రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 26

అనిత పేపర్ తీసుకుని భాస్కర్ దగ్గరకు వచ్చి పేపర్ ఇచ్చి మళ్ళీ కిచెన్ లోకి వెళ్ళీంది.
అలా వెళ్తున్నప్పుడు అనిత వీపు మీద కొన్ని పంటి గుర్తులు ఉండటాన్ని భాస్కర్ చూసాడు.
భాస్కర్ తల దించి పేపర్ చదువుతుండగా అనిత కిచెన్ లో టిఫిన్ చేస్తున్నది.
అంతలో రాము బాత్ రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి బెడ్ రూంలోకి వచ్చాడు.
కిచెన్ లో అనిత టిఫిన్ చేయడం పూర్తి అయింది.
బెడ్ రూం లో నుండి రాము, “వదినా….ఒకసారి ఇలా వస్తావా?” అని పెద్దగా అనితకి వినబడేటట్టు పిలిచాడు.
అనిత బెడ్ రూం వైపు చూసి, “ఆ….వస్తున్నాను,” అన్నది.

భాస్కర్ ఒకసారి బెడ్ రూం వైపు చూసి, మళ్ళీ అనిత వైపు చూసాడు.
అనిత తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు కనీసం చూడకుండా బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
అనిత బెడ్ రూం డోర్ తీస్తున్నప్పుడు భుజం మీద ఉన్న దుపట్టా ఒక వైపు కిందకు జారింది.
దాంతో దుపట్టా అనిత భుజం మీద ఒక వైపు మాత్రమే ఉన్నది.
బాత్ రూంలో నీళ్ల శబ్దం ఇంకా వస్తున్నది.
దాంతో రాము ఇంకా స్నానం చేస్తున్నాడని అనుకున్నాడు.
అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళగానే తలుపు మూయడం, అది కూడా అనిత బెడ్ రూం తలుపు సరిగా మూయలేదని భాస్కర్ చూసాడు.
భుజం మీద నుండి జారిన దుపట్టాని అనిత సరిచేసుకోలేదు, దాన్ని అలానే వదిలేసింది అనిత.
దాంతో భాస్కర్ బాత్ రూంలో నుండి వస్తున్న నీళ్ళ శబ్దం వింటూ మళ్ళీ పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు.
భాస్కర్ ఒక నిముషం డోర్ వైపు చూసి మళ్ళీ పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు.
అంతలో అనిత వచ్చి తలుపు లోపల నుండి గడి వేసింది.
ఆ తలుపు గడివేసే లోపు భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు…లోపలికి వెళ్ళిన అనిత ఒంటి మీద దుపట్టా లేదు.
అంతేకాకుండా అనిత సళ్ళు మీద సల్వార్ తడిచిపోయి ఉన్నది.
భాస్కర్ ఒకసారి అయోమయంగా చూస్తు మళ్ళి పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు.
అప్పటికి అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి పావుగంట అవుతుంది ఇంత వరకు బయటకు రాలేదు.
దాంతో భాస్కర్ వెళ్ళి తలుపు కొడదామని డోర్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాడు.
భాస్కర్ డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళీ లోపల ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందామని ట్రై చేసాడు, కాని లోపల నుండి ఏమీ వినపడకపోయే సరికి భాస్కర్ మళ్ళీ పేపర్ తీసుకోబోతుండగా అనిత మత్తుగా మూలిగినట్టు వినిపించింది.
దాంతో భాస్కర్ మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా వినబడతాయేమో అని బెడ్ రూం డోర్ దగ్గర తన చెవి పెట్టి వింటున్నాడు.
వెంటనే అనిత, “అబ్బా….అహ్హ్,” అంటూ మూలుగుడు…దానితో పాటే రాము కూడా, “ఆహ్….హా,” అంటూ మూలగడం వినిపించింది.
అలా వాళ్ళిద్దరి మూలుగులతో పాటు నీళ్ళ శబ్దం కూడా వినిపించింది.
భాస్కర్ కి లోపల ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు.
దాంతో భాస్కర్ ఇంకొంచెం దగ్గరగా విందామని డోర్ దగ్గరగా జరిగి తన చెవిని డోర్ కి ఆనించాడు.
కాని అంతలో అనిత డోర్ తెరుచుకుని దుపట్టా సరి చేసుకుంటూ బయటకు వచ్చింది.
అనిత వస్తుందని ఏమాత్రం ఊహించని భాస్కర్ బిత్తరపోయి అనిత వైపు చూస్తున్నాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు కోపంగా చూసి బెడ్ రూం డోర్ వేసి, “ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు…మేం లోపల ఏంచేస్తున్నామా అని తొంగి చూస్తున్నావా?” అన్నది.
భాస్కర్ కి ఇక ఏం చెయ్యాలో…అనితకి ఏం చెప్పాలో తోచలేదు…దాంతో అదేమీ లేదు అన్నట్టు తల ఊపాడు.
“మరి ఇక్కడ డోర్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నావు,” అని అనిత మళ్ళీ భాస్కర్ ని అడిగింది.
అనిత అడుగుతున్న వాటికి భాస్కర్ దగ్గర సమాధానాలు లేవు.
దాంతో అనిత భాస్కర్ వైపు ఇంకా కోపంగా చూస్తూ, “వెళ్ళి….చేతులు కడుక్కుని రా….టిఫిన్ తిందువుగాని,” అని వెంటనే కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
అనిత ఎలా పిలిచినా భాస్కర్ కి మాత్రం ఆ సమయంలో తనలో తాను అనిత మనసులో తను తింటానికి తప్పితే దేనికి పనికిరాను అన్నట్టు అనిపించింది.
భాస్కర్ తనలో తాను బాధ పడుతూ అనిత వైపు చూసాడు.
ఆమె వీపు మీద నీళ్ళ తడి కనిపించి అక్కడ అనిత ఒళ్ళు మెరుస్తున్నది, సల్వార్ మీద కూడా అక్కడక్కడ తడిగా ఉన్నది.
భాస్కర్ చేతులు కడుక్కుని వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు.
అనిత డైనింగ్ టేబుల్ మీద గిన్నెలు సర్దుతుండగా భాస్కర్ చూపు దుపట్టా కింద ఉన్న ఆమె సళ్ళ మీదకు వెళ్ళింది.
అనిత సళ్ళ మీద సల్వార్ తడిగా ఉండి, బాగా నలిగిపోయి ఉన్నది.
అది చూసి భాస్కర్ కళ్ళప్పగించి అలానే చూస్తున్నాడు.
అంతలో రాము రావడం చూసి తన భార్య మీద నుండి తన చూపుని ఇంకో వైపు చూస్తున్నాడు.
రాము ఉండగా భాస్కర్ తన భార్య వైపు చూడటానికి భయపడుతున్నాడు.
రాము స్నానం చేసి వచ్చి చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాడు.
అందరు టిఫిన్ చేసిన తరువాత రాము హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు.
అనిత టీ రెడీ చెయ్యడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
భాస్కర్ తన మందులు వేసుకోవడానికి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాడు.
అనిత టీ మూడు కప్పుల్లో పోసుకుని వాటిని ట్రేలో పెట్టుకుని హాల్లోకి తీసుకొచ్చి సోఫా ముందు ఉన్న టీపాయ్ మీద పెట్టడానికి ఒంగింది.
రాము అనిత పిర్రల మీద తన చేతిని వేసి చిన్నగా రుద్దుతున్నాడు.
అనిత రాముని ఏమీ అనకుండా తల తిప్పి తన మొగుడు చూస్తున్నాడేమో అని చూస్తున్నది.
అనిత రాముకి టీ కప్పు ఇచ్చి ఆమె కూడా ఒకటి తీసుకుని రాము పక్కనే సోఫాలో కూర్చున్నది.
అంతలో భాస్కర్ హాల్లోకి వచ్చి తన భార్య అనిత రాము పక్కన సోఫాలో కూర్చుని టీ తాగడం చూసాడు.
భాస్కర్ అక్కడకు రాగానే అనిత ట్రే లో ఉన్న టీ కప్పు తీసి భాస్కర్ కి ఇచ్చింది.
అందరు టీ తాగడం అయిపోయిన తరువాత రాము టీవి ఆన్ చేసి న్యూస్ చూస్తున్నాడు..
రాము తన కుడి చేతిని వైనక వైపు నుండి సోఫా పైనుండి అనిత మీద వేసాడు.
భాస్కర్ టీవి చూస్తూ రాము, అనిత వైపు చూసి రాము చెయ్యి అనిత మీద ఉండటం చూసి అయోమయంగా వాళ్ళిద్దరి వైపు చూసాడు.
కాని వాళ్ళు మెదలకుండా టీవి చూస్తుండటంతో భాస్కర్ మళ్ళీ టీవి వైపు చూస్తున్నాడు.
రాము భాస్కర్ వైపు చూసి తన చేత్తో అనిత దుపట్టాని ఆమె భుజం మీద నుండి కిందకు తోసి తన చేతిని ఆమె భుజం మీద వేసాడు.
అనిత కిందకు జారిని దుపట్టాని మళ్ళీ పైకి తీసి తన భుజం మీద ఉన్న రాము చేతిమీదగా వెనక్కు వేసింది.
ఇప్పుడు భాస్కర్ అనిత వైపు చూసినా రాము చెయ్యి కనిపించదు, ఒక వేళ కనిపించినా రాము చెయ్యి అనిత మీద ఉన్నదా లేదా అని తెలియదు.
అనిత రాము వైపు చూసి నవ్వి తన మొగుడి వైపు చూసింది, భాస్కర్ టీవి చూడటంలో బిజీగా ఉండటంతో, అనిత మళ్ళీ టీవి చూస్తున్నది.
రాము తన చేతిని అనిత భుజం మీద నుండి కిందకు జరిపి అనిత సళ్ళని పట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు.
దాంతో అనిత రాము చేతికి అనుకూలంగా తన భుజాన్ని పైకి ఎత్తింది.
ఇప్పుడు రాము తన చేత్తో అనిత కుడి ఎత్తుని పట్టుకుని చిన్నగా పిసకడం మొదలుపెట్టాడు.
భాస్కర్ ఎదురుగా వాడి పెళ్ళాం అనిత సళ్ళని అలా పిసకడం రాముకి చాలా కసిగా ఉన్నది.
ఇటు అనిత కూడా తన మొగుడు అక్కడే ఉండగానే అతని ఎదురుగానే పరాయి మగాడు తన సళ్ళతో ఆడుకోవడం చాలా కొత్తగా, థ్రిల్లింగ్ గా ఉన్నది.
దానితో పాటు తన మీద పరాయి మగాడు చెయ్యి వేస్తే ఏమీ అనలేని భాస్కర్ అసమర్ధతకు, భాస్కర్ మీద అనితకి చులకన భావం ఏర్పడింది.
ఇక రాము తనని ఏం చేసినా భాస్కర్ ఏమీ రాముని ఎదిరించలేడని అర్ధం అయ్యి రాముతో సంతోషంగా…రాము ఇష్టానికి తగ్గట్టు ఉండటానికి అనిత నిర్ణయించుకున్నది.
అంతలో భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు అదే సమయంలో అనిత కూడా భాస్కర్ వైపు చూసి నవ్వింది.
దాంతో అనిత కోపం తగ్గిపోయిందని భాస్కర్ కూడా చిన్నగా నవ్వాడు.
కాని తన పెళ్ళాం అనిత పక్కనే కూర్చున్న రాము దుపట్టా కింద నుండి తన పెళ్ళాం సళ్ళని పిసుకుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడన్న విషయం తెలుసుకోలేకపోయాడు.
అలా రాము అనిత సళ్ళని పిసుకుతూ ఉండగా అరగంట గడిచిపోయింది.
దాంతో రాము అనిత వైపు తిరిగి, “వదినా….ఇంకో గంట, అరగంటలో డాక్టర్ గారు భాస్కర్ ని చెక్ చేయడానికి వస్తారు….అప్పటికి నువ్వు ఇలానే ఉంటావా….స్నానం చెయ్యవా?” అని అడిగాడు.
రాము మాటలు విని అనిత రాము వైపు చూసింది.
ఇద్దరు సోఫాలో చాలా దగ్గరగా కూర్చున్నారు, భాస్కర్ కూడా వాళ్ళ వైపు చూసాడు.
అనిత రాము వైపు చూసి, “అదేం కాదు…..నువ్వు నాకోసం చాలా చీరలు, డ్రస్సులు తీసుకొచ్చావు….ఈ డ్రస్ లో డాక్టర్ ముందుకు ఎలా రాను….నేను స్నానం చేసి చీర కట్టుకుని రెడీ అవుతాను,” అని అన్నది.
రాము మాత్రం అనిత కుడి ఎత్తుని వదలకుండా పిసుకుతూనే ఉన్నాడు.
అనిత సోఫాలో నుండి లేవడానికి రెడీ అయ్యే సరికి రాము తన చేతిని ఆమె సళ్ళ మీద నుండి తీసి, అనిత సోఫాలో నుండి లేచి నిలబడగానే రాము తన చేతిని అనిత పిర్రల మీద వేసి రుద్దుతూ, పిసుకుతూ ఉన్నాడు.
ఎదురుగా ఉన్న భాస్కర్ కి ఇవేమి కనిపించడం లేదు.
అనిత వాళ్ళ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చెయ్యడానికి బాత్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
కొద్దిసేపు రాము, భాస్కర్ టీవి చూసిన తరువాత, రాము భాస్కర్ వైపు చూసి, “భాస్కర్….నువ్వు కూడా వెళ్ళి కొద్దిసేపు డాక్టర్ గారు వచ్చే లోపు రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నాడు.
భాస్కర్ రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ, “రాము…నేను బాగానే ఉన్నాను…రెస్ట్ తీసుకోవలసిన అంత అవసరం లేదు,” అన్నాడు.
రాము భాస్కర్ వైపు కొంచెం కోపంగా చూస్తు, “చూడు భాస్కర్…నేను నిన్ను నా అన్నయ్యలా అనుకుని నీకు మంచి చెబుతున్నాను…కాని నువ్వు నన్ను పరాయి వాడిగానే చూస్తున్నావు,” అన్నాడు.
దాంతో భాస్కర్ కొంచెం emotional గా, “అదేం లేదు రాము…నేను అలా అనుకోవడం లేదు…నువ్వు అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నావు…నేను కూడా నిన్ను నా తమ్ముడిలాగా చూస్తున్నాను,” అన్నాడు.
“అయితే వెళ్ళి నీ రూంలో కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నాడు రాము.