వీర స్వర్గం ఏడవ భాగం

మస్తు గా పంలొచ్చుండె గందుకే జర్రంత దేరీ అయ్యింది, మన్నించుండి. అరే ఈ కథేంది ఈడేంద్రాబె అనుకుంటు బ్రా చానా సైన్మా కథల్ కన్నా మంచి గ్నే ఉంది గదే గీ కథ గదైతే
పెసల్ ఇచ్చి మరీ చూ సొస్తరు. ఊత్తనే అన్నా లే ఐనా మంచి గ రాస్తున్నవా, తమ్మీ అని మీరు email పంపుతున్నరంటేనే కథ మీకు నచ్చిందన్నట్టు. ఇక గీ ముచ్చట్లా పి అసల్ ముచ్చట జెప్తా అదే బై కథ.

గప్పుడే మయ్యిందంటే, మనోడు సరొసోతి గుమ్మం (ఇంటి గుమ్మం అప్పుడే ఎక్కడికో ….) వద్ద నిలబడినాడు, దాని కేసి ఓ పాలి ఎగాది గా సూసినాడు, పొద్దున్నే తలంటోసుకుందేమో దాని పొడు వు జుట్టు పట్టులా గాలి కె గురుతున్నాది. సూడ్డాకి బానే అందంగానే ఉంటాది సరొసోతి, అదేటో బె మ్మయ్య గాడి
రెండో పెళ్ళాలు | ఉంపుడు గత్తెలు అందరూ అందంగా మాంచి కసక్కుల్లా ఉంటారు. అప్పటి వరకూ పక్కవాటాలో జరుగుతున్న బాగోతం సూత్తా వంకాయి దోపుకుని తెగ ఉద్రేక పడిందే మో దాని ముఖం ఇంకా ఎర్ర గానే ఉన్నాది, ముఖ మే అల గుంటే ఇక పెదాలూ ఏరే సెప్పాలా, ఆటి మజ్జలో

దానిమ్మ గింజల్లా దాని పళ్ళు తళ తళా మెరుత్త న్నాయి, కళ్ళలో ఎర్ర జీరలు కోరిక తెలుత్తానే ఉన్నాది.
ఉప్పుడు మనోడు నోట్లో ఏలె డితే కొరకలేని చంటోడేం కాదు సరికదా ఆడి నోరు తొడల మయాన్నడిందంటే ఎంతదానికైనా ఔటవ్వకా తప్పదు ఆడి కి దాని తీర్థం ఇవ్వకా తప్పదు. సరొసోతిది గుండటి ముఖం పాల పూరీల్లా ఉంటాయి దాని బుగ్గలు ఇక మెడ శంఖం అనే సెప్పాల, ఆ కింద కొత్తే అబ్బో ఆటిని జాకెట్టు లేకుండా సూత్తే మనోధ్టి గట్టి పిండాలు తప్ప మిగిల్న అర్భకులో ఢింబ కులో ఐతే లాగులోనో సేల్లోనో కార్చేస్కోక తప్పదు. ఆ సంగతి దాన్నిక్కూడా తెలుసు అందుకే పైట కిందడేసి, జాకెట్టు సివరాకరి రెండు హుక్కులు తప్ప అన్నీ వదిలేసి ముచికలు కూడా సగం బయటెట్టి ఏమీ ఎరగనట్టు అమాయక ముగా వంకాయట్టు కుని తలుపు కి జార్లబడి నిల్సుంది.
దీన్నో పాలి సూడాలని మనోడనుకున్నా కసక్కుని సూడ్డం అదే మొదట్సారి కాదు గనక మనోడు గంభీరంగానే ముఖ మెట్టి ఇం కా కిందకి సూసాడు, పాల సంద్రం లాటి పొట్ట మజ్జలో పాత రూ పాయి బిళ్ళ పట్టేంత విషయమున్న బొడ్డు, అర్భకులకి అది సరిపోద్ది కాని మనోడు మగోడు గందా, ఇంకా కింద నలిగిన సీర చివరాకర్న నేల మీద తచ్చాడున్న పైట. లతత్త కొన్ని జ్యాగ్రత్తలు సెప్పింది, ఆడదాని అందాలు సూసేటప్పుడు అది తప్ప ఏరే భులోక రంభ లేదన్నట్టు

నోరెళ్ళబెట్టుకుని సొంగ కార్చుకుంటు లేక గుటకలు మింగుతూ సూసే మొ గాడంటే ఆ ఆడదానికి సుల కవై పోతాడని ఇక అది ఈడ్ని బొమ్మాడిచ్చినట్టూ ఆడిత్త దని ఎనె కె నకే తిప్పుకుంటాదని సెప్పింది.
ఇలాటి పరిస్థితుల్లో మొ గోడు మొదట కాస్త గంభీరంగా ఉంటే అదే కాళ్ళబే రాని కొచ్చి ఆడి కాళ్ళ మజ్జన కూర్సుని ఆడిది నోట్లో ఎట్టుకుని సీకుద్దని చెప్పింది లతత్త. మరద్దే మరి పద్ధతి ప్రకారం వరసైన అత్త కాడా మొదటి పాఠాలు నేర్సుకోటం వల్గొచ్చే లాభాలు. వంకాయల బేరాని కి దీనికి పెద్ద తేడా లేదని సెప్పింది లతత్త, కొనీ వోడు పట్టించు కుంటున్నట్టు ఆనక పోతే అమ్మవోడు తగ్గుతాడు అదే కొనీ వోడు నోరూరిపోతున్నట్టు ఆడి కేసే సూత్తా ఉంటే అమ్మవోడు నెత్తె క్కుతాడు.
ఈ కసక్కు సరొసోతి మనోడి కోసం వెంపర్లాడాకి కారణం మనకి తెలుసు ఐతే ఇది ఇక్కడి కెట్టా వచ్చిందా అను కుంత న్నారా.ఈ పెపంచి కం లో ప్రతీ దానికి ఓ కథన్నట్టే ఈ సరొసోతికి కూడా ఓ కథుంది. ఇది మంచి కుటుంబంలోనే పుట్టింది, దానయ్య ఓ సిన్న గుమాస్తా ఎట్టా గో ఆటా దీన్ని ఓ కంపూట రోడికి (అదే నండి పగలు రాత్రి, వెలుతురొచ్చే డబ్బాల ముందు కూర్చుని ఎలకతో కలతో ఆడు కుంటుంటారే ఆళ్ళు) ఇచ్చి మనువు సేసినాడు. ఆడి జీతం అవసరాల కి ఎక్కువ డాంబి కాల కి తక్కువ (
గోచీ కె క్కువ

గా వంచాకి తక్కువ అన్నట్టు) అన్నట్టుండేది. గుమాస్తాలు గా మురిగి పోయే సీర్గద్దలను కుంటాయి ఈ కంపూట రోళ్ళకి మన దేశం లో ఐతే నెలకి కనీసం లక్ష అదే విదేశాల్లో ఐతే యేడాదికి ఓ కోటి రూపాయలు జీతం వచ్చి పడి పోద్దని. ఆ జీతాలొచ్చే వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎక్కడుంటారో తెలవదు గానీ నిజానికి సగటు కంపూట రోడి బతుకు సగటు గుమాస్తా కన్నా ఓ బెత్తెడు నయ్యం. సోదై పోనాది ఇక కథ మళ్ళీ పేరంభం.
కంపూట రాడైతే నీ బతుకు స్వర్గం చూసిందల్లా కొనుక్కోవచ్చని సిన్నప్పటి నుండి ఆ గుమాస్తా ఇంట్లో అను కోటం వల్ల అది నిజమనుకుంది సరొసోతి. తీరా పెళ్ళయ్యాక తెలిసింది. దానయ్య జీతంతో దాని తల్లి సంసారం ఈద్చినట్టే ఇదీ చెయ్యాల్సొస్తదని. సరొసోతి కి అద స్సలు నప్పలేదు. అక్కడొచ్చింది. దీని బతు కిలో ట్విస్టు. ఆళ్ళుండే ఫ్లాటుకి ఎదురు ఫ్లాటులో ఈళ్ళలాగే ఓ కొత్తగా పెళ్ళైన జంట ది గారు, స్వతహాగా పరిసయాలు పెరిగాయి మన సరొసోతి ఆ ఎదురింటి పెళ్ళాం మాలిని మంచి నేస్త మయ్యింది, ఇంతలో ఎక్కడనుండి ఊడి పడ్డాడొ గాని మాలిని మరిది రాకేష్ వచ్చాడు వ మెరికా నుండి.
అదేదో మూడ్నెల్లు చిన్న పని ఉందని హైద రాబాదులో ఓ పెద్ద కంపూటరు కంపెనీ కి ఈడే బాబని ఆడి కింకా పెళ్ళవలేదని కూపీలు తెలుసుకుంది మన సరొసోతి. ఆడొచ్చినప్పట్నుండి

మాలిని తెగ సంబర పడిపోవడం, ఆడితో తిరగడం సూత్తానే ఉంది సరొసోతి. వదినా వదినా అంటూ మాలిని ఎనకెనకే తిరిగే వాడు దాని మరిది రాకేష్, చెప్పుల నుండి తల పిన్నుల వరకూ అన్నీ ఖరీదైనవి దానికి కొని పెట్టే వాడు.

ఓ రోజు సరొసోతి మాలిని మాట్టాదుండగా ఆఫీసు నుండొచ్చిన దాని మరిది రాకేష్ ఆడి వదిన చుట్టు చేతులేసేసి దానిని కౌగలించుకుని ముద్దులెట్టడం చూసిన సరొసోతి విస్తుపోగా “చిన్నప్పటి నుండీ అమెరికా లో పెరిగాడు. పైగా నేనంటే వల్ల మాలిన అభిమానం” అని మరిదిని వెనకేసుకొచ్చింది వాడి వదిన.
కానీ ఆడి చేతులు ఆడి వదిన వంటి మీదున్న ప్రదేశలు చూసిన ఎవడికైనా అది ఉత్త అభిమానం మాత్ర మే కాదని మాత్రం అర్ధ మౌతుంది. మాలిని మరిది దాన్ని malls కి shopping కి పట్టి కెళ్ళేవాడు అప్పుడప్పుడు సరొసోతి కూడా వెళ్ళేది వాళ్ళతో బాటు. మాలినికి దాని మరిది కొనిపెట్టేవి సుసేసరికి చేతులేం ఖర్మ రోజంతా దాని మరిది దాన్నెక్కినా దాంలోకి దింపినా పరవాలేదు అని పించింది సరొసోతి. అలాటి మరిది తనకి లేడని కు సింత నొచ్చుకుంది కూడాను. ఇంతలో మూథ్లెల్ల / మూణాళ్ళ ముచ్చటై పోయి రాకేష్ గాడు వమెరికా ఎల్లి పోయాడు, ఇంకో

మూడ్నెల్ల తరవాతా ఆరో నెల గర్భం అని మాలిని పుట్టింటి కి ఎల్లి పోయింది.
“అలా అన్నీ కొని పెట్టి అబ్బురంగా సూసుకునే/ తడుముకునే/ కౌగలించుకునే మరి దుంటే ఆడితో పది సార్లు కడుపు
సేయించుకోవచ్చు” అనుకుంది సరొసోతి, కొన్ని జీవితాలింతే అనుకుంటుండగా దీని సుడి తిరిగింది. రాకేష్ గాడి కి మళ్ళీ ఆఫీసు పని పడి మరో మూడ్నెల్ల కి వచ్చాడు హైద రాబాడు. నిండు చూలాలతో మాలిని దాని పల్లె టూరిలో ఉండగా మాలిని మొగుడు కి పని మీద ఓ నెల రోజులు బింగళూరు వెళ్ళాల్సొచ్చింది (కంపూట రోళ్ళు హైద రాబాదు బింగళూరు మజ్జన తిరగడం సహజ మే కదా). ఓ రోజు సాయంత్రం రాకేష్ గాడు దిగాలుగా కూర్చుని TV చూస్తుండగా మన సరొసోతి ధైర్యం చేసి తెరిచున్న ఆళ్ళ
ఫ్లాటు తలుపు తోసుకుని లోనకెళ్ళి ఆడి పక్కనే నిలబడి, “ఏం రాకేష్ అలా దిగులుగా ఉన్నావు, మీ వదిన ఊళ్ళో లేదనా” అంది దాని కాడు దిగులు గానే తలూ పాడు. అప్పుడు మన సరొసోతి చాలా చాకచక్యంగా ” నేను ఉన్నాకదా, నేనొకటి మీ వదిన కొటినా చెప్పు” అంటు ఓ కొంటె నవ్వు నవ్వుతా ఆడి భుజం మీద చెయ్యే సింది. సరొసోతి ఆ మాత్రం సడలే సరికి ఇక రాకేష్ గాడు రెచ్చిపోయాడు.

“వదినా..” అంటు అచ్చం మాలిని తో చేసినట్టే చేయ్యడం మొదలెట్టాడు. సరొసోతిని వాటే సుకుని ముఖాన్న

ముద్దులెట్టె స్తూ చేతులతో అందిన చోటల్లా తడిమేస్తూ దాని బొక్కల్లో వేళ్ళు దోపుతూ తెగ సంబర పడిపోయాడు. ఆడి వేళ్ళలో ఏదో తెలియని మాయుంది అవి తడుముతుంటే ఇంకా ఇంకా తడిమించుకోవాలని ఉంది సరొసోతి కి.
“వీడికి వేళ్ళాలోనే ఇంత నేర్పరితన ముంటే ఇక పక్కలో బొక్కలో దూరాక స్వర్గమే అన మాట, అందుకే అన మాట మాలినిని దాని మరిది మరీ అంత బహిరంగంగా వదినని ఎక్కడెక్కడో తడి మినా ఏమీ అనకుండా కప్పిపుచ్చేది” అనుకుంది. ఐతే ఓ సిక్కొచ్చిపడ్డాది, ఈడితో shopping అని బయట కె డితే గొడవలై పోగలవు, మాలినైతే ఆడి వదినే కనుక దాని మొగుడు దాన్నేమనడు కనుక సరిపోయింది. గుట్టు గా తన క్కావలసిన ఖరీదైన వస్తువులు బహు మతులు గా వీడి నుండి ఎలా రాబట్టాలా అన్న ఆలోచనలో పడింది సరొసోతి ఓ పక్క రాకేష్ గాడితో పక్కలో/ బొక్కలో భావ ప్రాప్తులు, కార్చుకోడాలూ, ఎదురొత్తులివ్వడాలూ అవుతుండగానే.
అది పసిగట్టిన రాకేష్ గాడు “మా మంచి వదిన” అంటూ దాన్ని వళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని వెనక నుండి వాడిది దాంలోకి దింపుతూ దాని మెడ మీద ముద్దెట్టి ” వదిన అంద మైన మెడ కి వజ్రాలహారం ఎలా ఉంటుంది” అని దాని చెవిలో అన్నాడు, చెవిలో ఆడంటున్న మాటలకి కింద ఆడు చేస్తున్న పనులకి దానికి స్వర్గం కనపడింది. ఇం కాసేపు

తన కొత్త వదినని తనివి తీరా దున్నాక దాంలో ఓ చెంబుడు పోసి వెల్ల కిలా పడుకున్నాడు రాకేష్. తన కొత్త మరిది ఛాతి
మీదున్న జుట్టు లో వేళ్ళు తిప్పుతూ ఆడి చేత తన బంతులని పిస్కించుకుంటూ ముద్దు గా అడిగింది సరొసోతి దాని కొత్త మరిదిని ” ఎంతుంటుందేంటి వజ్రాల హారం” . దాని కాడు ” ఆ ఎంత ఓ ఏభై వేలు ఐనా నా వదిన అందం ముందు అది nothing” అంటూ దాని తల ముందుకు వాడి దుడ్డుని తెచ్చి చీక మన్నట్టు సైగ చేసాడు. సరొసోతి అర్ధం కానట్టు సందిగ్ధంగా “ఏభై వేలూ….” అని అర్దోక్తి చ్చినాది. “dollars” అని తలెగరేసాడు కొత్త మరిది రాకేష్ (ముంబై ఎక్సెస్ సినిమా లో కొత్త సి కమల్ హాసన్ లాగా కొత్త వదిన కొత్త మరిది).
వెంటనే మన కొత్త వదిన తన కొత్త మరిది దుడ్డుని నోట్లో ఏట్టేసుకుని దాన్ని చీకేస్తు దాంలోకి గాలి నింపడం
మొదళెట్టిండి. గాలంటే నిజం గాలి కాదో మీకు తెల్టేటి అందుకే కదా ఇం గ్లీ షోడు ఆ పని ఆ పేరెట్టాడు. అది ఉబ్బి ఊరి బారెడు నిగిడి దాని గొంతులోకి వెళ్ళినా అది ఇంకా ఉత్సాహం గా అదే పని మీదుంది, ఆడు చివరకి దాని వెచ్చని గొంతులో ఆడి రసాలు పోస్తుండగా తేలింది. దాని లెక్క ఏభై వేలు డాలర్లు అంటే సుమారు పాతి క లక్షలన్నమాట.
కొత్త వదిన కొత్త మరిది కాసేపు రెచ్చిపోయి మంచం చేత కూని రాగాలు తీయించారు. సరొసోతికి ఆ హారం

ఎప్పుడెప్పుడు పెట్టు కుంటానా అని తెగ కుతూహలంగా ఉంది. ఆడు చీకిన చీకుడి కో మరి నాకిన నాకుడి కో లేక వదినలో పోసిన పోత కో తెలవదు గాని మన కొత్త వదిన మాత్రం టూబు లైటు కాంతిలో నిగ నిగ మెరుస్తుంటే రాకేష్ గాడు ” వదినా నీ వంటి ముందు వక్షాలన్నీ బలాదూర్” అన గానే ఇక ఉండబట్టలేక అడిగే సింది “మరి వదిన మెడలో వజాలె ప్పుడూ మెరుస్తాయో” దాని కాడు నేర్పుగా “ఏభై minimum వదిన ఇలాగే రోజూ మరిదిని బాగా చూసుకుంటే లక్ష కైనా సై” అనటం, దానికి మన కొత్త వదిన నోరు ఎళ్ళబెట్టడం, కొత్త మరిది అదే ఛాం సని వదిన నోట్లో కి ఆడి దుడ్డు దూర్చటం ఇట్టే ఐపోయాయి.
ఇంకే ముంది కొత్త వదిన కొత్త మరిది కొత్త కొత్త భంగి మలు, కొత్త అనుభ వాలు, కొత్త పట్లు అంతా కొత్తే. మూడ్నెల లు ఐపోనాయి, ఆడు తిరిగెళ్ళే రోజు మజ్ఞాన్నం ఆఖరి సారి కొత్త వదిననని తనివితీరా అనుభవించాక దాని మెడలో తళ తళ్ళాడే వజ్రాలహారం తొడిగాడు, తొడ గడేటి, ఏ తొడూగు లేకుండా మూడ్నెలలు కొత్త మరిదితో చేయించుకుని కడుపుతెచ్చుకున్న కొత్త వదిన కోసం.
అధ ది అక్కడ జెల్ల కొట్టేసింది. సరొసోతి కంపూత రు
మొగుడికి ఎవడో భూలోక సీతయ్య email లో ఆడి పెళ్ళాం దాని కొత్త మరిదితో తడిమించుకుని, నాకించుకుని, దోపించుకుని, చెయ్యించుకుంటున్నప్పుడు తీసిన బొమ్మలు

(ఫోటోలు) సితాలు (వీడియోలు) పంపాడు. ఇదే క్కడో బాగా చెయ్యించుకుంటే దేమో అని సరొసోతి మొగుడికి ఎక్కడో ఓ మూలనున్న అను మానం ఇప్పుడు రూఢయ్యింది. ఐతే పాత కాలం గుమాస్తాకి ఈ కాలం కంపూతగాడికి తేడా నేదేటి. ఆడెతే పెళ్ళాన్ని తిట్టి, కొట్టి మహా ఐతే పుట్టింటి కి తొలి వోడు, విషయం బయట పడి ఆడు నవ్వుల పాలవకూడదనుకునే సగటు ఎదవ ఏదో ఓ సారలా జరిగి పోయిందిలే అంతా ఆడి ఖర్మ అనుకునే వాడు. ఐతే సరొసోతి మొగుడు అందుకు
భిన్నంగా ఎప్పటిలానే దాంతో ఉంటూ మాంచి సమయం చూసి దాన్ని తణ ఖా పెట్టి ఆ డబ్బుతో వీసా గట్రా చెయ్యించుకుని వ మెరి కా చెక్కేసాడు. అంతేనా అంటే అంతే కాదు అప్పుడు తెలిసింది సరొసోతికి దాని కొత్త మరిది దానికి తొడిగి నది గాజు ముక్కల హార మని. దురాశ దుక్కానికి సేటని పెద్దలు అందుకే అన్నారే మో.

ఐతే ఈ సరొసోతి మన రామరాజు గాడి పల్లెటు రికెలా వచ్చిందంటారా, మనోడి అయ్య అదే నర సింహులు దేన్నైనా తా కాట్టెట్టు కుంటాదు, సరుకుని బట్టి ఉపయోగించుకుని లాభాలొందుతాడు.ఈ మతలబేటో మయోచ్చి సెప్తా