స్వీయ సాక్షాత్కారం-18

నిద్ర చాల సేపు రాలేదు. తలుపు కొట్టిన శబ్దం వచ్చింది. వదిన వాళ్ళ అత్తరగారు లేపారు నేను లేచాను. నా లుంగీ ఊడి ఉంది నా మొడ్డ ఫుల్ గా లేచి ఉంది. నేను లుంగీ కట్టుకొని వెళ్లి డోర్ తీసాను.

స్వీయ సాక్షాత్కారం-17→

వదిన ఉంది పుస్తకాలూ పట్టుకోని. 7 వరకు చదువు జరిగింది. తాను స్నానం కి వెళ్ళింది. నేను జబ్బార్ భాయ్ కి వదిన వాళ్ళ అత్తగారికి వెళ్ళుతున్నారు అన్నాను. వదిన వాళ్ళ అమ్మగారు నీవు 4 గంటలకు వస్తాయ్ ఇంక్కా అట్టు ఇటు తిరగ నక్కర లేదు అన్నారు. జబ్బార్ భాయ్ కూడా అది మంచిది కొంచం ఆలోచించండి అన్నారు. నేను అంకుల్ కి చెప్పి 4. గంటలకు వెళ్లను.

n. ఎక్సమ్ ఎలా రాసావు అన్నాను . క్యూస్షన్ పేపర్ ఏది అని అడగను. క్యూస్షన్స్ చెక్ చేసి మేము 79. మర్క్స్ వస్తాయి. వాళ్ళ ఇంటిలో ఉన్నాము అని కుడా చూడకుండా వదినను తిట్టాను.వదిన ఏడిచింది. నేను ఇంకో అరగంట లో నెక్స్ట్ ఎక్సమ్ చదువు కుందాము అన్నాడు. వదిన వాళ్ళ అమ్మగారి తో ఎక్కడ చదుకోవాలి అని అడిగాను.

అత్తగారు:- ఉన్న త్రీ రూమ్ లో ఎక్కడ చదువు కోవాలి అని పిస్తాయి అక్కడ చదువుకో అన్నారు. నీ రూమ్ లో చదువు కో అన్నారు.

n. జబ్బార్ భాయ్ సారీ వదినను ఆలా తిట్టాను అని ఏమి అనుకోకండి అన్నాను.
j. పర్వాలేదు అన్నారు.

n.వదిన వాలా అత్తగారి రూమ్ లో నేను వదిన చదువు కోవడం మొదలు పెట్టాము చీకటి పడుతుంది నేను వదినను రూమ్ లో లైట్ వేయి మన్నాను వదిన వాలా అత్తగారి మంచం పక్క ఉన్న స్విచ్ వేసింది. వదిన వాలా అత్తగారు భోజనానికి పిలించింది భోజనం చేసాము. నేను కొంత సేపు ఆలా నడిచి వస్తాను అని బయటకు వెళ్ళి వచ్చాను. టైం 9 ఆవింది. మేము చదవడం మొదలు పెట్టాము టైం 11. వదిన వాళ్ళ అత్తగారు పడుకోండి అని అన్నారు. వదిన వెళ్ళిపోయింది. నేను లుంగీ కట్టుకొని పడుకున్నాను.నిద్ర రాలేదు

అత్తగారు:- ఏమి నిద్ర రావటం లేదా అన్నను.
n. లేదు అన్నాను. మీకు నిద్ర రావటం లేదా అన్నాను.

అత్తగారు:- నీకు చిన్న శబ్దం వస్తాయ్ మెలుకువ వస్తుంది.
n. జబ్బార్ భాయ్ ఇంకా రాలేదు.

అత్తగారు:- వాళ్ళ నాన్నగారు వాడి 14. ఏటా చనిపోయారు. వాడు అంటే నాకు ప్రాణం. వాడు చెడు తెరుగులకు అల్లవాటు పడ్డాడు రోజు రాత్రి తగి తెరిగి 1. కో 2. వస్తాడు. ఉదయం మల్లి 4.౩౦ లెగిసి మేకలకు కోసం వెళ్ళిపోతాడు. 10.00. గంటలకు వస్తాడు సంత్రయం 5. వరకు పడుకుంటాడు. లెగిసి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అంది.
n. సారీ అమ్మ ఉదయం మీరు నను లేపాయి తప్పుడు నాలుంగీ ఊడిపోయంది.
అత్తగారు:- ఏమి చెయియను ఆ రూమ్ లో అఫ్రీన్ ఒకృతాయ్ ఉంటుంది అందుకనే నీవు ఇక్కడ మకాం అన్నారు. ఇప్పుడు వరకు ఎవరినైనా దేన్గావా అన్నారు.
n. లేదు అంది అన్నాను.
అత్తగారు:- మొడ్డ చూసినప్పుడే అనుకున్నాను అన్నారు.
n. నేను టాయిలెట్ పోసుకోవాలి అంటే మిమ్మలిని లేపి లైట్ వేయమనాలి అన్నాను.
అత్తగారు:- ఎందుకు అన్నారు.
n. లైట్ స్విచ్ మీ మంచం పక్క ఉంది నేను స్వీత్ వేయడానికి చూస్తాయి నది మీకు తగులు తుంది అన్నాను.
అత్తగారు:- సరే లైట్ వేయు కానీ వేయడానికి ట్రై చేయి అన్నారు.
n. నా మొడ్డ అప్పడికే లేచి ఉంది కావలిని నామొడ్డ ఆవిడ మోకానికి తగిలించాను.
అత్తగారు:- ఏమిటి రా లేచి ఉంది అన్నారు. ముస్లిదని తో మాత్లాడిన లేస్తుందా అన్నాను.
n. నేను ఏమి అణా లేదు.
అత్తగారు:-ఇంకో సరి ట్రై చేయి అన్నారు.
n. నేను కావాలని న మొడ్డ లుంగీ అంచులు లోనుంచి బయటకి పెట్టి లైట్ వేయడానికి ట్రై చేశాను. నా మొడ్డ ఆవడి బుగ్గ ను రాసి పేదలకు టచ్ అవుతునిది. ఆవడ నోరు తెరిచింది. నా మొడ్డ అవండి టిలోకి వెళ్ళింది. ఆవడ చీకడం మొదలు పెట్టారు. నేను చేయి ఆవడ జాకె మీద వేసాను అవి పెద్ద కొబ్బరి బొండాలు లాగా ఉన్నాయ్. ఇంతో లో ఆవడ మా మొడ్డ ఫాస్ట్ గా చీకుతున్నారు. నాకు కారిపోయంది. ఆవడి ఐన చీకడం ఆపలేదు.కొంచం సెపుడికి ఆపింది. నా మొత్తం రసం తాగేసి నా మొడ్డ నాకేసింది.
అత్తగారు:- బాగుందా అని అడిగింది.
n. నేను చాల బాగుంది అన్నాను. బాయ తాగుతాను జాకెట్ తీయవా అన్నాను.

అత్తగారు:- ఇంకా వెళ్లి పొందుకో అన్నారు.
n. నేను నిద్ర పోయాను. ఉదయం వదిన వచ్చింది 7. గంటలవరుకు చదువు జరిగింది.వెళ్తూ గిఫ్ట్ బాగుందా అని అడిగింది. నాకు అర్ధం క లేదు. ఈ వరం రోజులు మాజ చేసుకో అంది ఏంటి అన్నాను.
v. మధ్యాహ్నం వచ్చి చేపట్టాను అంది.
n. నేను ఇంటికి వెళ్లి మల్లి 4.గంటకు వచ్చాను. వదిన క్యూస్షన్ పేపర్ తీసుకొని వచ్చింది మేము క్యూస్షన్స్ చూసుకొని మల్లి దోబులు పెట్టాను 80. వస్తాయి. నేను వదినను ఉదయం చెప్పని సంగతి చెప్పు అన్నాను.
v. గిఫ్ట్ కావాలి అన్నావు కదా మా అత్తగారిని ఇచ్చాను పండగ చేసుకో ఎన్ని సారులు దెంగాలి అనుకుంటాయ్ దెంగు. నా తాగుబోతు భర్త వచ్చా టప్పుడికి రాత్రి 1. లేదా రెండు అవుతుంది. ఫుల్ గా తగి వస్తాడు అంది.
n. ఇప్పుడు నిన్ను వదిన అనాలా బుజ్జి అనాలా ఏమి అనాలో నాకు అర్ధం అవటం లేదు.
v, పిలుపులో ఏమి ఉంది.
n. మేము రాత్రి 10.౩౦ వరకు చదువు కున్నాము. వాలా అత్తగ్రారు మంచం మీద కూర్చున్నారు.
v. లంజ నేను వెళ్తున్నాను ఇంకా దెంగించు కొండి అంది.కొత్త పెళ్లి కూతురు లాగా లంజ సిగ్గు పడుతున్నావు అంది.
n. బుజ్జి ఏంటి ఇది అన్నాను.
v. నేను మా దగ్గర ఏమి దాచాను మేము చిన్నప్పటినుంచి అత్త దగ్గర పెరిగాము. నీవు నన్ను అంత ప్రేమ గా చూసి మాట్లాడే తపాదికి నా జీవితం లో మా ఆయన దగ్గరనుంచి నేను అనుభవించండి నీ దగ్గర పొందాను. మా అత్తా గారు నా ప్రవర్తన లో మార్పు చూసింది నిలదీసింది. మొత్తం విష్యం చెప్పాను అంది.

n. వదిన నన్ను మొగ్గ లంజ అనుకున్నావా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకుటునావు.
v. ఫ్రీ గ పూకు వస్తుంది అని దెంగడం మానేసి నాటకాలు ఆడుతున్నావా అంది. మరి ఈ లంజ తో మొడ్డ కురుపించుకున్నావు కదా అంది. ఇంకా గుడ్డ మూసుకొని ఈ లంజ ను దెంగు అంది.
n. మరి నాకు బుజ్జి పూకు దెంగటానికి చేంజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది.
v. ఏమో అవకాశం రాదు ఏమో అన్నది.
n.ఆలా అనకు బుజ్జి నిన్ను సరిగా కూడా చూడలేదు .
v. సరే అని వెళ్ళిపొయంది.

అత్తగారు:- వారే నీకు ఇష్టం లేకపోతాయ్ నను దేంగా నక్కరలేదు అంది.
n. నేను నా మొడ్డ తీసి అత్తగారు నోటిలో పెట్టాను ఆవడి చీకడం మొదలై పెట్టండి కొంత సేపు పోయనితరువాత నేను తన కళాదగ్గరికి వెళ్లి చీర పైకి ఎట్టి పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాను. ఆవడి పూకు నా అరచేయి అంత ఉంది విడతీసి నాకడం మొదలుపెట్టాను.కొంత సేపు తరువాత తన తొడలతో నన్ను నాకే తుస్తుంది. నేను తొడలను వేదదీసి లంజ చంపెస్తావు అని గొల్లి కోరికను నెమ్మదిగా నెప్పి గాఉంది అంది. నేను అక్కడై నుంచి లేచి. బండలాంజ లెగిసి బట్టలు విప్పు అన్నాడు బట్టలు వీపింది.

దాని బయలు కొబ్బరిబోండాలు అంత ఉన్నాయ్ ముచికలు ద్రాక్ష పండు అంట ఉన్నాయ్. వాటిని చీకడం మొదలుపెట్టాను. ఒక బయ్యా నీ రెండు చేతులో నాకుతున్నాను. ఒక చేతితో ఇంకో భాయ్ ముచిక నలుపుతున్నాను కొంత సేపుడికి బయలు చేశాడోమ్ తో పటు దాని పూకును నలపడం మొదలు పెట్టాను.సిద్దం గా నా వేలు గొయ్యి లో పడినట్టు ఉంది ఇంకా దానిలో లోపలి బయటికి అనడం మొదలుపెట్టాను. ఫుల్ తడిగా ఉంది నేను లేచి మల్లి నా మొడ్డ దాని నోటిలోపెట్టాను. వదిన వాళ్ళ అత్తగారు కసి గా చీకుతుంది. నేను ముచికలను నలపడం అత్తగారు కాసింగా చీకడం ఆపి ఇంకా దెంగడం మొదలు పెట్టు అంది. నేను మొడ్డ పూకు లో పెట్టాను నెమ్మదిగా ఊగడం మొదలు పెట్టాను ఆలా బయలు నోట్లకడం ముచికలను గిల్లడం నలపడం చేస్తున్నాను.అత్తగారు రెండు కళ్ళను నా పిర్రలు మీద ఎసి కసిగా తనవైపు లాకుంటుంది ఆలా ఇంకో 5. నిమిషాలకు కార్చాను. లెగిసి నా మొడ్డ మల్లి దాని నోటిలో పెట్టాను అది చీకి చీకి వదిలింది. బాండ లంజ యెంత కసిగా దెంగావురా కానీ. పూకు నాకటం బాగా వచ్చంది. ఇంకా దెంగడం లో అనుభవం లవ్లీ అంది. ఈ వరం లో నీకు నేర్పిస్తాను లి అంది. సరే అని పడుకున్నాను.

ఆలా వదిన వాలా అత్తగారిని ఇంకో 3. రోజులు దెంగాను. రెండు రోజులు సెలవా వచ్చింది. నేను ఎక్సమ్ ఏవైనా రోజు రాలేదు తరవాత రోజుటి ఉదయం 9. వెళ్ళాను. వదిన ఓపెన్ చేసింది నేను లోపలి వచ్చాను. జబ్బార్ భాయ్ ఉన్నడా అన్నాను. లేదు మేకలను కొనడానికి వెళ్ళాడు మధ్యాహ్నం వస్తాడు అంది వదిన.
n. ఏది నా బాండ లంజ అన్నాను
v. స్నానం చేస్తుంది.
n. బుజ్జి ఎలా ఉన్నావు రా ఆశలు నీ తో మాట్లాడానికి టైం కుదరటం లేదు రా. ఒక సరి కొగిలించుకోనా అన్నాను.
v. కుదరదు అంది.

n. ప్లీజ్ రా బుజ్జి. నిన్ను ముట్టుకొని ఎన్ని రోజులు అవింది.
v. కుదరదు అంట కుదరదు అంది.
n. వదిన వాలా అత్తా వచ్చింది. లంగా బయలు వరుకు కట్టుకొని తన రూమ్ లో వెళ్తుంది . ఓసాయ్ బాండ లంజ నీ రంకు మొగుడు వచ్చాడు. లంగా విప్పి ఇక్కడికి రా అన్నాను.
అత్తగారు:- ఒరేయ్ గొల్లి గా నీ ఇష్టం వచ్చినపుడు దెంగించుకోవడానికి నీ పెళ్ళని కాదు అంది.
n. నేను వెనకాల నుంచి వెళ్లి లంగా ముడి విప్పాను లంగా కింద పడిపోయింది. నేను లంజ ఎలా పెంచావ్ వీటిని అని ముచికలను నెమ్మదిగా నలపడం మొదలు పెట్టాను. ఒక పక్క చెవి కొరకడం మీద మీద ముద్దు పెట్టడం. నెమ్మదిగా మూడ్ లోకి వచ్చింది. లంజ మీ పూకు అంటాయి నాకు ఇష్టం అని మంచం మీదపడేసి పూకు నాకటం మొదలు పెట్టాను. ఒరేయి బోకు ఏమి నసుతున్నావు రా పూకు. ఒరేయ్ అది పూకు రా ఆలా కోరికకు ఇంకో 10. నిముషాలు నాకిన తరువాత కార్చుకుంది. నేను లేగిచి దెంగడం మొదలుపెట్టాను. భయాలను పట్టుకొని పైకి లాగుతూ దెంగుతునను. అవి ఊడి పోతాయి రా నెమ్మదిగా అంది. ఆలా దెంగుతున్నాను ఇంత లో వదిన వచ్చింది. కొత్త గా పెళ్లి ఐన వాలా లాగా దెంగుచు కుంటున్నారు కదా అంది. నేను వదిన చేయి పట్టుకొని అలానే దెంగుతున్నాను. ఇంకో 2. నిముషాలు దెంగి కార్చుకున్నాను

తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

v. చేయి వాదులు అంది.
n. నేను గట్టి గ నా మీదకు లాగుకొని నా బుజ్జి బంగారం. ఒక హాగ్ కావాలి అంటాయ్ ఇవ్వలేదు అందుకని ఇలా తీసుకోవాలిసి వచ్చింది ani. టాల్ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఆలా చెంపల రుద్దు తున్నాను. నా రసగుల్లా అని బుగ్గ కోరికను.నెమ్మదిగా పెదాలను ముద్దు ఆడాను. ఆలా ముద్దు పెట్టుకుంటూ చీర లాగేసాను లంగా బొండు తీసాను. లంగా కింద పదినిది. వదిన కసిగా నా పెదాలు కోరుతుంది నేను విడిపించుకొని జాకెట్ హూక తీసాను. వదిన ఒంటి మీద బట్టలు లేవు అలానే నేను వదినను కోవలించు కొని కామం తో రాజోలి పోతున్నాము. నేను బుజ్జి లంజ యెంత బాగున్నాయో నీ బయలు అని చీకడం మొదలు పెట్టాను కింద చాప మీద పడుకో బెట్టి వదిన పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాను. ఒరేయ్ దొంగ న కొడకా నక ర అలానే నాకు ఇంకా లోపలి నేను ఆపి నా బుజ్జి పూకు అని ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఆలా నా పెదవుల తో పూకు మీద రుడుతున్నాను.వారే ఎక్కడ నేర్చు కునావు నీ పూకు నాకుడు తో చంపుతున్నావురా.

అందుకని ఆ లంజ అంత కసిగా దెంగుంచు కుంది. నెమ్మది గా పూకు లో మొడ్డ దించాను ఆలా దెంగి దెంగి కార్చుకున్నాను.లెగిసి ఆలా పడుకున్నా వదినను చూసి ఇంత అందమా గా ఉన్నావు బుజ్జి కాన అని బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి కడుగుకున్నాము. ఆ రోజు వదినను ఇంకో సారీ దెంగి చదువుకోవడానికి కూర్చోబెట్టాను ఆలా ఇంకో 3. రోజులు వదిన వాళ్ళ అత్తగారిని దెంగి కసి తెరుచుకున్నాను. వదిన వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ అవిపోయినవి నా ఎగ్జామ్స్ మొదలివైనవి.