్తున్నారు” అని కెకేసింది. ఆమె కేక విని ఆయన్ బైటికి వచ్చి,” చాలా దెంక్స్ రెడ్డి గారూ, నేనప్పుడే కేటెరింగ్ ఆర్డర్ చేసాను. కొంచెం సేపట్లొ వస్తుంది.”అన్నాడు.
“సరే, టీ రెడీ ఐంది. ఫ్రెష్ ఐ రండి. టీ తాగుదాము” అని పిలిచాను. ఆయన భార్య వైపు ఓ రకంగా చూచి “సరే” అన్నాడు.

ఓ పది నిమిషాలలో తయారై వచ్చారు. నేను టీ తోపాటు బిస్కెట్లూ, నంకీన్ పెట్టి టీ ఇచ్చాను. నా భార్యను ఇంట్రోడ్యూస్ చేసి, ఆమెతో ” మీకు ఏవిషయంలోనైనా అవసరమైతే మీసొంత అక్క అనుకొని అడగండి” అని నాకోసరం అక్కమొగుడిగా కుషన్ ఉంచుకున్నాను! వాళ్ళిద్దరూ ” చాలా చాల్ల ధేంక్స్” అండీ అంటూ వెళ్తూ, ఆయెన “నేను బేంక్ లో పనిచేస్తున్నాను. ఏదైనా అవసరం కలిగితే చెప్పండి.”అన్నాడు.
ఆవిడ మా ఆవిడతో బాగా కలిసిపోయింది. “అక్కా అక్కా” అంటూ వాళ్ళ పొలంలో వచ్చిన మామిడి, జామ, సీతాఫల పళ్ళూ, వాళ్ళు పొలమ్నించి తెచ్చుకున్న కూరకాయలు అవి ఇచ్చేది.
ఓ రెండు నెలల తర్వాత ఒకరోజున వాళ్ళ ఇంట్లోనుంచి ఏడుపు వినపడింది. మేమిద్దరం గాబరా పడిపోయాము. వెళ్ళి పలకరిద్దాము అంటే, ఈ విషయం వాళ్ళ పర్సనల్ ఇస్స్యూ నేమో, మన ఇంటర్ఫియరెన్స్ బాగుంటుందా అన్న అనుమానం తో మేము ముందరకి వెళ్ళ లేదు.

తర్వాత రోజు బిందు మా ఇంటికి వచ్చింది. ఆమె మెడమీద బుగ్గల మీద కందిన మరకలు కనిపించాయి. మా ఆవిడ, “ఏమైంది బిందూ?” అని అదిగింది. ఆమె కళ్ళు తుదుచుకుంటూ “ఎప్పుడూ ఉండేగోల, ఏమని చెప్పుకుంటాను, ఎవరితో చెప్పుకుంటాను” అన్నది. నొక్కి నొక్కి అడిగితే చెప్పింది. వాళ్ళాయన రోజూ తాగుతాడట. ఒక్కో రోజు కొంచెం ఎక్కువతాగి ఈమెపై ప్రతాపం చూపిస్తాడుట. కొంచెం ఆమె మీద అనుమానం కూడా ఉందిట. అందుకని ఆమెను కొడతాడట.
రెండు నెలల తర్వాత ఒకరోజున వాళ్ళ ఇంట్లోనుంచి ఏడుపు వినపడింది. మేమిద్దరం గాబరా పడిపోయాము. వెళ్ళి పలకరిద్దాము అంటే, ఈ విషయం వాళ్ళ పర్సనల్ ఇస్స్యూ నేమో, మన ఇంటర్ఫియరెన్స్ బాగుంటుందా అన్న అనుమానం తో మేము ముందరకి వెళ్ళ లేదు.
తర్వాత రోజు బిందు మా ఇంటికి వచ్చింది. ఆమె మెడమీద బుగ్గల మీద కందిన మరకలు కనిపించాయి. మా ఆవిడ, “ఏమైంది బిందూ?” అని అదిగింది. ఆమె కళ్ళు తుదుచుకుంటూ “ఎప్పుడూ ఉండేగోల, ఏమని చెప్పుకుంటాను, ఎవరితో చెప్పుకుంటాను” అన్నది. నొక్కి నొక్కి అడిగితే చెప్పింది. వాళ్ళాయన రోజూ తాగుతాడట. ఒక్కో రోజు కొంచెం ఎక్కువతాగి ఈమెపై ప్రతాపం చూపిస్తాడుట. కొంచెం ఆమె మీద అనుమానం కూడా ఉందిట. అందుకని ఆమెను కొడతాడట.

ఒకరోజు మా ఆవిడ కూరలకు వెళ్ళింది. ఆవిడవెళ్ళిన రెండునిమిషాలకే బిందూ వచ్చి తలుపు కొట్టింది. నేను తలుపు తీసాను. ఆమె లోపలికి వచ్చి “అక్కలేదా బావగారూ?” అన్నది
“అక్క లేదు. కూరలకి ఇప్పుడే వెళ్ళింది. రా కూర్చో అని తలుపు గడియ పెట్టాను.
“మళ్ళీ వస్తాలేండి.”అని వెనక్కి తిరిగింది.
“అక్క లేకపోతే నేనున్నానుకదా! కొంచెం సేపు కూర్చొ. కొంచెంసేపు కబుర్లు చెప్పుకుంటే మనసు భారం తగ్గుతుంది” అన్నాను. “నేను బావ వరసేకదా!” అంటూ ఆమె బుజం మీద చెయ్యి వేసి గదిలోకి నడిపించుకొచ్చాను. ఆమె కూర్చుంది.
“ఎలా ఉంది ఇక్కడ మీకు” అన్నాను.
“నా బొంద. ఎక్కడున్నా ఒకటే నా జీవితం’ అన్నది.
“అదేమిటి బిందూ? ఎందుకలా అన్నావు? ఏమైనా ప్రాబ్లెమా? నాకు చెప్పచ్చుకదా? నాకు చేతనైనత సహాయం చేస్తాను. ” అన్నాను.
“అక్క మీకేమీ చెప్పలేదా? మా ఆయన గురించి?” అన్నది.
“ఆ యేదో చెప్పింది. రోజూ తాగుతాడట కదా. ఒక్కొక్క సారి నీమీద చెయ్యి కూడా చేసుకుంటాడని చెప్పింది. ఈ మాట విన్నప్పుడు నాకు బ్లడ్ బాఇల్ ఐంది అనుకో. నీకైతే నేను పెర్సనల్ గా ఏమైనా హెల్ప్ చెయ్యొచ్చుగాని, మీ ఇద్దరి మధ్య నేను రావటం మంచిది కాదు కదా? అసలైనా నీలాంటి అందమైన కుందనపు బొమ్మ మీద చెయ్యి చేసుకోటానికి అసలు మనసెట్లా ఒప్పుకుంటుంది. నేనైఏఏ పువ్వులలో పెట్టి నా మనస్సులోనే దాచుకునే వాడిని.”

బిందూ ఉస్సు మని నోటితో చప్పుడు చేస్తూ “దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలి బావగారూ! నేనెప్పుడు ఏ పాపం చేసానో నాకు మానసికంగా, ఫిసికల్ గా ఎప్పుడూ సుఖం లేదు. పేళ్ళి ఐనప్పటినుంచి ఇదే ధొరణి. కార్యం రోజు కూడా తాగి వొచ్చి దున్నపోతులాగా మీద పడ్డాడు. నేనొక మనిషిని అన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా పనులు చేస్తాడు”
“పోనీ ఏదో ఇద్దరు మంచి పిల్లలు పుట్టారు కదా?” అన్నాను.
“మొగుడు ముండా అంటే ఊరంటా ముండా అంటుందిట. ఈ యన ఇలా బెహేవ్చేస్తే పిల్లలు నా మాట వింటారా? వాళ్ళూ ఎదురుతిరుగుతారు. నాకు చెప్పుకోవటానికి ఎవరున్నారు ” అని కళ్ళెంబడి నీళ్ళు పెట్టుకుంది.

“అదేంటి బిందూ, అంత బేలవైపోయావు? నేనున్నానుకదా? నీకు ఫిసికల్ గా కానీ మెంటల్ గా కానీ సప్పోర్ట్ ఇవ్వటానికి.” అంటూ తన వీపుమీద చెయ్యి వేసి వీపు చుట్టూ నిమురుతూ నెమ్మదిగా దాని చంకలకిందికి దాని సళ్ళ పక్కలకి తీసుకు వెళ్ళాను. అది నా చెయ్యిని తీసేయకుకుండా నావైపు కొంచెం జాలిగా చూచింది.
“నీ అంత ప్రేమగా ఆయన ఒక్కరోజైనా మాట్లాడలేదు. పైగా ఇలా ఒక్కసారైనా ప్రేమగా నా బుజమ్మీద చెయ్యి పెట్టలేదు” అని నా కళ్ళలోకి ఓరకంగా చూచింది.
“నీవు ఇక్కడికి మారినప్పటి నుంచీ చూస్తున్నాను. నా మీద నీకెప్పుడు దయద్రుష్టి కలుగుతుందో అని ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇవ్వాళ్టికి కొంచెం ఓపెన్ గా మాట్లాడావు. నీ లాంటి బంగారుబొమ్మ తొ ఫ్రెండ్షిప్ ఐతే మొగవాళ్ళకి ఎంత గర్వంగా ఉంటుందో నీకు తెలియదు!” అంటూ బిందూ వీపుమీద నుంచి చెయ్యి
ఇంకొంచెం కిందికి తిసుకెళ్ళా. బిందూ కొంచెం అంకంఫర్టబుల్ కా కదిలి, “అక్క వస్తుందేమో” అన్నది.
“అది ఇప్పుడేవెళ్ళింది. కనీసం ఇంకో గంటసేపు రాదులే” అంటూ దానిని ఇంకొంచెం దగ్గరకు లాక్కున్నా. అది ఈజీగానే నాకు దగ్గరైంది. నేను దాని మెడమీద రెండువైపులా నా అరచేతులు పెట్టి దాని తలను నా వైపు లాక్కొని చిన్నగా డెలికేట్గా దాని పెదిమల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. బిందూదగ్గర నుంచి ఏమీ నెగటివ్ రిఏక్షన్ రాలేదు. అది రెడీగా ఉన్నదని నాకు అనిపించింది. నేను దాని నడుము మీద చెయ్యి వేసి ఇంకాదగ్గరగా లాక్కొని కావలించుకున్నాను. బిందూకూదా నా చేతుల లో ఇమిడిపోయింది. దాని వీపు మీద కుండా రెండుచేటులు బిగించి రెందు సళ్ళ మీదికి నా చేతులు పోనిచ్చి నెమ్మది నెమ్మదిగా నొక్కుతూ రిలేక్స్ చేస్తూ మళ్ళీ నొక్కుతూ రిలేక్స్ చేస్టు నాలుగైదుసార్లు చేసాను. బిందూ రియాక్ట్ అవ్వటం మొదలైంది. నేను బిందూని ఇంకా గట్టిగా బిగించి దాని నోటిమీద నోరుపెట్టి దాని కింద పెదవిని నా నోట్లోకి లాక్కొని చప్పరించాను. అది సొహం మూసిన కళ్ళతో చాలా తమకం గా చూచింది. నేను నా నాలికను దాని నోట్లో కి తోసి బిందూ నాలికతో కలియబెట్టి జుర్రుకున్నాను. బిందూకుడా నా మెడమీదనుంచి చెయ్యి వేసి నా తలను గట్టిగా తనవైపు నొక్కుకొంది. నేను నా చేతులు దాని వీపుమీదనుంచి తీసేసి, నేరుగా దాని రెవిక మీదనుంచి దాని సళ్ళమీద పెట్టి నొక్కాను. ఒకచేతిని దాని రెవిక లోపలికి దూర్చాను. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బ్రా వేసుకోలేదు. అందుకని నా చేతులు నేరుగా దాని సన్నుకి తగిలినై. ఇంకొంచెం ముందరకి జరిపి దాని ముచ్చికలు రెండువేళ్ళమధ్య లో పట్టుకొని కొంచెం కొంచెంగా రుద్దాను. అద్ద్నికి బాగా రెచ్చిపోయింది. ఇన్నాళ్ళమించి త్రుప్తిగాని కోరిక ఒక్కసారి హోమంలో నెయ్యి పోసినప్పుడు వచ్చే మంట లాగా బైటికి వచ్చింది. అది ఒక్కసారి నా మీదపడి నన్ను సోఫాళొ వెనక్కి తోసి నన్ను ముద్దులతో ముంచేసింది. నేను సోఫా మీద కాళ్ళు పైకి వేసి దానిని మీదకు లాక్కొని ఒకచెయ్యి దాని నడుము మీద రెండోచెయ్యి దాని పిర్రల మీద వేసి నా వేళ్ళు రెండుపిర్రల మధ్యలోకి తోసాను.

అది ఉమ్మంటూ నా మీద పూర్తిగా బిగుసుకింది. నేను దాని చీరను పైకి లాగి దాని పిర్రలకిందకుండా దాని పూకు లోకి వేళ్ళు పెట్టాను. అది దెంగించుకోటానికి రెడీ ఐన సిగ్నల్ దాని పూకు రసాలు ఇచ్చినై. నేను నెమ్మదిగా నా లుంగిని పక్కకు చేసి నా మొడ్డ దాని పొట్టకు తగిలేట్టుగా పొజిషన్ చేసి దాని పొట్ట మీద పొడిచాను. అది తన చేత్తో నా మొడ్డని పట్టుకొని కొంచెం కొంచెం గా వొత్త సాగింది. నేను బిందూతో “నువ్వు పైనే ఉంటావా?” అని అడిగుతూ దాని కాళ్ళు నా చేతులతో విడిచేసాను. దాని చీరను నడుముదాకా లాగి దాని పూకు నా మొడ్డకు తగిలేట్టుగా పొజిషన్ చేసుకున్నాను. అది తన ఒక కాలు నేలమీద పెట్టి రెండోకాలు సోఫా మీదనే ఉంచి దాని పూకుని కొంచెం పైకెత్తి నా మొడ్డని చేత్తో పట్టుకొని తన పూకులో కి దించుకున్నది. నెమ్మదిగా జారి నా మొడ్డ పూర్తిగా దూర్చుకుంది. నా మొడ్డ దాని పూకు అంచులకు చేరేప్పటికి దానికి చాల్ల ఆవేసం వచ్చింది. వొంగి నా నోటిమీద నోరుపెట్టి ఒకటేగా ముద్దులు పెడుతూ తన పూకుని పైకి కిందికి కదపటం మొదలుపెట్టింది. అల్ల కొంచెం సేపు ఊగి తన నడుముని ముందుకూ వెనక్కూ మొగ వాళ్ళు దెంగే ఏక్షన్ తో దెంగటం మొదలు పెట్టింది. నా చేతులు రెండూ దాని రెవికలోనుంచే సళ్ళ మీద పిసికేస్తున్నై. ఓ రెండునిమిషాల తర్వాత దాని రెవిక హుక్స్ విప్పి దాని సళ్ళను నా నోట్లోకి తీసుకుని దాని ముచ్చికలు పళ్ళతో నెమ్మది నెమ్మది గా కొరికాను. బిందూకి పిచ్చెక్కి పోయింది. నా మీద విపరీత మైన ఆవేసం తో ఊగి ఊగి కార్చేసుకుంది. నేను దాని ఊపు అగిపోవటం చూచి బిందూతో, బిందు నీకైపోయినట్లుంది. ఒక్కసరి లే. నేనిప్పుడు నిన్ను వెనకనుంచి దెంగి నాది కార్చుకుంటాను.” అన్నాను. బిందూ నెమ్మదిగా లేచి సోఫా మీద చేతులుపెట్టి వొంగి నుంచుంది. నేను దాని చీరను ఎత్తి దాని నడుము మీద వేసి దాని పిర్రలు చూచేను. అవి రెండు చిన్న సైజు పండుగుమ్మడి కాయల లా పచ్చని రంగుతో మెరిసిపోతున్నై. నేను ఆగలేక దాని పిర్రలను నాలికతో నాకుతూ, కొంచెం పిర్రలని విడదీసి దాని పూకు మీద నా నాలికతో కెలుకుతూ దాని క్లిట్ను నా నాలికతో మస్సాజ్ చేసాను. అది ఎగ్జైట్మెంట్తో నడుము ముందుకూ వెనక్కూ కందిలించింది. అప్పుడు నేను దాని నడుము రెండువైపులా చేతులు పెట్టి పట్టుకొని నా మొడ్డను దాని పూకులో కి దూర్చాను. దాని పూకుకో రసాలు బాగా ఊరినై. అందువల్ల నా మొడ్డ అతి స్పీడ్ గా దాని పూకులోకి దూసుకు పోయింది. ఆ స్పర్శకు నాకు స్పీడ్ ఆగలేదు. నేను శర వేగం తో దాని పూకుని దెంగి దెంగి నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత కార్చేసుకున్నాను. నా రసాలన్ని దాని పూకులో నుంచి బైటికి కారుతుంటే అది తన లంగాతో అద్దుకున్నది.
మా దెంగుడైన తర్వాత ” రెడ్డిగారు, ఇలాంటి దెంగుడు నా జీవితంలో మొదటిసారి అనుకుంటాను. ఆయనకు ఇంతసేపు నిలబడదు. మొన్నైతే సరిగ్గా నా పూకులో పెట్టిన తొమ్మిది ఊపులకే కారిపోయింది. దీనిలో ఇంత ఆనందం , సుఖం ఉంటుందని ఇవ్వాళ తెలిసింది.” అన్నది.

“బిందూ, ఇవ్వాళ అసలు నేను ఏమీ చెయ్యలేదు. అంతా నువ్వే చేసావు. నెక్స్ట్ తైం నీకు చూపిస్తాను అసలు మొగా ఆడా ఎలా దెంగుకోవాలో. అప్పుడు నీకు అసలు దెంగుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఒక పని చెయ్యి. ఒకటి రెండురోజులలో నీకు కుదిరినప్పుడు నా మొబైల్ కి మిస్స్వ్కాల్ ఇవ్వు. నాకు అర్ధమైపోతుంది. తలుపు దగ్గరకు వేసి ఉంచు. నేను మా ఆవిడకు ఏదోచెప్పి అది తలుపేసుకున్నతర్వాత మీ ఇంటిలోకి వస్తాను. అప్పుడు సావకాసం గా ఇంకా గ్రేట్ గా దెంగుడంటే ఏమిటో చూపిస్తాను.” అన్నాను. అది సరే అని వెళ్ళటానికి రెడీ అయ్యింది. అప్పుడే మా ఆవిడ కూరలసంచీతో ఎదురుపడింది. నీవ్వున్నావనుకొని ఇప్పుడే వచ్చాను అక్కా. బావగారు నువ్వు కూరలు కొంటానికని బజారుకెళ్ళావని చెప్పారు. సరే మళ్ళీ వస్తానని చెప్పాను. ఎలా ఉన్నావు?” అని మా ఆవిడ చేతిలోనుంచి ఒక సంచీ తీసుకొని అన్నది. మా ఆవిడ ‘ఇక్కడ నుంచోనే మాట్లాడతావా? లోపలికి రా. కబుర్లు చెప్పుకుందాము అని దానిని తీసుకొని వచ్చింది. ముగ్గురం టీ తాగుతూ కొంచెం సేపు కబుర్లు చెప్పుకొని బిందూ “ఇంక వెళ్తానక్కా. ” అని బయలుదేరింది. నేను తలుపేసి వస్తానని మా ఆవిడకు చెప్పి బిందూ వెనకనే వెళ్ళి అది బైటికి వెళ్ళి తన ఇంట్లోకి వెళ్తూ వెనక్కి చూచింది. నేను కన్నుగీరి ఓ ఫ్లయింగ్ కిస్స్ చప్పుడులేకుండా ఇచ్చి, మా తలుపేసి లోపలకు వచ్చాను.

మా ఆవిడ ” పాపం బిందు…వాళ్ళాయన అస్సలు ప్రేమగా ఉండడుట. అందుకని కొంచెం మనసువిప్పి మాట్లాడుకోటానికి ఇక్కడికి వస్తుంది. నన్ను అచ్చం అక్కలా గ చూచుకొంటుంది.” అన్నది.
“మీరిద్దరూ ఎనా ప్రేమగా ఉంటే అంత ఆనందంగా ఉంటుంది” అన్నాను.

ఫ్రెండ్స్. ఇది నా అనుభవం ఇంకో లంబాడి ప్రౌఢతో. బిందూతో తరవాత జరిగిన్ దెంగుడు కధ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీతో పంచుకుంటాను. అప్పుడు ఆమె అసలు వొంటిమీద నూలుపోగులేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో క్లియర్గా చెప్తాను. అప్పటిదాక వైట్ చెయ్యక తప్పడు.
కమ్మెంట్స్ రాయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.
మీ రామిరెడ్డి.