మై స్వీట్ రాధా, మై స్వీట్ కాజా!

నేను ఆ ఇంటిలోకి దిగి ఒక నెలయింది. వెనకవైపు మేడలో పైభాగంలో కాపురం. ఇందిర పురిటికోసం వెళ్ళింది. హొటలు భోజనం పడక వంట చేసుకుంటున్నా, కూరలు కుదిరి చావడం లేదు. రాధ కోడికూర తీసుకువచ్చింది.
“మీకెందుకండీ శ్రమ?”
“మీ గురించి ప్రతేకంగా వండానా? ఆదివారం కదాని!”
“మీ వారికిష్టమేమో?”
“ఏం మీకిష్టం లేదా?”

“మీకిష్టమైతే” నసిగాను నవ్వి.
రాధ ముగ్గురు పిల్లల తల్లిలా ఉండదు. జాజి మొగ్గలా ఉంటుంది. నవ్వితే క్రింద పెదవికి దిగే వంకరలంటే నాకు ముద్దు. ఆమె భర్తకి ఎయిర్*పోర్టులో పని. పేరు గుర్నాధం. వంచిన తల ఎత్తడు. భార్యా విధేయుడు. ఆఫీసు నుంచి వచ్చి పేపర్, టీవీలు చూస్తూ, ఇంటి పనులు చేస్తుంటాడు. రాధ మహిళామండలులకి, షాపింగులకి తిరుగుతూంటుంది. నాకు రాధ మీద ఇంట్రస్టు . కాని ఫ్యామిలి కేసు. ఆమె ప్రవర్తనే అంతేమో!? దాన్ని చనువనుకుంటే పొరపాటు అవుతుంది. రోజూ కూరలు తెస్తుంది. కబుర్లు చెబుతుంది.
“మీ ఆవిడ నాకంటే అందమైంది” అంది పెళ్ళి ఆల్బం చూసి.
“అందంకంటే ఆకర్షణ ముఖ్యం. అది మీలో పుష్కలంగా ఉంది”
“మా ఆయనకి పడితేకదా తెలిసేది నా అందం?”
“పట్టేవారికి పడుతుందిలెండి”

ఓరగా నవ్వి వెళ్ళిపోయింది. చిన్నప్పటినుంచి కూడా నేను కృష్ణుడ్నే. ఫాతిమాని, జయరాణిని, నిర్మలని దారిలో పెట్టుకున్నాను. పంగపువ్వు వాయించాను. అలా రాధని మాత్రం చేయలేనా? శనివారం రాధ, ఆమె భర్త బంధువులకి వంట్లో బాగాలేదు అని బెంగుళూరు వెళ్ళారు. ఇంటి దగ్గర తోచదని ఫ్రెండ్సు ఇంట్లో కాలక్షేపం చేసి రాత్రి పదిన్నరకు వచ్చాను. డాబా మీద ఎవరో కూర్చున్నారు. మల్లెల వాసన గుప్పుమంది.

“మీరా! నిన్న “ఇంకెక్కడా పెట్టరా?”
“నీ సళ్ళపైకూడా పెడతాను. దిమమీద కూడా పెడతాను. నీ ప్రియమైన పంగ పువ్వుని చూశాను. దీనికోసమే ఎదురు చూశాను. ఎన్నాళ్ళుగానో కలవరించాను”
“నాది బాగుందా? మీ ఆవిడదా?”
“ఛ! ఛ!! దానికి నీకు పోలికేమిటి?”

కస్*మని ఆమె బొక్కలోకి నా తొండాన్ని దోపాను. రాధ కామంగా మెలికలు తిరుగుతోంది. ముంత క్రింద పప్పులా తిరునాళ్ళు, పంగలబరిలో కుస్తీ. సళ్ళని నిమురుతూ కడ్డీ కదుపుతున్నాను. రాధ కమ్మగా మూల్గుతోంది.
“మీ గూటం ఎప్పటికీ నా బొక్కలో ఇలాగే ఉండాలి!”.
వేడి వేడి దరువులు. దోసెలాంటి ఆమె
Categories: sexstories