Joint firm 12

మర్నాడు సాయంత్రం ఓ అర గంట ముందు గానె వచ్చేసాడు కోదండం ఆఫీసునుంచి. పద్మ మాత్రం నిదానంగా ఓ అర గంట తర్వాత వచ్చింది గది లోకి.

ఇవ్వాళ ఆఫీసులో అసలు పని చేయ బుద్ది కాలేదు. మన సంతా నీ మీదే ఉంది. ఎప్పుడు సాయంత్రం అవుతుందా అని గడియారం వంక చూస్తూ కుర్చున్నాను… అన్నాడు ఆమెను కౌగిట్లోకి తీసుకుని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ.

నేనూ అంతే.. నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావా అని కళ్లు కాయలు కాచి పోయేలా చూస్తూ కూర్చున్నాను అంది పద్మ తన సళ్లని అతని చాతీ కి రుద్దుతూ.

మరైతే ఇంత సేపు ఏం చేస్తున్నావ్? నేను వచ్చి గంటయ్యింది.
నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంట్లోకి బయట కి కాలు గాలిన పిల్లి లా తిరుగుతూ ఉంటే మా అమ్మ కేకేసి

పప్పు రుబ్బే పని వప్పగించింది. రెండు వాయలు రుబ్బి లేచె సరికి ఈ టైము అయ్యింది. ఊ జాకెట్ చిరిగి పోతుందబ్బా.
అయితే విప్పి పరేద్దాం ప్రారంభించాడు అతను.
అంటూ వస్త్ర విసర్జన
ఆమె అభ్యంతరం చెప్పలేదు.
ఓ మాట అడుగుతాను… నిజం చెప్తావా?’ అందామె.
ఏమిటన్నట్టు చూ సాడతను.
ఈ గది నీకు ఒప్పగించి వెళ్లి పోయిన ఫ్రెండు మంగ పిన్ని ని కూడా అప్పగించాడా? కుతూహలం గా అడిగింది.
మంగ గోవింద రావు తో తిరిగే డన్న విషయం పద్మ కి కూడా తెలుసునని ఆమె ప్రశ్న ద్వారా స్పష్టమైంది. ఆ సంగతి తన కే మీ తెలియదన్నట్టు నటిస్తూ ఏమిటి నువ్వనేది?’ అని అమాయకం గా ఎదురు ప్రశ్న వేసాడు కోదండం.

ఇక్కడినుంచి వెళ్లి పోయిన మీ ఫ్రెండు మా మంగ పిన్నిని వేసుకునే వాడు. నీకు తెలీదా?
ఉహు, చెప్ప లేదు వాడు.
భలే వాడివే. ఇటు వంటి విషయాలు ఎవరైనా చెబుతారేంటీ? మనం చూసి గ్రహించాలి.

ఏమొ నేనంత దూరం ఆలోచించలేదు. అతు వంటి ఖాతా ఉందని నీకెలా తెలిసిందీ?
నా కళ్లతో నేను చూసాను గనుక!

ఒక సారి మంగ పిన్ని తో మాట్లాడదామని వచ్చాను. తీరా వంట గది దగ్గరికి వెళ్లే సరికి లోపల్నుంచి నవ్వులు వినిపించాయి. ఆ మగ గొంతు కొత్త గా వినే సరికి గుమ్మం పక్క నుంచి తొంగి చూసాను.
ఆవిడ గారిని గోడకి దాపెట్టి అదే పనిగా పిసికేస్తున్నాడు మీ ఫ్రెండు. నా కళ్లను నేనే నమ్మ లేక పోయాను. మంగ పిన్ని కి అటు వంటి బుద్ధులున్నాయని ఎవరూ అనుకోరు. తను చాలా మంచిది. వాళ్ల మాటల్ని బట్టి అతని చేత బంగార మ్మ అనే ఆవిడ కూడా వేయించుకుంటోందని తెలిసింది.

ఎవరైనా వస్తారు, వెళ్లి నీ గదిలో కూర్చో. కూర దింపేసాక పిలుస్తాను అని మంగ పిన్ని అతని చేతులు విడిపించు కోబోతుంటే నేను గప్ చుప్ గా వచ్చేసాను చిలిపిగా నవ్వుతూ అతని లుంగీ లాగి పారే సింది పద్మ. అప్పటికి ఆమె వంటి మీద వన్నీ వలిచి పారేసాడు అతను. ఇద్దరూ నగ్నం గా మంచం దగ్గరకు నడిచారు.
నీకు తన రహస్యం తెలుసునని ఆవిడ కు తెలుసా?’ ఆసక్తి గా అడిగాడు కోదండం మంచం మీద ఆమె సరసన నడుం వాలుస్తూ.
తెలుసు. ఆ మరుసటి రోజు నేనే చెప్పాను తనకి. అలా చెప్పటానికి కూడ కారణ ముంది అని అదోలా నవ్వుతూ అతని వైపు తిరిగి అతని నడుం మీద ఓ కాలు వేసింది పద్మ.
మీ ఫ్రెండు నా వంక చాలా ఇది గా చూస్తుండే వాడు. అప్పుడప్పుడూ సైగలు కూడా చేస్తుండే వాడు. అది పెల్లయిన కొత్త. మొదట్లో అంత పట్టించు కో లేదు. కానీ తర్వాత అతడు నవ్వినప్పుడల్లా నేను నవ్వుతుండే దాన్ని. నీ దగ్గర దాపరికమెందుకు గానీ తనతో వేయించుకుందామా అని కూడా

అనుకునే దాన్ని. కానీ ఆ రోజు వాళ్లి దర్నీ వంట గదిలో అలా చూ సాక ఆ ఆలోచన వదిలి పెట్టేసాను. అసలు తన వంక చూద్దాం కూడా మానే సాను. అంతకు ముందు రెండు మూడు సార్లు అతనెంతో మంచి వాడన్నట్టు చెప్పింది మంగ పిన్ని. అత గాడెంత మంచి వాడో నిన్న తెలిసింది. వంట కూడా చేసుకో నివ్వకుండా నిన్ను తెగ నలిపి పారే సాడు కదూ అని అడిగే సరికి డంగై పోయింది. అనవసరం గా వాళ్ల మధ్య పుల్ల పెట్టినట్టుంటుందని అత ను నా వంక కూడా చూస్తున్నాడన్న సంగతి చెప్పలేదు.
అయితే అసలు సంగతి ఇదన్న మాట. మంగ గార్ని బోల్తా కొట్టించి నా గది లోకి ఎలా వచ్చావా అని నిన్నటి నుంచి ఆశ్చర్యం గానే ఉంది నాకు.
మరి నేను తన రహస్యం దాచినప్పుడు నాకా మాత్రం సాయం చేయ్యద్దూ? ఈ మధ్య గుమ్మం గుండా మూడో కంటికి తెలియ కుండా నీ గది లోకి దూరొచ్చని తానే చెప్పి పంపింది. లేక పోతే నువ్విక్కడి నుంచి
నేనక్కడి నుంచి ఒకళ్లనొకళ్లం చూసుకుంటూ చప్పరించు కోవడ మే మిగి లేది.

బాగా చెప్పావు. నీ ప్లాన్ వళ్ల నీది చప్పరించే భాగ్యం కలిగింది నాకు.
ఛీ దరిద్రం. ఏం మాటలు? వగలు బోతూ గొణిగింది పద్మ.
కోదండం కుడి చెయ్యి ఆమె ఎడమ సన్ను మీద నుంచి నెమ్మది గా కిందకి జరిగింది. పొత్తి కడుపు కింద గా చెయ్యి పోనిచ్చి ఆమె పూకు మీద వేసాడు. అక్కడి వెంటు కలు గరుగ్గా తగిలాయి. క్రిందటి రోజు తాను చేసిన ప్రామీస్ గుర్తు కి వచ్చింది. అంతలో ఆమె కూడా అడిగింది రేజర్ తో అక్కడి వెంట్రుకలు తీస్తానన్నావుగా, మరచి పోయవా? అని.
లేదు. వచ్చీ రావడం తో నువ్వా మంగ గారి గొడవ పరంభించడం మూలాన ఆ మాటల్లో పడిపోయాను. పోనీ ఇప్పుడు మించి పోయిందే ముందీ? ఐదు నిముషాల పని అని లేచాడు కోదండం.
సిగ్గుతో తల దించుకుంది పద్మ. కోదండం తో అనుభ వాలు ఆమెకు కొత్త గా ఉన్నాయి.

కూజా వంపి ఓ గ్లాసు లో నీళళ్లూ, బ్యాగ్ లోంచి తన
షేవింగ్ కిట్టూ బయటకి తీసాడు కోదండం. కింద చాప పరచి ఆమెను మంచం మీద నుంచి కిందకు దింపి ఆమెను ఆ చాప మీద వెల్లకిలా పడుకో బెట్టాడు. ఆమె పిర్రల కింద ఎత్తుగా ఉండటం కోసం న్యూస్ పేపర్ల కట్ట పెట్టాడు. ఆమె తొడల ముందు కూర్చుని శ్రద్ధగా ఆమె పూకు మీద నీళ్లు జల్లి అక్కడంతా తడి చేసాడు.
ఇంకా ఉంది.