రపికల పండుగ నాలుగవ భాగం

అమ్మా అంటున్ననా నోటినీ బావగారి నోరు మూసేసింది.

వేడిగా నా మానం లోకి దూరి పోయిన బావగారి పండు
కొన్నిక్షణాలు ఆగింది. పూర్తిగా నా మీద ఆనుకు పోయి
నావొంటినీ ఆవరించుకున్న బావగారి దేవాం నా ఎద
పొంగులని నొక్కుతూన్న ఆమన చాతీ. నిండుగా
వున్నాడు.బావ మా ఆమనకన్నా కొద్దిగా పొట్టి. కానీ ఆ
లావు అమ్మాబి గుతుగా వుంది లోపల. లోపలికి
దూరుతున్నప్పుడు రెమ్మలు జాగర్తగా పక్కకి తీసి
మెళ్ళిగా. దూరాడు. లోపలికీ పైకీ నెమ్మదిగా
కదులుతున్నాడు.

కానీ నాలో ఆ తడి. అంత కొరిక నాకు న మ్మశ క్యంగా
అతదు. అణచిపెట్టి దింపుతున్నాడు లోపఠీకంటా .అలా
తోస్తూంబే ఎక్కడికో దిగి పోతున్న అనుభూతి. అలా
దూరిన ప్పుడు ఆమన పీఠం నాదాన్ని ఆ పిచ్చుకునివున్న

పూ పెదాల్ని నొక్కుతూ అక్కడి కామ కీళనీ పచ్చడిగా
నఠిపేస్తూంది.

నావెపి దగ్గిరసా నోరు తెచ్చి పద్దు కన్నా బైటుగా వుంది
నీది అంటుంబే చచ్చే సిగ్గీ సింది.

ఏమి నువ్వూ మీ ఆమనా రోజూ చేసుకుంచారా?
వూ.. అనీ మూఠీ గాను

బాగుందా గుస గుసగా అడుగుతున్నాడు లోపలఠీకంచా
దూరి పోయి.

వూ ఓవ్‌ అమ్మ్‌ మ్మ్‌ ఆఆ ఆ ఆ మొదటిసారిగా నా మానం
లో మరో మొగాడి పండు దూరి పోయింది.

నెమ్మదిగా కదుల్తున్నాడు బావ. తొందరగా
అయిపోకూడదనో ఏమో. అతను లోపలికి
తోస్తూన్నప్పుడల్లా నా నోట్లోంచి నాకు తెలీకుండానే
మూలుగు బైటకొ స్తోంది. క్రృమ క్రమంగా బావ గారీ వేగం
పెరుగుతోంది. నా మొత్త నాకు తెలీకుండానే పెకి
లేచి పోతోంది. ఆమన వూవులకి అణువుగా నానడుం పెకి

అవుతున్నాను. నా వొంటిమీద నాకు కంట్టోల్‌ పూర్తిగా
కూ. క్‌
పోయింది. తడితో రొచ్చు రొచ్చుగా అబిపోమాను.

ఆ తడిలొ జర్టు మనీ జారుతూ కదుల్తున్నాడు బావ.
ఆమన చేతులు ముందుకొచ్చి నా పొంగుఠ్ని అందుకుని
పిసికే స్తున్నాయి. సుతారంగా వేల్ల మధ్య వాటీ మీద వున్న
మొనల్ని నఠిపేస్తున్నాడు. ఇంక నా వుద్రేకాన్నీ ఆపలేక
పోమూను. అప్పటిదాకా మెన్నడూ మెరగనత తీవ్రంగా
వొచ్చిన ఆ భావప్రాప్తి.

ఏ ఈ మా ఆ అంటూ పిచ్చిగా కేకలు పెడుతూ బావ వీవు
మీద చేతులూ నడుము చుట్టూ కాల్టూ వేసి నాకేసి కాదు
కాదు నాలోకి బలంగా నొక్కుకున్నాను.

ఇంకో రెండు దెబ్బలు కొట్టి బావ కూడ ఆ ఆవో అంటూ
నామీద వాలీ పోమాడు.

బావ నాలో చిమ్ముతున్న వెచ్చటి వీర్యం నన్ను నాలోతుల్ని
ముంచెత్తింది. మొట్ట మొదటి సారిగా నాలో నాలోతుల్లో నా
పూకు లోపల ఒక పరాబు మగాడి వీర్యం పడింది. ఈ
పాటికి చిన్నక్క ఏమి చే స్తోందో?

మాధవ రావ్‌.

వదిన గారీనీ అల నగ్నంగా చూసే సరికి నీజంగా
మతీ పోయింది. గిరి కన్నా పెద్దపి. వాటిమీద చిన్న చిన్న
నల్లిటి వృత్తాలు .వాటి మధ్యలో బిర్రబిగిసి నీటారుగా
నీలబడ్డ మొనలు. తొడల్ని దగ్గరగా మూసేసి తన
ఆడతనాన్ని దాచుకుంటున్న ఆ దివ్య సుందర వగ్రవోన్నీ
చూడ్డానీకి రెండు కళ్ళు చాలవనీ పించీంది. అక్కడ ఆ
తొడలు కఠీసేదగ్గర వొత్తుగా పెరిగి వున్న నల్లటి మవ్వన
కేశాలు. ఆపిడ మానాన్ని పూర్తిగా కప్పేసినా ఆ ప్రకృతి
సిద్ధమైన ఆచ్చాదన.

అప్పటిదాకా అంత చొరవ చూపించి ఆపిడ అలా
ముడుచుకు పోతుంటే న వ్వొచ్చింది. ఆవీడవేపు
రెప్పార్పకుండా చూస్తున్నాను. గిరి తొడలు కొద్దిగా
పలచన. ఈవీడవీ బాగా బలీసి గుండ్రంగా వున్నాయి.
పిక్కల దగ్గరా మోకాళ్ళమీదా కొద్దిగా అక్కడక్కడ కనీ
కనపడకుండా సన్నటి రోమాలు. గిరి వొల్దు నున్నగా
వుంటుంది. గిరిది పన్చటి వొళ్ళు. ఈవిడ గిరి కన్న
కొద్దిగా చామ తక్కువే. కానీ ఆ ఎండ తగలని ప్రదేశాలు
మాత్రం ఒక పీధమైన కాంతీతో మెరుస్తున్నాయి.

ఆపిడనీ అలా చూస్తూ ఎక్కువ సేపు వుంబే మావాడు
డ్రామర్‌ చింపేసేటట్టు వున్నాడు. ఇంక ఆగఠేక నా లుంగీ
న్‌ లు

డ్రామర్‌ పిప్పి పక్కన పారీసాను. ఇద్దరం అప్పుడీ పుట్టిన
పిల్లల్లా. ఆవిడ వొంటి మీద నల్లపూసలూ సూత్రాలూ. నా

న్‌ా

నడుముకి మొలతాడు తప్ప మరేమీ లేవు. చేతులు ఆవిడ
చుట్టూ వేసి వాటేసుకున్నాను. నా ఛాతీకింద మెత్తగా
నొక్కుకున్న ఆవిడ పొంగులు. చేతుల్ని కిందికి జార్చి
పిర్దుదుల మీద వేసి నాకేసి బలంగా నొక్కుకున్నాను.
దానితో ఆపిడ నీలువు పెదాలకి నిలువునా ముద్దు పెట్టడు
మా జూనీమర్‌.

గుచ్చుకుంటోంది చిన్నగా గొణు గుతు న్నట్టు అన్నారావిడ
నాచెవి దగ్గర.

ఏమిటి అనడిగానునేను అదే ప్టాయిలో
ఛీ.. పాడు.
నాక్కూడా గుచ్చుకుంటున్నాయి మరీ అన్నాను నేను.

అవేమీ అంత గట్టిగా గుచ్చుకోవు అనేసి ముఖాన్ని
దాచేసుకుంది ఆవిడ

అలా కౌగిలించుకుని వుండిపోమాను కాసేవు. మెత్తటి
ఆవీడ వొంటి స్పర్శ అదోలా వుంది. ఇప్పటివరకూ గిరిజ
ని తప్ప మరెవ్వరినీ నేను తాకలేదు. దానితో అంతా కొత్త
కొత్త గా వుంది.

కొద్దిగా పిడిపించుకుని ఏమీటీ మరిదిగారు రాత్రంతా
ఇలాగే గ డిపేసేటట్టు న్నారీ ?”అన్నారా విడ.

దానీకి సమాధానంగా చెబు ముందుకు తెచ్చి ఆవిడ
ఎడ మ ఎత్తునీ అందుకుని వొత్తాను.

అంత సున్నితంగానా గట్టిగా పీసక వమ్యా
పిడికిలి గట్టి గా బి గించాను.

వూ అదీ అలాగా అంటూ నా చేతీమీద తన చెయ్య వేసి
మరింత గట్టిగా నొక్కారాపిడ.

అలా నడిపించుకెళ్ళి మంచ మ్మీద కూచోబెట్టాను ఆపిడని.
ఆవీడ వొడిలో చేరిపోయి చంటి పిల్లాడిలా ఆ నాల్లటి రొమ్ము

మొననీ దానీ చుట్టూ వున్న మచ్చ తో కఠిపి నోట్లోకి
లాక్కుని గట్టీగా లోపఠీ కి పీల్చాను.

అదీ అలాగే అంటూ ఆపిడ నాతలనీ అదు ము కున్నారు.

ఒక చేత్తో ఒక రొమ్ము అందుకుని పిసుకడం మొదలు
పెట్టాను. గట్టిగా నీ క్కబొడుచుకుని వున్నా మొనని
నలిపేస్తూ.

ఇన్స్‌ అంత గట్టి గానా అంటూనే తన చేతీని నా తొడల
మధ్యకి పోనిచ్చి నా దాన్ని గుప్పెట బిగించి
పట్టే సుకున్నారాపిడ. సుతారంగా పైకీ కిందికీ
కదిలి స్తూ.

నా ఖాళీగా వున్న వెయ్య అవిడ తొడల మధ్యకి
చేరిపోయింది. నా వేల్లు ఆ చీలికని పిప్పేసి దాంతో
ఆడుకుంటున్నాయి. చేతికీ వేళ్ళకీ తమాషాగా
తగులుతూన్న మెత్తటి వెంట్రుకల సృరశ. ఆవిడ
కామర సాలతో తడిసిన ఆ మదన మందిరం.నా మధ్యవేలు
ఆవిడ చీలికని చీతీక పొడవునా నొక్కుతోంది. దాన్ని
చూడాలని పించింది. ఆపిడనీ వెల్లకిలా పడుకోబెట్టే సాను.
తొడల్ని విడదీసాను.

అక్కడ ఆ తొడలు కఠిసే సంధి ప్రదేశంలో వొత్తుగా
పెరిగి వున్న నల్లటి వెంట్రుకల మధ్యలో కొద్దిగా
విచ్చుకున్న నల్ల గులాబీ పువ్వులా ఆపిడ దిమ్మ. గిరి ది
బాగా పొంగినట్టు వుంటుంది. ఈపిడది అంతకన్నా
మరికొంచెం ఎక్కువే. వేల్లతో ఆ చీఠీకనీ మరింతగా
విడదీసాను. లోపఠీ మడతల్ని కూడ విడదీసేసాను.
దానీతో తడితో మెరుస్తూ ఎరగా ఆపిడ పూ కన్నంనా
య త
కళ్ళ ఎదురుగా సకాత్కరీించీంది.

మీరు నమ్మితీ నమ్మండి లేక పోతీ లేదు. అప్పటివరకూ
నేను గిరిది తప్పు మరెవ్వరిదీ చూడలేదు. మొదది సారిగా
ఒక పరాయి ఆడదానీ రవాస్యాంగం పిప్పి చూస్తున్నాను.
దాన్నీ అలాగీ పట్టుకుని ఆపిడ వేపు చూసాను సూదిగా
కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి.సిగ్గు కోరిక రెండూ కలగలుపుగా.

వేళ్ళు వొదిలేసి అరచెయబ్యు దాని మీద వేసి నొక్కి పిడికిఠీ
బిగించాను వదినా అంటూ.

ఎర్రగా అయిపోయింది ఆవిడ ముఖం.మొదటిరాత్రీ గిరి
ముఖం గురైచ్చింది నాకు.

ఛీ పాడు అంటూ చేతులతో ముఖాన్ని కప్పేసుకుందాపిడ.

రాత్రంతా ఇలాగే గడిపేస్తారా ఏమిటి అక్కడ ఈ పాటికి మీ
ఆవిడకి బిల ప్రవేశం జరీగి పోయి వుంటుంది అన్నారావిడ

వెటకారంగా, కొద్దిగా సిగ్గుగా
లు

ఇంకా ఉంది.