వీర స్వర్గం రెండవ భాగం

ముందుగా నా ఈ కొత్త ధారావాహికాన్ని (ప్రోత్) సహిస్తున్న మీ అందరికి font జరంత మంచి గ ముస్తాబు చేసి మరల పెట్టిన మన కామశాస్త్రి గారికి మరియు నాకు email ద్వారా ఉత్సాహాన్ని కలిగించిన perho.finland గారికి మరియు మీ అందరికి లాల్ సలాం. సోదాపి కథలోకి రా ఎహె అని మీర నీలోపల మొదలెట్టేతానండి ఆయ్.
వెనక అత్త ముందు దాని తాలుకు ఒక పెద్ద బస్తా (అదేనండి bag) వెళ్ళేది డొంకదారి ఇక కుదుపులు గురించి ఏరే సెప్పాలేటండి. ఒక్కో కుదుపుకి లతత్త మన రాము గాడి కి మరింత అంటు కు పోతోంది, రాము గాడి వీపు మీద మెత్తటి పంపర పనసపళ్ళు వత్తేస్తుంటే ఆడి కి ఎక్కడో ఎదో లేవడం
మొదలెట్టింది. అసలే ఇరుకు అందులో ముందుకి ఎనక్కి జరగడం మూలాన మనోడి ప్యాంటు మరింత గట్టిగా పట్టుకుని ఓ ఇబ్బంది పెట్టే ంది. ఒక పక్క మబ్బులు కమ్మెత్తన్నాయి, ఇహనో ఇప్పుడో కుంభ వృష్టి అన్నట్టు న్నాది.
ఒక పెద్ద కుదుపవ్వ గానే “అయ్యబాబోయ్ ఇలాగైతే నేను పడి పోనా, అసలు నన్నెక్కించుకోవడం ఇష్టం లేనట్టుంది

నీకు ఎంతైనా మేన మామ పోలికలే వస్తాయి కదా..” అని దీర్ఘాలు తీస్తూ అత్త డవిలాగులు కొట్టడం మొదలెట్టింది.
అని ఊరు కోక కుడి చెయ్యి అల్లుడి నడుము చుట్టూ వేసింది, అక్కడితో ఆగితేనా ఆ చెయ్యి నెమ్మది గా పైకి పోనిచ్చి ఆడి చొక్కా కింద నుండి లోనికి దూర్చి ఆడి ఛాతి మీదున్న బొచ్చుని కెలకడం మొదలెట్టింది మన రాము గాడికి వళ్ళంతా జలదరింపు ఒకటే ఇది. ఇంతలో దాని చేతి కి బొచ్చులేని ఒక చిన్న ప్రదేశం తగిలింది, అక్కడ తన వేళ్ళతో గుండ్రాలు చుట్టటం మొదలెట్టింది. అదేటో మీకీ పాటి కి తెలీ స్పోయుంటాది, మగాడి కి కూడా ముచ్చికలు ఉంటాయి అక్కడ ముట్టు కుంటే ఆడి కి కూడా రే గుద్దండి (ఏటి రే గుద్దే మీకు తెలుసు బూతులు నేనన కుండా మీచేత అని పిద్దామని ఎదవ అవిడియా నాది ఏటంటారు, ఈ సారి కి ఇలా కానియ్యండి. మరైతే మీకనిపించిన అతి గొప్ప బూతు మాత్రం నాకు పంపాల సు మండి) అందులోనూ దొంగ నోటే మో అనిపించేంత కొత్త నోటులాటి నూనూగు మీసాల కుర్రాడి ముచికలతో పది బొక్కలు నాలుగు పేర్లతో ని కార్సైన చెల్లే నోటు అని పించే ప్రౌఢ అందులోను వరసైన అత్త నేర్పుగా ఆడు కుంటుంటే ఇక ఏరే జె ప్పాల్నా.

రాము గాడేమి తక్కువోడు కాదండి, అయ్యంటే కుసింత బయ్యం మూలానీ బజారులో పడి అక్కడ ఇక్కడ దొపితే ఏ రోగం అంటు కుంటాదో అని ధైర్యం చెయ్యనేదు కాని ఆ విషయం తెలీ నోడేం కాదండి. బూతు సినిమాలు దండిగా చూసినాడు రోజు కి 3-4 సార్లు కొట్టు కోనిదే (ఏదొ మీకు తెల్టేటి) ఆడి కి నిద్రట్టదు. మనోడు theory లో దిట్ట ఐతే ఆడు తెలుసుకున్న సంగతులు ప్రయోగించడానికి ఎవ్వరూ దొరకలేదు. వయసొచ్చిన మరదలుంది కాని దానికి కడు పొచ్చిందంటే మావయ్య దాన్ని పెళ్ళి చేసుకోమని నెత్తె క్కుతాడు అది ఈడి కి ఇష్టం లేదండి. ఎదో ఒకటి రెండు పోనీ పది మార్లు అమ్మా నాన్నా ఆట ఆడు కోడాకైతే పర్లేదు కాని ఇక దాన్నే జీవితాంతం భరించాలంటే మనోడికి పడదంతే. అసలా మాట కొస్తే ఈ బూ ప్రపంసికం లో ఉన్న ఏ మొ గాడికైన లోన అలాగే ఉంటాది,ఐతే సాగి నోడు సరసమాడి సక్కాపోతాడు చేత కానోడు మనువాడి సచ్చేదా కా మోత్తాడు .
ఐనా ఇప్పుడు ప్రతీ పల్లెటూరులోను ఇంతింత కటౌట్ల వ్వీ ఎట్టి అక్కడ ఇక్కడ దెంగితే సస్తావ్ (AIDS) అని సెప్షన్నారు కదండి సోదిలో పడ్డాను కదండి ఆపెత్తన్నానండి
ఇంతలో ఎప్పుడెప్పుడా అని కాచుక్కూచున్న వాన మొదలై నాది అసలే డొంకదారి ఇక వానలో బండేల్లి నట్టే అని

మనోడు బండిని ఆ దెగ్గరగా ఉన్న ధాన్యం గాదెల వద్ద ఆపాడు. అప్పటి వరకు తన చేష్టలతో అల్లుడిని పురెక్కించిన అత్త బండి దిగి లోపలికి పరిగెత్తింది. మనోడు బండి తడవకుండా ఒక పక్కనెట్టి లోనకెళ్ళి తలుపేసాడు అందుకే నని మీరందరూ ఈ పాటి కి ఏక గ్రీవంగా అనీ స్కునుంతారు
కాని ఆడు తలుపేసింది వాన జల్లు కొట్టకుండా ఉండటాకి. ముందే సెప్పీసాను కదండి ఆళ్ళ ఆస్థి చాలా ఎక్కువని, ఆ గాదె కుడా ఆళ్ళదే కాని లతత్త మాత్రం
మీరిందాక ను కున్నట్టే అనుకున్నాది ఆ ఊహకే దాని కి ఊరి పోతాంది (ఏటని అడక్కండి అసలే డిప్పడు మంచి బాలుడు బూతులు అంటే ఏటో తెల్వది మీకయన్నీ తెలవ కుండానే సదివేత్త న్నారేటి…. ఎప్పుడె ప్పుడు ఎక్కేద్దామా అని ఉంది. మనోడికి అలాగే ఉన్నాది కాని మరి ఒక ఎదవ సిక్కొచ్చి పడ్డాది, అది మావయ్య పెళ్ళాం గందా మరి ఇప్పుడు దీనితో ఏటైనా సేత్తే ఆనాక .. అని మస్తు సోచాయించుడు షురు జేసిండు. గా భరతం యుద్ధంల అర్జునుడు లెక్క పరేషాన్ పరేషాన్ ఐతూ ఒక ధాన్యం బత్తా మీద కూర్చున్నాడు రాము గాడు. లతకి ఈడి వాలకం అస్సలర్ధ మవ్వట్లేదు, కుర్రాడు చూస్తే మాంచి యెహె లాగున్నాడు, కిందేసి మీదేసి ఇరగదీస్తాడను కుంతే … ఐనా సర్లే ఆడికి కొత్త కద భయపడతన్నట్టున్నాడని గ్రహించి

నెమ్మది గా మాటలలో పెట్టి ఆ తరవాత ఆ కార్యంలోకి లాగుదామని
“ఏరా రాము ఏమయ్యింది. అలా దిగులుగా ఉన్నావు” అని అడిగింది
ఆడు తలెత్తి ఇటు చూసాడు అంతే ఒక్కసారి ఆడి గుండె ఆగి నంత పనయ్యింది, గుటకలేస్తూ అలా మిడి గుడ్డేసుకుని అత్త కేసి సుత్తా ఉండి పోయాడు (మీరీ పాటి కి అవతలే టౌత న్నాదో కనిపెట్టేసుంటారు) అవతల అత్త తన చీరతో తన తల తుడుచు కుంటున్నాది ఐతే మరి కసక్కని ఊరికే అన్నానేటండి,పైట తీసి తుడుచు కుంటే ఓ ఇది కాక పోతే పల్లె టూ రులో అందులో పొలాలలో పెటలేని ఆడాళ్ళాని ఆడు రోజూ సూత్తానే ఉంటాడు కాన అంత ఇదవ్వడు, ఐతే అది బెయ్యం బత్తా మీద కూర్చుని కాళ్ళు బాగా యెడంగా పక్క బస్తాల మీద పెట్టి చీర మొత్తం ఎత్తేసి తలా ముఖం తుడు కుంటోంది చీరొకటే కాడు దాని కింద లంగా కుడా పైకి లేచి పోయింది ఇం కీడికి నున్నగా నిగ నిగా
మెరిసిపోతన్న కొబ్బరి ముక్కలు అరిటి బోదెల మధ్య కనపడ్డయి. అదేనండి ఆడు చేరుకోవలసిన గమ్యం కనపడ్డాది ఎదవ కి. బూతు సినిమాల్లో ఏదో అవలోక గా చూడ్డానికి మరి 4 అడుగుల దూరంలో తడిగా తళతళ మెరిసిపోతా ఉన్న అత్త సొత్తు కి తేడాలేదేటండి.

అసలే కుర్రాడు అందులో వరసకు అత్తైన పరువాల పౌఢ కసక్కు ఇంత గా రెచ్చగొడుతుంటే ఎవడికి మాత్రం ఆగుద్ది. ఏటైతే అదయ్యిందిలే అని రాము గాడు ఒక్క ఉదుట్న తన అస్త్రాన్ని బయటకి తీయడానికి ప్రయత్నించాడు. అద ప్పటికే నిగిడుందే మో ప్యాంటూ టైటై ఇబ్బంది పెట్టే ంది దాని సంగతేటో చూడ్డానికి ఆడి కి ఏరే పని లేదా ఏటి, అవతల అత్త విశ్వదర్శనం చూపిస్తాంది, చుట్టూ వాతావరణం సై అంటే సై అన్నట్టుంది రాము గాడి వళ్ళంతా వేడెక్కి సెగలు కక్కుతోంది, ఇక ఆ దండం కక్కుకునే లోపల దూర్చెయ్యాలన్న తొందరలో ఇక ప్యాంటు మొత్తం విప్పవతల పడేసి తన అస్త్రాన్ని ఒక చేత్తో ఖడ్గం లాగా పట్టుకుని అత్త మదన్మందిరం మీద కి లంఘించాడు. అసలే కసక్కు అందులో ఇంకా పిల్లలు లేరేమో సన్నచీలిక లా ఉన్న అందులో రెండున్నర అం గుళాల ఎడల్పున్న గూటం ఎక్కడ ఎట్టాలో తెలియక ఇక చేసేది లేక చీలిక పైనుండి కిందకి దోరాడుడు షురుజేసిండు రాము గాడు. ఆడు జూసిన బూతు సైన్మాలన్నిట్లా ఇంతింతే సి బొక్కలుంటే ఇక దూరుడు అస్సలు సమస్యే కాదు మరి ఇదే మిటో తెల్వక తిక మక పడుతున్నడు మన వాడు అవతల ఇహనో ఇప్పుడో ఐపోతుందన్నట్టుంది ఆడి పరిస్థితి
ఇక చేసేది లేక దీనంగా “అత్తా..” అన్నాడు, పిలవగానే పలికే దేవత లా లత ఆడి అస్త్రాన్ని తన చేత్తో పట్టు కుంది

ఇంకే ముంది అది లేచి నిలబడ్డం మొదలెట్టాక మొదటి సారి ఒక ఆడదాని చెయ్యి పడిందాయే అది చటుక్కున మరింత నిగిడి ఏక ము గా 9 అంగుళాల పొడవు 3 అంగుళ ల చుట్టు వెడల్పుతో పెద్ద గడ్డ పార లెక్క తయారయ్యిందన్నట్టు.

దిల్ పే మత్ లే యార్ హాత్ పే లే హాత్ పే అని హైదరాబాద్ బ్లూస్ సినిమాలో ఒకడు చెప్పినట్టు అత్త తన చేతిలోకి తీసుకుంది కద ఇక డోకా లేదనుకుని మనోడు తృప్తి గా కళ్ళు మూసుకుని నిలబడ్డాదు లతత్త లోనికైతే పెట్టుకుంది గాని ఈడనుకున్న చోట కాదు (గప్పుడే ఎనిక కు తిరిగి ఆడే మో అనుకున్నరు లే) లతత్త అల్లుడి గూటాన్ని లటక్కున నోట్లోకి తోసి మొత్తం మింగే సింది. గూటం వెనకున్న గోలీల సంచి దాని ముఖానికి తగులుతుంటే మరి
మొదలె క్కడుంతాదో తెలుసు కద అత్త గొంతులో అల్లుడి గడ్డ పార గది సీనన్నట్టు. అత్త ఏ బొక్కలో తోస్తే ఆని కేంది ఆని గూటం మాత్రం మస్త్ జాగ చేరుండలా, తడి గా వెచ్చగా బి గుతు గా ఉన్న బొక్కలో దూరేసరికి ఇక అదే అనుకుని ఉగ్గ బట్టుకుని ఉన్నదంతా అత్త గొంతులోకి పిచికారి చేసేసిండు. గప్పటి సంది ఒకటే నొప్పెడుతున్న ఆని గోలీలు జర్రంత నెమ్మదించినై. ఆని గూటం కు సింత తగ్గింది,

“సొర గం కనపడ్డాదా” అని తన నోట్లోంచి మెత్తబడ్డ అల్లుడి దాన్ని తీస్తా అడిగింది లతత్త. అవునన్నట్టు తలూపుతూ సిగ్గు పడ్డాడు మన రాము గాడు.
“ఓసోస్ దీనికే ఇలాగైతే ఇక మరి ముందున్న పనులెట్టారా, చుట్టు పక్కల 10 జిల్లాలలో లేనంత భయంకర గూటాన్నెట్టు కుని సిగ్గు పడతా వేటా” అని అల్లుడు గోలీలని నిమురతా అడిగింది లతత్త.
“అవునా నిజంగానే నాది పెద్దదా అది సరే మరి అక్కడెట్టు కుంటానన్నట్టు నాకది సూపెట్టీ చివరికి నోట్లో ఎట్టుకున్నావేటత్తా?” అని విస్తుపోయాడు రాము గాడు
” నిజంగానే రా నా అల్లుడు వెరీ గుడ్డు ఆడి గూటం మరీ గుడ్డు, ఐనా నీ వాలకం చూడ గానే నీకిది మొదటి సారని తెలుత్తానే ఉంది అప్పుడు మా పిన్ని చెప్పింది గుర్తొచ్చింది అందుకే అలా చేసాను” అంది లత.
“ఏట న్నదేటి మీ పిన్ని” అని మరింత ఆస్చర్య పోతూ అడిగాడు రాము
” మగాడికి తొలి బోణి చెయ్యాల్సిన బాధ్యత హక్కు ఆడి మేన మామ పెళ్ళానిదో లేని పక్షం లో ఆడి కి వదిన

వర సయ్యేదానిదో అని మరి అలా బోణీ చేసేటప్పుదు తొలి చుక్కలు నాలుక కు తగలకుండా మందు మింగి నట్టు మింగితే ఇక ఎంత ఎక్కి తొక్కించుకున్నా అందం సడలదని అలాగే ఆడ పిల్ల కి తొలి బోణీ చేసే హక్కు బాధ్యత డని అత్త మొగుడిది లేని పక్షం లో అక్క మొగుడైన బావది ఆళ్ళు కూడా మొదలే దింపక ఏరే పద్ధతి లో దానికి ఒక సారి కారే లా చేసి ఆ రసాలు తాగితే ఇక లేవక పోవడం అనే సమస్యే రాదని ఎంత మందినైనా సుఖ పెట్ట గలరని చెప్పింది” అని మనోడికి కొత్త కొత్త విషయాలు చెప్పింది లతత్త.
అదలా చెప్తానే ఈడి చొక్కా తేసేసింది ఈడు అత్త చెప్పే సూక్తులు వింటానే దాని ఒంటి మీదున్నవన్నీ విప్పేసాడు. అత్త కసక్కందాల కి ఈడిది మళ్ళీ లేచి నిలబడింది మరలా అత్త దానిని నోట్లో పెట్టు కోబోతే ఈడు వారించి “ఏటత్త ఎప్పుడు నోట్లోనే నా అక్కడ ఎట్టు కోవా?” అని తెగించి అడిగే సాడు. “హార్నీ ఇప్పటి వరకు తెగ సిగ్గు పడ్డవు అంతలోనే అక్కడెట్టాలన్న తె గువొచ్చిందేటా నీకు హారి భడవ” అంటూ ఆడికి తొందరగా ఐపోకుండా అల్లుడి గోలీల వెనకున్న నాడిని నేర్పుగా వత్తింది లతత్త.
( కథ చదువుతున్న మీకే అలాగుంటే మరిక నాపని ఏలాగుంటదో చెప్పండి, ఓ పాలె? అత్త లో దింపి కుసింత తేలిక పడి వత్తానండి, జర సబర్ జెయ్యరాదె, కాత్త ఉండబళ్ళే ఈ లోపల మీకు గుర్తొచ్చిన కొత్త బూతులు మరియు లతత్త చెప్పిన కొత్త విషయాల వంటివి మీకు తెలిసినవి ఇంకేమైనా ఉంటే )