ముచ్చటగా ముగ్గుర్నీ…

చిత్రా! ”ఇదిగో బుల్ బుల్ గాడిని ఇక్కడ వప్పచెప్పి మీఆంటీ అంకులు, మీడాడీ ఊరికెళ్ళేరు, నాలుగురోజులకొస్తారట,వీణ్ణి చూసుకో, నాకు మూడురోజులూ,తలనొప్పీ, మేడమీద పడుకుంటాను, వీడికి తోడులేనిదే నిద్ర రాదు, రాత్రి నిద్రలో లేపి ఉచ్చపోయించాలి లేకపోతే పక్కలో పిస్ పోసేస్తాడు,” అన్జెప్పి ముఫై ఏళ్ళ కూతురికి అప్పగించింది, వర్ధనమ్మ.

”వీడికి పదిహేనేళ్ళు దాటేయి ఒక్కడూ పడుకోలేడా? లేపి ఉచ్చపోయించాలా?” వెధవ సంత అని మనసులోనే తిట్టుకుంది చిత్ర. ”మేనత్త కొడుకు తప్పుతుందా” అని అనుకుంది, ”మూవాన్” అని బెడ్ రూం కి దారితీసింది.

రాత్రి పడుకోబేయే ముందు బ్రా, పేంటీ లు తీసేసి లంగా ఓణీలో పడుకుంటే గాని నిద్ర పట్టదు చిత్రకి. బాత్ రూంలోకి వెల్లి బట్టలు మార్చుకొచ్చిన చిత్రని చూసి ”వదినా సూపర్, డ్రెస్ అదిరింది, దేవ కన్యలా ఉన్నావు” అన్నాడు బుల్ బుల్.
”అమ్మో! వీడికి కలాపోసనుందే” అనుకుని ”పడుకో” అని బుక్ తీసుకుని చదువుకోడం మొదలెట్టింది. కొంత సేపు పోయాకా ”వదినా రా పడుకుందాం, నాకు నిద్ర పట్టటం లేదు” అని గునిశాడు.
”నేను నీపక్కలో పడుకోడమేంటీ? నువ్వు కాట్ మీద పడుకో” అని గసిరింది చిత్ర.
”నాకు మా మమ్మీ కూడా దగ్గర పడుకుంటేగాని నిద్రపట్టదు, రా” అని చెయ్యిపట్టుకు లాగేడు.
”సరే పడుకో” అని వాడివైపు వీపు పెట్టుకుని పడుకుని బుక్ చదువుకుంటోంది. ఒక కాలు చెయ్యి చిత్ర మీదేశాడు, చిత్ర మాటాడకుండా అలాగే పడుకుంది. మరి కాసేపటికి బుల్ బుల్ పక్క తిరిగి బుక్ మూసేసి పడుకుంది. ఒక చెయ్యి చిత్ర నడుంమీద కాలు తొడ మీద పారేసి పడుకున్నాడు. చిత్రకేదోలా ఉంది, నిద్ర పట్టటం లేదు. పెళ్ళికాకపోయినా మేల్ పాట్నర్ ని ఎరగనిదేం కాదు. మరి పదిహేనేళ్ళ కుర్రాడితో పక్కలో పడుకుంటే, మనసులో ఆలోచనలెందుకో సెక్స్ మీదకే పోతున్నాయి. వీడు పడుకున్నాడా? తను పడుకున్న తరవాత ఏమైనా చేస్తాడా? చేస్తే బాగుండేలా ఉంది. ఇలా ఆలోచిస్తుండగా బుల్ బుల్ తన చెయ్యి చిత్ర బాయి మీద వేశాడు. నిద్రలో వేశాడనుకుంది. వాడు దగ్గరికి జరిగి ఒక బాయిని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు బ్లవుజ్ మీదనుంచి. ”ఛ! వెధవా ఇదేంపనిరా” అన్నాననుకుంది, కాని అనలేకపోయింది. వాడు నెమ్మదిగా బ్లవుజ్ హుక్స్ తప్పించి బాయిని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ ఒక కాలూ చెయ్యీ చిత్రమీద పారేసి పడుకున్నాడు. చీకడం మాత్రం మాన్లేదు. చిత్రకేదోలా అయిపోతోంది. తడిబారిపోయింది పువ్వు. వీడికిది అలవాటు కాబోలనుకుంది. చీకుతూ వాడు నిద్రపోయినా చిత్రకి మాత్రం పంగలో గులరేగిపోయింది, తడి చేరిపోయింది, అది నెమ్మదిగా చెరువైపోయింది, ముచికలు నిలబడి ఉన్నాయి, నలపమంటున్నాయి.. ఇప్పుడు చిత్ర అవతలి వైపుకు తిరిగి వాడిని అటుపక్క తిప్పుకుని రెండోబాయి నోట్లో పెట్టి చీకించుకుంటోంది. వాడు చీకుతూ నిద్రపోతున్నాడు. టైము చూస్తే పన్నెందయింది, నిద్రపోతూనే వాడుచీకడం మాన్లేదు, వాడిని లేపింది, నిద్రలో ఊ అన్నాడు. లే ఉచ్చపోసుకుందూగాని అని మళ్ళి లేపింది. లేవలేదు. వాణ్ణి లేపి తీసుకుపోవాలనుని తను లేచి వాడిని జబ్బ పట్టుకు లేపితే బుజం మీద తలవాలేసి నిద్రలో నడుస్తూ బాత్ రూం కొచ్చాడు. పిస్ పోసుకోరా అని చెప్పింది. అబ్బే వాడు అలాగే బుజం మీద తలేసునిలబడ్డాడు. ఛ్! వెధవసంత మొడ్డ బయటికితీసి బుల్లపోయించాలా అనుకుని పైజమా జిప్ తీసి బుల్ల బయటికి లాగి పోసుకో అని తోలు వెనక్కిలాగి పట్టుకుంటే పోశాడు. చివరి చుక్కలు దులపడానికి బుల్లని వూపి, వాణ్ణి తీసుకొచ్చి అలాగే పడుకోబెట్టింది, చిత్రకి మాత్రం నిద్ర కరువైపోయింది, గుల పెరిగిపోయింది, నెమ్మదిగా వేలు క్లిట్ మీద రాసుకుంటూ, నిలువు పెదాల్ని రాసుకుంటూ సున్నాలు చుడుతూ పడుకుంది. వాడు వెల్లకిలా పడుకున్నాడు. సున్నాలు చుట్టుకుంటూ ఒక సారి వాడికేసి చూసి అదిరిపోయింది. వాడి పైజమాలోంచి బయటికొచ్చిన బుల్లపండు నిగిడి నిలువుగా నిలబడింది. దాన్ని చూడగానే చిత్రకి మనసుపోయింది. అది అంత ముద్దుగానూ లావుగానూ,పొడుగ్గానూ కనపడింది,పట్టుకుంటే! వీడికి మెలుకువొస్తుందేమో! చూస్తూ ఎంతసేపు వుండడం, నెమ్మదిగా చెయ్యేసింది, వేడిగా కాలిపోతోందది. బుల్బుల్ లేస్తాడేమోనని చూసింది. కదలికలేదు. నెమ్మదిగా వూపింది, అది మరికొంచం బిగిసింది గుప్పెటలో, పిటపిటలాడిపొతోంది. గుడిస్తేనో, గుడిస్తే వాడికి సుఖం నాకేంటీ? అదీగాక వాడికి మెలుకువొస్తే, నోట్లో కక్కేస్తే, ఎప్పుడో ఒక సారి అనుభవమయింది కదా! జిగట జిగట. వీడు లేచి చెరువైనాదానిలో తోసేసి పువ్వు చింపేస్తే ఎంత

పొద్దుటే లేచిన Categories: sexstories