రవికల పండగ పదవ భాగం

మాధవ రావు.

నాకన్నా పెద్ద అన్న కారణం గా ఆవిడని యెప్పుడూ పెద్దగా పరీక్షగా చూడలేదు. గిరి లాగే వొదినగారిది
కూడా పచ్చటి వొళ్లు. కొద్దిగా సన్నం గిరి కన్నా కొద్దిగా పొడుగు నాకన్నా కూడా అని నా అనుమానం.
పెద్దగా కాకపోవచ్చు కానీ ఒక అరంగుళమో యెంతో. వయసులో అయితే నాకన్నా నాలుగు ఏళ్లు ద్ద.

చక్కటి కనుముక్కు తీరు. కోల ముఖం.

చిన్న నోరు.రింగులు తిరిగి వంకీలు వంకీలుగా వుండే జుట్టు. నడుము సన్నగా వుంటుంది.పై యెత్తు లూ
కింద సీటూ కూడా భారీగానే వుంటాయి.ఆవిడని చూస్తే సంకుసాల నృసింహ కవిగారి పద్యం ॥ యుద్ధతుల
మధ్యమున బేదకుండ తరమే” గుర్తు వస్తుంది

స్నానం చేస్తారా అని అడిగాను

అక్కర లేదులే. అవన్నీ పూర్తి చేసుకునే వొచ్చాను అందావిడ నవ్వుతూ చిన్నగా సొట్టలు పడ్డాయి
బుగ్గలు ఆవిడలా నవ్వుతూ వుంటే.

ఒక్క క్షణం పాటు ” నీయమ్మ, ఈ అక్కా చెల్లెళ్లు ఈవయసు లోనే ఇలా పిచ్చేక్కిస్తు న్నారంటేదిహేను
పదహారేళ్లప్పుడు యెలా వుండి వుంటారు. వీళ్ల వెనకాల పడి యెంతమంది మతులు పోగొట్టుకుని
పిచ్చెక్కిపోయి వుంటారో” అనిపించింది.

ఆరెంజ్‌ కలర్‌ చీర , మేచింగ్‌ జాకెట్టు , మెడలో సన్నటి వొంటిపేట గొలుసు, సూత్రాలు, నల్లపూసలు,
ముక్కుకి చిన్న ముక్కుపుడక, జడలో ఒక రెండు మూరల మల్లె పూలు ఆ నిల్చోడం లో పైట కొద్దిగా
పక్కకి తప్పుకుని, ఆవిడ యెద యెత్తులు కొద్దిగా కనువిందు చేస్తు న్నాయిఅలా రెప్ప వెయ్యకుండా
చూస్తు న్నాను ఆవిడని గిరి లాగే మంచి వొంటి రంగు. పల్చటి చీర, జాకెట్టు కూడా పల్ప్చగానే వుంది.
జాకెట్టు లోపలి బ్రా బెట్‌ లైను స్పష్టం గా కనిపిస్తోంది

నేను అలా చూస్తూ వుంటే ఆవిడే అన్నారు. ” యేం మరిదిగారూ మీ వరస చూస్తు ంటేరాత్రంతా ఇలా

చూస్తూ నేగడిపేసేటట్టు న్నారు” అంటూ చిన్నగా నవ్వారు , అంత చొరవలోనూ కొద్ది గాసిగ్గు పడుతూ.

షర్టూ బనీనూ తీసి హేంగర్‌ కి తగిలించాను. లుంగీ లోపల డ్రాయర్‌ వున్నాయి అంతే. దగ్గరిసా వెళ్లి చెయ్యి
పట్టు కున్నాను నెమ్మదిగా మంచం దగ్శిరకి తీసుకు వెల్తు న్నా కానీ ఆ చెయ్యి అంత మెత్తగా వుందేమిటి,
గిరి చెయ్యిలాగే. ఆవిడని అలా చూస్తూ వుంటే యెవరో కవిగారి గురించి మరో కవిగారు చెప్పిన మాటలు

గుర్తు వస్తు న్నాయి

బంగారానికి మార్దవమూ, వెన్నెలకి సువాసనా, కర్పూరపు పలుకులకి నున్నదనమూ వొచ్చి అవన్నీ

ఒకే దగ్శిర కూడితే అప్పుడు అవి ఈ కవి పలుకులకి కొంచెం సరిపోలుతాయి అంటూ మెచ్చుకున్నాడు

దగ్గిరకి తీసుకుని కౌగిలించుకున్నాను. మెత్తగా ఆవిడ జడలో వున్న పూల చెండు లాగే ఇమిడిపోయింది
ఆవిడ మెత్తత్ట్‌ వొళ్లు కూడా ట్లో. సన్నగా మైసూర్‌ సేండల్‌ సబ్బు వాసన వొస్తోంది ఆవిడ
వొంటిమీదనుంచి. ఆవిడ కూడా నా చుట్టూ చేతులు వేసి నన్ను తనవైపు అదుముకుంటోంది ఆవిడ
వురోజాలు నా చాథీని మెత్తగా వొత్తు కుంటున్నాయి ముందుకి కొద్దిగా వొంగి ఆవిడ పెదాలు
అందుకున్నాను. నా నాలిక ఆవిడ నోట్లోకి వెళ్లోయి ఆవిడ నాలికతో సయ్యాటలాడుతోంది. రెండు
నాగుపాములు ఒకదాన్నొకటి పెనవేసుకున్నట్టు. గిరి చెప్పిది నిజమే.

మా పెద్దక్క జోలికి వెళ్లకండి. అది పెద్ద రౌడీ అనేది.
జె నే జ్ర

నా నాలికకి తీసిపోకుండా ఆవిడ కూడా తన నాలిక కదిలిస్తోంది అలా కదిలిస్తూనే నా కింద పెదవి

ఇస్స్‌.. అబ్బా.. అన్నాను.

అదే వూపులో మరోసారి నా పెదాల్ని తన నోటితో మూసేసిందావిడ. ఒక అరనిముషం సేపు నాకు వూపిరి
ఆడలేదు. ఆవిడ అంత చొరవ చూపిస్తారని నేను యెంత మాత్రం వూహించలేదు ఇలా అయితే లాభం

లేదు. ఈసారి ఆవిడ నోటిని నా నోటితో మూసేసాను. నా కుడి చెయ్యి అప్రయత్నం గా ఆవిడ యెడమ

యెత్తు ని అందుకుంది చేతిని దొప్పలాగా చేసి మ్రుదువుగా కిందకి అదిమాను. నా చేతిమీద తన చెయ్యి
పెట్టి గట్టిగా నొక్కుకుందావిడ
టబ టబ

ఇంక ఆగడం నావల్ల కాలేదు. భుజం మీద జాకెట్టునీ చీరనీ కలిపి వున్న పిన్ను తప్పించాను దాంతో
ఆవిడ పైట జారిపోయింది. సర్దుకునే ప్రయత్నం . అబ్బే అస్సలు చెయ్యలేదావిడ. పైగా వెనక్కి
తిరిగి పోయింది. ఒకదాని వెనక ఒకటిగా జాకెట్‌ హుక్స్‌ ఓపెన్‌ చేసాను. పచ్చటి వొంటిమీద తెల్లటి బ్రా

స్టిష్‌ అదికూడా ఓపెన్‌ అయిపోయింది.

ఓపెన్‌ చేస్తూ నేఆవిడ చెవిదగ్గర నోరు పెట్లి హుక్స్‌ మీరు పెట్లు కున్నారాలేక మా అన్నగారు పెట్టారా అని
ప్‌ ౧ టి క్షకే టి
అడిగాను.

యెవరు పెడితే యేం లెండి ఓపెన్‌ చేసింది మీరే కదా అంటూ ముందుకి తిరిగి, చీర చెంగు పళ్లమధ్య

పట్టు కునిఆ రెంటినీ విప్పేసింది ఆవిడ.

పల్చటి చీర చెంగు చాటునుంచి ఆవిడ యవ్వన కలశాలు, వాటి శిఖరాగ్రాలు కనీ కనపడకుండా
వూరిస్తు న్నాయి కాసేపట్లో యెలాగూ మొత్తం బట్టలు విప్పేస్తామని తెలుసు. అయినా ఆ దాపరికం
యెందుకో.

ఓహ్‌ …దేముడా. అక్కడ గిరి యేం చేస్తోందో గిరిని మా తమ్ముడుగారు యేం చేస్తు న్నారో

గిరిజ.

అయ్యో అయ్యో అంటూ నేను గోలపెడుతోనే వున్నాను. రెండు నిముషాల్లో నా బట్టున్నీ వూడిపోయి గది
మూలకి చేరుకున్నాయి ఒక కుప్పలాగా. యే అడ్డూ లేనినా నగ్న సౌందర్యాన్ని కళ్లతో తాగెయ్యడం
మొదలు పెట్టాడు మరిదిగారు కిందటివారం బావగారితో అంత పచ్చిగా గడిపినా నాలో ఇంకా సిగ్గు
యెక్కడ మిగిలిపోయిందో తెలీదు. ఆయన అలా చూస్తూ వుంటే చచ్చే సిగ్గేసి చేతలు అద్దు

పెట్టు కున్నాను

చేతులు అడ్డు తియ్యండి వొదినా

అందులో మళ్లీ మర్యాద కూడాను… నాకు నవ్వొచ్హింది. భుజాలు పట్టు కుని మంచం మీద కూచోబెట్టా డు
చేతుల్ని పక్కకి తప్పించాడు. తన బట్టలు కూడా విప్పేసుకుఇ, నా పక్కన కూచున్నాడు. ఓరి దేముడా
అంత పొడుగ్గా వుందేమిటి చెల్లి యెలా భరిస్తోందో ఇతన్ని బహుశా అలవాటైపోయిందేమో.

అదంతా నాలో పడుతుందా? అక్క మాట మాత్రం కూడా చెప్ప లేదు. వోరి దేముదోయ్‌.

వొదినా అని పిలుస్తూ, నన్ను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు

దాదాపు మా ఆయనంత పొడుగే. అయితే మా ఆయనకన్నా కొద్దిగా సన్నం అతని గట్టిదననం తొడు
మధ్య గుచ్చుకుంటోంది. అలా వుంటూ వుండగానే అతని చెయ్యి నా యెడమ రొమ్ము అందుకుంది.
చేతిని బోరించి పెట్టి మెత్తగా అదుముతున్నాడు అతని చెయ్యి మా ఆయన చెయ్యికన్నా మెత్తగా వుంది.
మధ్య మధ్యలో ముచికల్ని వేళ్ల మధ్య ఇరికించి పట్టుకుని నలిపేస్తు న్నాడుకళ్లు మూసేసుక్నూ్నూను.
మా అక్క అనే మాట గుర్తు వచ్చి నవ్వొచ్చింది

బుర్ర వొంచేసుకుంటే యేడు గోడల చాటు అనేది.

నేను ఇలా నా ఆలోచనల్లో నేను వుండగానే కుడి రొమ్ము మొనమీద వెచ్చగా తడిగా అతని నాలిక స్పర్శ
తగిలింది. వొళ్లంతా వొక్కసారి వేడెక్కి పోయింది.

అప్రయత్నం గా వున్స్‌ అన్న శబ్దం నా నోటిలోంచి వొచ్చింది.

ఈయనగారు మా అక్కతో యేం చేస్తు న్నారో అదసలే రౌడీ ముండ. ఈ పాటికి మా ఆయన్ని కింద పడేసి
మీదకెక్కేసి వుంటుంది.

వుస్స్‌ కొరుకుతున్నాడ్దు. తియ్యగ నొప్పెడుతోంది.

అతని చెయ్యి నా తొడల మధ్యలోకి చేరుకుని నా ఆడతనాన్ని అందుకుంది. చెయ్యి బోర్జించి పిడికిలి
గట్టిగా బిగించాడు మధ్యవేలు తమాషాగా లోపలికి దూర్చేసి…

ఇస్స్‌ అబ్బా…వేడిగా కాలిపోతోందతని వొళ్లు.

మంచం మీద వెళ్లకిలా పద్దు కోబెట్టేసి దగ్గరికి ముడుచుకుంటున్న నా తొడల్ని విడదీసేసాడు
ఆచ్చాదనా, అడ్డూ లేని నా ఆడతనం కేసి తదేక దీక్షగా చూస్తన్నాడు. ముందుకి వొంగాడు. అతని వేళ్లు
నా రెమ్మల్ని విడదియ్యగా నోరు దాని మీద….

ఊ…అమ్మా…నాలికతో పొడుస్తు న్నడు

నా కళ్లు మూతలు పడిపోయాయి వున్నట్టుంది అతను నా నుంచి విడిపోయాడు రెండు చేతులతోనూ
నా రెండు తొడలూ విడదీసాడు. నా దిమ్మని కళ్లార్పకుండా చూస్తన్నాడు. తొడలు పూర్తిగా
విప్పెయ్యడంతో నా కింద పెదాలు విచ్చుకున్నాయి. రెండు చేతులతోనూ తొడల్ని అలాగే విరిచిపట్టు కుని
ముదుకి వొంగాడు మరిది. అతని నాలిక నా పువ్వుని తాకింది. తొడలు వొదిలేసి రెమ్మల్ని తెరిచి
పట్టు కుని

ఉస్స్‌ …అబ్బా… .

నాలికతో పొడుస్తు న్నాడు

అబ్బా…

నాలిక చుట్టూ తిప్పుతున్నాడు నాలో తెగ వూరిపోతున్నాయి రసాలు. ఆహా…..

నా ప్రయత్నమూ ప్రమేయమూ లేకుండానే నా పిర్రలు పైకి లేచిపోయాయి. నాలో చెలరేగుతున్న వుద్రేకం
తట్టు కోలేక పోతున్నా పక్కన వున్న రెండు తలగడాలూ గట్టిగా పట్టేసుకున్నా నా పూకు బొక్క అతను

యెప్పుడు దూరుతాడా అన్నట్టు నోరు తెరుచుకుని యెదురు చూస్తోంది అప్రయత్నంగా నా నోట్లోంచి
హమ్మా అంటూ మూలుగు బైటికొచ్చింది.

ఈయన గారు అక్కని యేం చేస్తు న్నారో లేక అదే మా ఆయన్ని. యేమో చెప్పలేం. అది అసలే రౌడీ
ముండ. ఈ పాటికి మా ఆయన్ని కింద పడేసి కుమ్ముతోందేమో.