Joint firm 34

నీ పని ఇలా ఉందని తను నన్ను పట్టించు కోవడం మానే సిందంటే ఈ గుసగుస లాడు కుంటున్న ఏ వెధవైనా వచ్చి నా సదు పాయం చూడ గలడంటారా? అందు చేత అనుకునే వాళ్ళు రక రకాలుగా అను కుంటారు. అవన్నీ పట్టించు కుంటే ఈ వెధవ ప్రపంచం లో బ్రతకలేం. అందు చేత నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళి పోవాలన్న ఆలోచన వదిలేయ్. మరో సంగతి. ఎడ్చే వాళ్ళని ఇంకా ఏడిపిద్దాం . ఈ పూట నుంచి నువ్విక్కడే అన్నం తిను. మరింక వొటల్ వద్దు. ఈ మాట కాదంటే నా మీద నీకు అభి మానం లేనట్టే లెక్క!’ అన్నాడు శేషయ్య ఆవేసం గా.
గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ పడినట్టు అయింది కోదండానికి.

ఆయన కేం చేప్ప లేక మంగ వేపు తిరగ బోయాడు. తీరా చూస్తే అక్కడ లేదు. ఆమె వెళ్ళి పోవడం తను గమనించనే లేదు.

ఏడున్నర కి ‘అన్నం వడ్డించాను. కాళ్ళు కడుక్కుని రా’ అని స్వయంగా వచ్చి కేకేసింది మంగ.
‘ఇది ఎందు కోచ్చిన శ్రీమండి. నేను ఇక్కడే ఉండి పోతాను. కానీ మరి రేపటి నుంచి ఈ ప్రయత్నం చేయకండీ అన్నాడు తను అన్నం దగ్గర కూర్చుంటూ.
‘ఈ మాట ఆయనతో చెప్పు. నాకేం తెలియదూ అందామె నవ్వుతూ.
ఆ రాత్రి కోదండాని కి ఓ పట్టాన నిద్ర పట్ట లేదు. ఆ సాయంత్రం శేషయ్య అన్న మాటలే చెవుల్లో గింగురు మంటున్నాయి. ఎవరేమనుకుంటే అనుకోని, నువ్వు మాత్రం ఇక్కడే ఉండు అని ఒక్క మాటలో తేల్చేసే దానికి ఆయన అన్ని సంగతులు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందో అంతు పట్ట లేదు తనకి.

మంగ కి తనకి నిజంగా సంభంధం ఉన్నా తను పట్టించు కో నట్టు మాట్లాడాడు ఆయన. మరీ లోతుగా ఆలోచిస్తుంటే మంగ గొవింద రావ్ తో తిరగడం కూడా ఆయన కు చూచాయగా తెలుసునే మో అని పిస్తోంది.
మధ్య తలుపు ‘టక్ టక్’ మని చిన్న చప్పుడు చేయటం విని ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చున్నాడు కోదండం.
మరలా అదే చప్పుడు అవతల నుంచి ఎవరో తలుపు కోడుతున్నారు.
అది మంగ అయ్యుండాలి , సందేహం లేదు!
చిన్నగా లేచి వెళ్ళి గెడ తీసాడు.
నవ్వుతూ లోపలి కోచ్చి తలుపు మళ్ళా దగ్గరకి జారే సిందామె. ‘నువ్వింకా నిద్ర పోవని నేను అను కుంటూనే ఉన్నాను.’ అతని కుడి చేతి వేళ్ళ మధ్య కాలుతున్న సిగరెట్ ను చూసి సన్నగా నవ్విందామె.

అతను మాట్లాడలేదు. ఆ వేళ ప్పుడామె అంత రహస్యంగా ఎందుకు వచ్చినట్టు? అన్న ఆలోచనలో ఉండి పోయాడు.
మంగ చొరవగా కుర్చీలో కూర్చుని ‘నువ్వూ కూర్చో’ అంది. కిక్కురు మన కుండా మంచం మీద కుర్చున్నాడు తను.
‘ మనిద్దరికీ సంభంధం ఉందని అందరూ అను కుంటున్నారని నీకెలా తెలిసింది?’ సూటి గా అడిగింది.
ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోడానికి వచ్చిందని తెలుసు కోవటం తో కాస్త రిలీఫ్ ఫీలయ్యాడు.
‘ఒక శ్రేయోభి లాషి చిన్నగా.
వలన తెలిసింది.’ అన్నాడు
‘ఎవరా శ్రేయోభి లాషి?’ ‘ఎవరైతే ఏంలెండి. నలుగురూ అను కుంటున్నారని మీకూ తెలుసుగా?’
అలా
‘అది సరే! నిన్నా మాట అడిగింది ఎవరా అనీ

ఆ ప్రశ్న కు సమాధానం చెప్పకుండా దాట వెయ్యాలని ప్రయత్నం చేసినా లాభం లేక పోయింది. ఆ మనిషి ఎవరో చెప్పక పోతే నన్ను చంపుకు తిన్నట్టె అంటూ అతని చేతిని తన నేతి మీద పెట్టుకుని సూటిగా అడిగే సరికి మరింక తప్పించి కోలేక పోయాడు కోదండం.

గాయత్రి, విషయ మంతా చెప్పి ఆవిడని మరలా సంగతి అడక్కండి అని ప్రాధేయ పడ్డాడు.
‘అయితే ఇక్కడ గది ఖాళీ చేసి వాళ్ళింట్లోకి వచ్చేయ మందన్న మాట. తను’ అంది మంగ కోంటె గా నవ్వుతూ.
‘అబ్బే, అదేం లేదండీ. నేను కాళీ చేయ్యాలనుకున్నది ఏ విషయం గురించో చెప్పాను కదండీ. మీరు ఇలాంటి అర్ధాలు తీస్తే చచ్చి పోతాను. మా వ్యవహారం ఆ రోజు తోనే సరి. మళ్ళీ ఆవిడను చూడ లేదు కూడాను.’
‘అది నీ తప్పు. గాయత్రి నిన్న రాత్రి వచ్చింది. అప్పుడు నువ్వు అన్నానికి వెళ్ళావను కుంటాను. ఆయన ను పలక రించాలని వచ్చిన ప్పటికీ అసలు ఉద్దేశ్యం

నిన్ను చూడాలనే అయ్యుండాలి! నాతో మాట్లాడుతూ ఆ వీధి గుమ్మం దగ్గరికెళ్ళి నాలుగైదు సార్లు తొంగి చూసింది. పద్మ తల్లి ఆవిడ గారి ఆడపడుచే గనుక వాళ్ళ ఇంటి వేపు చూస్తోంది అనుకున్నాను. కానీ అసలు విషయం ఇప్పుడు తెలిసిందీ అంటూ తన ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటించింది ఆమె.
గాయత్రి తనను చూడడానికి వచ్చిందన్న వార్త కోదండానికి మహా ఆనందం కలిగించింది.
కానీ మంగ మళ్ళా ఏం వెటకారం చేస్తుందో నని పైకి మాత్రం తనకేం పట్టనట్టే ఉండి పోయాడు.
‘ఊరందరూ నేను నీతో వేయించు కుంటున్నాని అను కుంటున్నారు కానీ జరుగుతున్నది మరొకటి! సుఖం ఒకళ్ళది పేరు నాది అయి పోతోందీ బరువుగా నిట్టూ ర్చింది మంగ.
జాకెట్టు లో చను కట్టు బరువుగా కదిలి పైట ముందుకు జారి పోయింది. దానిని అలక్ష్యంగా మీది కి వేసుకుంటూ ‘ ఈ సారి మళ్ళా ఎవరైనా గాయత్రి అడిగినట్లు అడిగితే మన కు ఏం లేదని చెప్పకు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నది నిజమేనన్న తృప్తి

వారి కయినా మిగులుతుంది ‘ అని అదోలా నవ్వుతూ కుర్చీలోంచి లేచింది.
ఆమె అన్న మాట అతని హృదయాన్ని కదిల్చి వేసింది. ఆమెకు తన మీద పూర్తిగా మన సుందన్న విషయం సాయంత్ర మే తేలి పోయింది. కానీ ఆమెతో సంభంధం పెట్టు కోడం తనకు ఇష్టం లేదు. ఆ విషయం ఆమెకు తెలియ జేయడం ఎంతయినా అవసరం అనుకున్నాడు.
‘ఒక్క నిముషం కూర్చోండి..’ వినయం గా అన్నాదు.
అతని వంక ఆశ్చర్యంగా చూస్తూనే కుర్చీలో కూల బడిందామె.